afb.

Christiaan (Christ) Boelens

Nijmegen 28 november 1831 - 's-Hertogenbosch 12 augustus 1888 (56)

Boelens

Christiaan (Christ) Boelens

Noten
1.BHIC toegang 24, arrondissementsrechtbank, inv. nr. 12, rolnummer 109; de andere jongens waren: rol nrs. 105 t/m 108 en 110 t/m 113: Bernardus Bruggeman, 14 jaar, kleermaker, Johannes van den Dungen, 15 jaar, geboren te Vught, sigarenmaker, Joannes Verkuijlen, 17 jaar, Cornelis van Ham, 18 jaar, tuinman, Theodorus Buijs, 18 jaar, timmerman, Johannes de Hart, 17 jaar, zilversmid, Cornelis Jansen, 18 jaar, bakkersknecht, en Franciscus Melis, 19 jaar, verwer. Alle jongens, behalve Van den Dungen, zijn geboren en wonende te 's-Hertogenbosch.
2.SASH, huwelijkse bijlagen: Inschrijvingsregister gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de Nationale Militie voor het jaar 1850 onder nummer 284.
3.Zie huwelijks-akte 18 maart 1826, nr. 17, plus bijlagen.
4.Vóór 1861 komt Christ steeds voor met een huisnummer op de Markt wijk A. In 1860 heeft de gemeente het wijknummer van het blok op de Markt veranderd van A in B. Vervolgens komt hij steeds voor met het adres wijk B nr. 17, voor het eerst al in maart 1861, terwijl hij het pand pas een jaar later koopt. Er bestaat geen omzettingstabel meer van de huisnummers van vóór 1860 naar die van ná dat jaar. De huisnummers bij de geboortes van de 4 kinderen, die vóór 1860 geboren zijn, zijn alle 4 verschillend. In 1859 werden de panden ernaast (de Roos en de Wereld) verkocht (zie SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1393, akte nrs. 128 en 150). Zij hadden resp. als adres: A 455 en A 454. Het adres van Christ bij de geboorte van zijn oudste dochter (1854) was A 456, dit zou dan precies kloppen.
5.Van 1929 tot 1955 woonde er geen Boelens, in die tijd dreef Betsie van de Laar de zaak ‘Frans Boelens’.
6.Adresboek ‘s-Hertogenbosch, 1869, p. 85: Niël, M., hoeden- en pettenmaker, Markt C 6.
7.Dr F.L. Jansen: Het Geslacht en de firma A.F. Jansen, getypt manuscript, eigen archief.
8.Nu eens wordt hij Van de Ven, dan weer Van der Ven genoemd.
9.Hij is een keer mede-aangever bij de geboorte van een kind van Christ in 1858 en is dan ook steenhouwer.
10.BHIC, toegang 24, arrondissementsrechtbank, inv. nr. 67, rolnr. 111.
11.SASH notarissen 1842-1895, notaris A.P. Bolsius jr, inv. nr. 1518, akte nr. 48
12.SASH BR 1870-1890, deel 5, blad 35. Het was Petrus Pierson, later af en toe getuige in akten van de familie Boelens, en dan ‘tapper’ en ‘herbergier’ genoemd.
13.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1393, notaris Bijvoet, akten nrs. 128 en 150, 1859 en: inv. nr. 1571, notaris Losgert, 15 juni 1870.
14.SASH BR 1870-1890, deel 5, blad 24; hij woont er met zijn vrouw, zijn tante en zijn nicht, geen kinderen.
15.Jan Coppens e.a.: Het licht van de 19e eeuw, de komst van de fotografie in de provincie Noord-Brabant, blz. 92 en 94; zie ook: Brabants Dagblad 26 juni 1997, pag. 9; Fredericus Carolus Schull, geb. 16 september 1828 Den Bosch, huwt 8 oktober 1863 Elisabeth Wenmakers. Hij overleed Den Bosch 13 oktober 1898.
16.SASH Adresboeken. Van 1884 tot 1890 zat er Boomaars, een schoenenhandel; van 1890 tot 1900 had R. Gevers er een schoenmakerij, schoenenhandel.
17.SASH notarissen 1842-1895, notaris A.P. Bolsius jr, inv. nr. 1518, akte nr. 51.
18.SASH notarissen 1842-1895, notaris A.P. Bolsius jr, inv. nr. 1522, akte nr. 12.
19.Willem Elias Roussel, geboren Den Bosch 1817 huwt 1844 met Johanna Paulina Merx, dochter van Johannes Adrianus Merx, winkelier in hoeden en petten, en zijn eerste vrouw Johanna Clasina Kuntz. Roussel overlijdt in 1890 in Den Bosch.
20.SASH foto-archief: Het stamboeknr. is op mijn kopie niet goed leesbaar, maar de foto is gewoon onder Rek te vinden en is genomen bij gelegenheid van zijn jubileum. Begeleidende tekst: ‘De heer W.C. Rek, concierge der Drukkerij Lutkie & Cranenburg, heden eene halve eeuw in trouwen dienst bij zijn, hem hoogachtenden, patroon’. Wilhelmus Cornelius Rek leefde van 1842 tot 1919.
