afb.

Franciscus Mattheus (Frans) Boelens

's-Hertogenbosch 30 oktober 1858 - 's-Hertogenbosch 25 februari 1924 (65)

Boelens

Franciscus Matheus (Frans) Boelens (1858-1924)

Noten
1.De kleinkinderen wijlen Annie van Nes-Boelens uit Vught, wijlen Frans Boelens uit Den Bosch en Pieter van Geldorp en zijn echtgenote Marleen van de Laar uit Apeldoorn hebben veel bijgedragen aan het tot stand komen van deze tekst, waarvoor onze hartelijke dank.
2.Zie voor hem: de strafzaak tegen vader Christiaan Boelens in 1861.
3.SASH Huwelijkse bijlagen.
4.SASH BR 1890-1900 en adresboek 1889/1890 (eerste vermelding).
5.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr J. de Bergh, akten nrs. 396 en 410; extra info bij onr. goed transacties komt ook van: Arch. kadaster, boek 9, art. nr. 5799 en boek 21, art. nr. 10107.
6.J. en A. Mosmans: Oude Namen van Straten en Huizen te 's-Hertogenbosch, blz. 74, nr. 1473.
7.In de gevelrij van het blok op de Markt t.o. de Moriaan is, ongeveer in het midden, een pand met een gevelsteen van een Vergulde Hoed, de naam van het pand. Dit heeft niets met Boelens te maken.
8.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1483, akte nr. 94.
9.Brief van zoon Mr Frans Boelens (1903-1993) d.d. 5 sept. 1991, archief Joop Boelens.
10.Uit: Plaats van de Bossche stadhuizen, door Ad van Drunen, in: Bossche Bladen, 2002, nr. 3, blz. 77.
11.SASH BR 1890-1900, deel B1, blad 24, B 18, Jacobus Bernardus Vissers, broodslijter, met vrouw en vijf kinderen. Vanaf 1897 woont er de arbeider Jan Oomen met vrouw en zes kinderen. Adresboek 1894-1895: Tegelijk met Vissers nog: G.J. van der Poel, particulier.
12.SASH notarissen 1896-1905, notaris Van Dullemen, inv. nr. 21, akten nrs. 152 en 169.
13.De transactie ging via onderhandse koopakte, de datum komt uit de akte van verkoop door Frans in 1922; zie verder: archieven kadaster, boekdeel 9, art. nr. 5799.
14.Brief zoon Mr Frans Boelens (1903-1993) 15 aug. 1991, archief Joop Boelens.
15.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Dullemen, inv. nr. 4.
16.Idem notaris Van de Mortel, inv. nr. 4, akten nrs. 87 en 2: Abusievelijk wordt hij Johannes Matthijs, i.p.v. Franciscus Matthijs genoemd.
17.Idem notaris Rits, inv. nr. 6.
18.SASH notarissen 1906-1915, notaris V.d. Mortel, inv. nr. 5, akte nr. 66.
19.Idem notaris Van Dullemen, inv. nr. 7.
20.Gem. ’s Bosch, afdeling Bouwen, toegang 1.733.21, 1912 286; deze verandering is ook goed zichtbaar bij vergelijking van oude foto’s van de Markt. Overigens was ene Johannes Dijkshoorn, woonachtig aan de Breede Haven, toen eigenaar van Markt 12.
21.SASH archieven kadaster, boekdeel 9, art. nr. 5799: er is sprake van een vernieuwing. Op oude foto’s ziet men duidelijk het grote verschil in gevels. Zie verder: Gem. ’s Bosch, afdeling Bouwen, toegang 1.733.21, volgnummer 1168.
22.Deze ondertekent zelf mede de aanvrage voor een vergunning tot plaatsen van deze luifel. We weten uit de overlevering dat Claessen gespecialiseerd was in het maken van markiezen.
23.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van de Mortel, inv. nr. 8, akten nrs. 170 en 177; er zitten plattegrondjes bij van het St. Jacobskerkhof!
24.Het moet dus niet verward worden met het huidige St. Jacobshofje dat rechts achter de kerk ligt.
25.SASH notarissen 1916-1925, notaris Worst, inv. nr. 424, akte nr. 3117.
26.Dit wordt bevestigd door een akte van schuldbekentenis opgemaakt voor notaris Lobach d.d. 6 dec. 1930. Er was toen pas f 2000 op afbetaald; in de boedel opgemaakt na de dood van Frans in 1924 is sprake van f 7000; de lening was aangegaan via onderhandse akte en na de dood van Frans en Pietje en die van Toon Jansen en Anna v.d. Laar, wilde Toons weduwe in 1930 een en ander beter schriftelijk vastleggen. De vijf kinderen van Frans Boelens beloven jaarlijks f 500 te zullen aflossen en 4 ½ % rente te gaan betalen aan Helena Jansen-Bodar. Met dank aan dr F.L. Jansen te 's-Hertogenbosch, die de akte bezit.
27.BHIC notarissen Vught, inv. nr. 665, notaris Fock, akte nr. 39; Sleutjes betaalde f 6000 aan zijn vader.
28.Betsy had in 1919 al onroerend goed gekocht in Vught, naast herberg ‘de Vier Kolommen’; in 1920 verkocht zij voor f 11.000 een huis, schuur en bos in Vught aan Jonkheer Antoine R.G.M.J. van den Berch van Heemstede; zie: BHIC notarissen Vught, notaris Fock, inv. nr. 665, akte nr. 33 en nr. 666, akte nr. 98.
29.Deze aankoop is via onderhandse akte gegaan; kennelijk heeft Pietje haar deel in ‘de Annaberg’ zonder haar man gekocht, want het bezit wordt niet vermeld op diens boedel. Zij trad wel meer op zonder hem (zie hierna 1922). Toch waren zij wel in gemeenschap van goederen getrouwd.
30.Brief van de zoon, Mr Frans Boelens (1903-1993), 22 juli 1992, archief Joop Boelens.
31.SASH notarissen 1916-1925, notaris Eycken, inv. nr. 407, akte nr. 303.
32.BHIC notarissen Vught, inv. nr. 668, notaris Fock, akte nr. 84.
33.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van der Does de Willebois, inv. nr. 455, akte nr. 73.
34.Idem inv. nr. 456, akte nr. 17.
35.Elisabeth Maria Lamberta (Betsy) van de Laar, geboren op 25 juni 1884 te ’s-Hertogenbosch.
36.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van der Does de Willebois, inv. nr. 456, akte nr. 25.
37.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van der Does de Willebois, inv. nr. 456, akte nr. 26.
38.Idem notaris Lobach, inv. nr. 458, akte nr. 49.
39.SASH archieven kadaster, boekdeel 21, art. nr. 10107.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 689, 715, 720, 728, 731, 753-768; II. 805

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991) 253-254

n: vermelding in een voetnoot