afb.

Theodoor Victor van Berckel

's-Hertogenbosch 21 april 1739 - 's-Hertogenbosch 21 september 1808 (69)

Almanak 1841

De drie stempelsnijders of medailleurs Theodorus van Berckel,
vader, zoon en kleinzoon, van 's Hertogenbosch

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Noten
1.Van dergelijke penningen bezit het Noord-Brabands Genootschap eene vrij talrijke verzameling, meest betrekkelijk de stad 's Hertogenbosch. Ook is deszelfs verzameling in zilver der Bossche stadhuispenningen, ten getale van 74 of 76, op een zes- of achttal na, volledig.
2.Penningkundigen van naam verklaren het monogram T.V.B. Theodorus van Berckel, maar dan zou op de penningen moeten staan T.V.B.: nu is het woordeken van weggelaten. De Biographie universelle chez Michaud (suppl.) heeft dus gelijk, met van Berckel, Theodore Victoire te noemen, zoo als hij ook gedoopt is. Als stempelsnijder hebben wij hem slechts Theodorus genoemd onder welke naam hij bij de numismatici meest bekend is.
3.Dit blijkt uit eene resolutie van de stedelijke regering van den 30 augustus 1740.
4.Messager des sciences et des beaux arts, Gand 1829 et 1830, en Van der Chijs, Tijdschrift voor munt- en penningkunde I. 211 enz.
5.Deze grafkelder, welke nog ongeschonden bewaard gebleven is, ligt in den regter doorgang tusschen den tweeden en derden pilaar van de doopvont af, en is met een bijzonder fraaijen zerk gedekt, waarop Ridder Rutger van Berckel, Heer van Nunen en Tongelre, den 16 december 1575 overleden, met zijne echtgenoote, Jonkvrouw Livina van Coudenhoven, in levensgrootte zijn uitgehouwen.
z.n., Noord-Brabandsche volks-almanak (1841) 131-141
Genealogie
Lennaerts

Theodoor Victor van Berckel (graveur en medailleur)

Lei Lennaerts
Tolzegelstempel

Zegelstempel van de tol te 's-Hertogenbosch

251
Zilver uit 's-Hertogenbosch (1985) 251
Artikelen
?

Pinchart ?

Mémoire en réponse a la question suivante. Faire l'histoire de la gravure des médailles en Belgique, depuis le XVIe siècle jusqu'en 1794
Mémoires couronnés et mémoires des savants étranges, publiés par l' Academie Royale des Sciences et Belles-Letters de Bruxelles
Academie Royale des sciences, des letters et des beaux-arts de Belgique (s.l. z.j.) 1-84
 
?

G.V.O.

Iets over den Nederlandschen stempelsnijder of medaileur Theodorus van Berckel (gedeeltelijk medegedeeld door een voornaam liefhebber der hedendaagsche penningkunde te R.)
s.n. (s.l. z.j.) 221-228
 
1841

z.n.

De drie stempelsnijders of medailleurs Theodorus van Berckel, vader, zoon en kleinzoon, van 's Hertogenbosch
Noord-Brabantsche volks-almanak (1841) 131-141
 
1895

Von Ernst

Les dernières quinze années de Theodore van Berckel
Goemaere (Bruxelles 1895)
 
1909

Alph. de Witte

Le graveur Théodore-Victor van Berckel. Essai d'un catalogue de son oeuvre
Ceuterick (Louvain 1909)
 
1927

M.A. Snoeck

Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche stadhuispenningen
in: Jaarboek voor munt- en penningkunde 1927
Müller (Amsterdam 1927)
 
1931

H.J.M. Ebeling

De medailleur Theodoor Victor van Berckel
Jaarverslag Vereeniging voor Penningkunst 1930 (1931) 24-31
 
1946

dr. H. v. Velthoven

Brabant, een gewest in opkomst
s.n. (s.l. 1946)
 
1947

H.J.M. Ebeling

Theodoor Victor van Berckel. Over zijne zegelstempels
Jaarboek Koninklijk genootschap voor munt- en penningkunde (1947) 117-121
 
1985

Redactie

Berckel, Theodore Victor van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 105
 
1997

Henk Bruggeman

Van Berckelstraat te 's-Hertogenbosch. Een verzameling van gegevens over de historie van deze straat; over de huizen en haar bewoners
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch 1997)
 
2008

Redactie

Graveur 'krijgt' na twee eeuwen zelf penning
Brabants Dagblad dinsdag 2 september 2008
 
2008

Redactie

Tweehonderd jaar geleden stierf Theodoor van Berckel
Bossche Omroep zondag 21 september 2008 (foto)
 
2008

Redactie

• Van Berckel was 'n beroemd man (Erwtenman)
• 'Via nazaten heb ik ook een portret van hem opgedoken'
Brabants Dagblad vrijdag 3 oktober 2008
 
Biografieën
1854

A.J. van der Aa

Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1918

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Raadsbesluiten
2008

Stadhuispenning

Het college stelt de raad voor om aan de eenmalige stadhuispenning bij raadsbesluit het SC - "Senatus Consulto" te verlenen. (Dat betekent; goedgekeurd bij raadsbesluit)
In september is de tweehonderdste sterfdag van Theodoor Victor van Berckel, een beroemde graveur die zijn carrière begon in 's-Hertogenbosch. Als hommage aan deze graveur uit de 18e eeuw, heeft de Bossche graveur L. Lennaerts een herdenkingspenning ontworpen, gebaseerd op de voormalige Bossche stadhuispenningen.
B&W Besluitenlijst 26 augustus 2008
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Margriet van Boven e.a., Noordbrabants Museum (1979) 28

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 10, 10n

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 119

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 215-216, 416; III. 75-76; IV. 218

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 81

n: vermelding in een voetnoot