afb.

Joannes Jacobus Boelens

Groningen 31 december 1797 - 's-Hertogenbosch 25 november 1863 (65)

Boelens

Joannes Jacobus Boelens

Noten
1.dr F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie, Proefschrift KUB, 1991, stelling X.
2.GrA archief RK-armbestuur, administratie van het rk-weeshuis van de stad Groningen, inv. nr. 493, stamlijst der jongens.
3.Zij geeft deze namen nogal eens, zij is echter alleen als Joanna gedoopt, wel was de roepnaam van haar vader Bernard.
4.Spreek uit: Niël.
5.GrA memories van successie 9 febr. 1811; register van aangegeven lijken, aangifte overlijden van Jacobus Boelens, 51 jaar, ondertekend door de boekhouder van het armhuis.
6.GrA archief RK-armbestuur, inv. nr. 480, notulen van het college van voogden en voogdessen van het rk-armhuis.
7.J. Suringa: Groningen in zijn verleden en zijn heden, Wolters, Groningen, 1899, blz. 41.
8.NA stamboeken onderofficieren en minderen, 8e afdeling infanterie, stamnummer 5587.
9.NA stamboeken onderofficieren en minderen, 1e bataljon veldartillerie, stamnummer 2098, alle gegevens over zijn verdere militaire loopbaan komen uit deze bron.
10.H. Ringoir: ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1914’ geeft voor dit bataljon tot 1829 als garnizoensplaats Delft en vanaf 1829 Nijmegen. Zoals vaker het geval is met deze bron is deze opgave onjuist. Een oom van Anna Consent, Hendrikus Niel, overleed als kanonnier bij genoemd bataljon reeds op 18 mrt 1828 te Nijmegen. In het blad van het CBG stelde ik de vraag wat de garnizoensplaats was van dit onderdeel. Een nazaat van Maximiliaan Steenberghe, majoor bij dat onderdeel, reageerde. Toen deze in 1825 naar België reisde om zijn stervende vader te bezoeken, schreef hij brieven naar huis die in de familie bewaard zijn gebleven, deze brieven werden naar Nijmegen gestuurd; de reactie van het ‘Familie-archief Sloos’ uit Schiedam, laat zien dat het 1e bataljon veldartillerie al vanaf 1820 in Nijmegen in garnizoen lag. Zie: F. Kuypers: Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op heden, IVe deel, Nijmegen, Adolf Blommert, 1874.
11.Hun eerste kind wordt in juni 1829 buiten echt in Nijmegen geboren, Jan komt de geboorte zelf aangeven.
12.Bij het huwelijk van Anna met Boelens in 1831 verklaart de moeder van de bruid dat de naam van haar overleden echtgenoot niet Bernardus Consent was, zoals bij de ondertrouw vermeld, maar Henricus Bernardus Consent. Door deze fout wordt duidelijk dat hij Bernard heette. Ook komt hij in de volkstellingsregisters alleen voor als Bernard(us).
13.SASH Volkstellingsregisters 1814 en 1822.
14.A. Vos e.a.: ’s-Hertogenbosch, de geschiedenis van een Brabantse Stad, 1629-1990, blz. 169.
15.Uit: Bossche Scheurkalender, Uitg. Adr. Heinen, 5 apr. 2004.
16.Zie: P.L. Leget-Kuijlen: De Oudste generaties Noel (later Niel) te ’s-Hertogenbosch in: Gens Nostra, jaargang 40 (1985), blz. 62. Enkele gegevens uit het vervolg zijn ook hieruit afkomstig. Daarnaast is onderzoek gedaan in het gemeentearchief van Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. Volgens het Volkstellingsregister van 1830 woont Clara: Markt 278 zonder Veltman. Met Markt 278 zou, gezien het huisnummer, inderdaad de Marktstraat bedoeld kunnen zijn.
17.Dr F.L. Jansen: Kledinghandel in transitie.
18.De later bij deze Boelens-tak zeer veel voorkomende namen van Christ en Bernard (Ben) zijn dus resp. van de families Niel en Consent afkomstig.
19.Hij is aanwezig bij het 2e huwelijk van zijn dochter Clara Maria, Anna’s moeder, met Franciscus Xaverius Veltman op 24 febr. 1827 in ’s-Hertogenbosch en is dan zonder beroep en woonachtig te Nijmegen.
20.H.D.J. van Schevichaven: Oud-Nijmegens, Nijmegen, H. ten Hoet, 1909.