21.SASH toegang 20A.1, archieven van de Godshuizen, armenbedeling; zij schijnt, zeker in de beginjaren van het tweede huwelijk, toch nog op Markt B 17 gewoond te hebben. In het BR van 1860-1870 wijst niets op haar verhuizing.
22.Ik hoorde het van zijn kleindochter Bep van Geldorp-Boelens.
23.SASH o.a. adresboeken 1881-1882 en 1882-1883 etc.
24.SASH notarissen 1842-1895, notaris A.P. Bolsius jr, inv. nr. 1531, akte nr. 87.
25.Idem notaris Losgert, inv. nr. 1572.
26.Idem notaris mr J. de Bergh, inv. nr. 1502, akte nr. 130.
27.SASH notarissen 1842-1895, notaris Bolsius jr, inv. nr. 1532, akte nr. 78.
28.Idem notaris Ummels, inv. nr. 1667.
29.SASH notarissen 1842-1895, notaris Bolsius jr, inv. nr. 1534, akte nr. 63.
30.SASH Notulen Bossche Gemeenteraad, besluit nr. 11, tekeningen uit de Historisch-Topografische Atlas, stamboek nrs. 8738 en 25.688.
31.SASH notarissen 1842-1895, notaris Ummels, inv. nr. 1670, akte nr. 138.
32.SASH notarissen 1842-1895, notaris A.P. Bolsius jr, inv. nr. 1539, akte nr. 4.
33.SASH Notulen Bossche Gemeenteraad, besluit 9, en tekeningen uit de Historisch-Topografische Atlas, stamboek nrs. 8950 en 26.051.
34.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1474, akte nr. 278.
35.BHIC Register van hypotheekbewaarder ‘s-Hertogenbosch, 1007, nr. 102; door een fout in de akte blijven 20 centiaren op naam van de verkopers staan. Dit wordt later hersteld: Register hypotheekbewaarder ‘s-Bosch, 1081, nr. 74, 21 september 1888.
36.Gemeente-administratie Vught: Nieuw kadasternummer: Sectie L nr. 157.
37.SASH Notulen Bossche Gemeenteraad, besluit 16.
38.In het repertorium schrijft de notaris: Marktstraat; deze twee namen werden door elkaar gebruikt.
39.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1476, akte nr. 279.
40.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1476 akte nr. 283.
41.Idem notaris Ummels, inv. nr. 1676, akte nr. 28; arch. van het kadaster, boekdeel 3, art. nr. 3444: het kadaster maakt dan de fout door het huisje H2909 toch op naam van Christ te zetten. Vandaar, dat bij de inventaris na Christs overlijden ook dit pandje genoemd wordt. Bij de memorie van successie is dit rechtgetrokken en komt het niet meer voor. Het is dan teruggeschreven op naam van Sweens: idem, boekdeel 5, art. nr. 4255.
42.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 1503, akte nr. 338.
43.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 1503.
44.SASH notarissen 1842-1895, notaris Van Dullemen, inv. nr. 1581, akte nr. 33 (repertorium), de akte zelf zit bij de bijlagen bij het huwelijk d.d. 23 mei 1888.
45.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1504, akte nr. 313.
46.BHIC toegang 036.03.07, Memories van successie, inv. nr. 107.
47.BHIC Archief van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, inv. nr. 1240.
48.Deze onderneming groeit uit tot de ook nu nog bekende Garage Lathouwers in Den Bosch.
49.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 1504, akte nr. 375.
50.SASH Vermelding adresboeken ‘s-Hertogenbosch 1889/1890, 1890/1891, 1891/1892, 1892/1893.
51.SASH Gemeenteblad van ‘s-Hertogenbosch, besluiten van burgemeester en wethouders, besluit 39
52.SASH notarissen 1842-1895, rep. notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 1503, akte nr. 252, de akte zelf is niet aanwezig; abusievelijk wordt Nelly 2x genoemd en Cato helemaal niet.
53.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 1490, akte nr. 320.
54.SASH arch. kadaster, boekdeel 9, art. nrs. 5719 en 5737; het pand wordt pas in dienstjaar 1895, als Marie al is overleden, overgeschreven op haar naam. Het kadaster liep altijd een jaar achter. In haar testament van mei 1894 treft zij echter al een regeling voor dit pand. De transportakte is niet bij een Bossche notaris opgemaakt.
55.Idem inv. nr. 1493; BHIC toegang 036.03.07, Memories van Successie, inv. nr. 118.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 6, 689-691, 698, 707-752; II. 948, 981, 986, 988-989, 991, 995, 1001-1003, 1008, 1013-1014, 1017-1018, 1022

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991) 250-252

n: vermelding in een voetnoot