21.Namelijk op zijn certificaat van de Nationale Militie uit 1823, dat als bijlage gevoegd is bij zijn huwelijksakte van 1831. Om als beroepsmilitair dienst te kunnen nemen bij de veldartillerie moest hij een certificaat van de Nationale Militie kunnen overleggen. Vandaar de datering 1823.
22.In de huwelijksakte: ‘winkelierster te Nijmegen’.
23.Zie huwelijkse bijlagen, akte van bekendheid, overleden 1807 Delfzijl; gelukkig hebben wij, bijna 200 jaar na dato dit overlijden wél gevonden.
24.GAN Statuten Secretarie Archief Nijmegen: 09295: schutterij inschrijvingsregister 1819-1828, gedeelte achter het jaar 1823, jaar waarin hij zich eigenlijk voor de schutterij had moeten inschrijven, gezien zijn leeftijd van 25 jaar.
25.SASH: Register van ingekomen personen.
26.SASH toegang 1B.1, Nieuw Archief, bijlage IV, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, 1832.
27.J. en A. Mosmans: Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch, heruitgave juli 1973, blz. 54.
28.A. Vos (redactie): ’s-Hertogenbosch, De geschiedenis van een Brabantse Stad 1629-1990, blz. 183.
29.Almanak voor de Provincie Noord-Braband, 1843.
30.J.A.M. Roelands: Den Bosch, gisteren en eergisteren, Uitg. Adr. Heinen, ’s-Hertogenbosch, 1991, blz. 175.
31.dr F.L. Jansen, op. cit. blz. 15 t/m 34.
32.Th. v. Herwijnen: Oud-Strijders van Waterloo, in: Kringnieuws, juli 2003, pag. 14, en: Oud-Waterloostrijder Lambooij, idem, jan. 2004, pag. 6; huw. akte Den Bosch 6 apr. 1839 J. H. Lambooij en Catharina Loew.
33.BHIC: Archief van de Hypotheekbewaarder, deel 297A, nummer 31, de verkoop was gegaan via een onderhandse akte. De weduwe Van Elten had het op haar naam gekregen bij de akte van boedelscheiding d.d. 17 dec. 1852, verleden bij notaris Bijvoet.
34.BHIC, toegang 24, arrondissementsrechtbank, inv. nr. 49, rolnr. 178.
35.Een oudtante van haar, Anna Catharina Noel, trouwde in 1770 Gerardus Spee, oud-kleerkoper. Dit echtpaar kreeg tien kinderen. Als L.M. Spee getuige is bij het huwelijk van de dochter in 1882 wordt opgemerkt dat hij niet verwant is, maar inmiddels was dat dan ook wel een verre verwantschap op dat moment.
36.Met dank aan de heer H. Bruggeman te ’s-Hertogenbosch voor het beschikbaar stellen van de gegevens uit zijn advertentie-onderzoek over woningtextielhandel in de stad.
37.SASH BR 1870-1890, deel 7, blad 488 t/m 491.
38.Adresboek van 1869: advertentie van J. Cikot Jr, koopman, leverancier in burger- en militaire kleedingstukken, Hinthamerstraat C 55.
39.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1532, notaris Bolsius jr, akte nrs. 46 en 52.
40.Idem inv. nr. 1406, notaris Van de Mortel, akte nr. 78.
41.Idem akte nr. 125.
42.Idem akten nrs. 82 en 83.
43.Idem inv. nr. 1408, notaris Van de Mortel, akte nr. 45.
44.Provinciale Noordbrabantsche ’s-Hertogenbossche Courant, 5 mei 1877.
45.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1407, notaris Van de Mortel, akte nr. 74.
46.Idem akte nr. 75.
47.CBG Politieblad 1879, blz. 640.
48.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1409, notaris Van de Mortel, akte nr. 116.
49.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1410, notaris Van de Mortel, akte nr. 111.
50.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1410, notaris Van de Mortel, akten nrs. 112 en 119.
51.Idem akte nr. 132.
52.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1410, notaris Van de Mortel, akte nr. 134.
53.Idem inv. nr. 1420, notaris Van de Mortel, akte nr. 84.
54.BHIC toegang 36.03.07, Memories van Successie, inv. nr. 104, memorie nr. 61.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 675-698, 713, 714, 725, 730, 734; II. 948, 1013, 1017

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 57, 61

n: vermelding in een voetnoot