Gherardus de Beest

? - 1510

Bichelaer, van den

37. Beest, Gherardus de

Noten
1.GAH, RA 1200, fo.23v (1429/30), RA 1205, fo.22v (1434/35), RA 1232, fo.91r (15 okt.1461), RA 1240, fo.66v (24 jan.1471), RA 1245, fo.56r (1475/76), RA 1248, fo.66r (23 jan.1479), RA 1252, fo.117r (1482/83), RA 1261, fo.512v-513r (17 aug.1492); GAH, GG 2820 (1504); Schutjes, Geschiedenis, IV 367 (1470 niet juist); GAH, GB 421 (20 febr.1510, pastoor: "ung nommé sg. Gheert van Beest"); Wils, Matricule, II 238 nr.182; Een meester Jan van Beest en zijn zoon Gerit uit St.Oedenrode studeerden in de eerste decennia van de zestiende eeuw in Orléans en Leuven, zie: Schillings, Matricule, IV 14 nr.163; De Ridder e.a., Les livres, 1.2.1 285 nr.485; Bijlage II 5.60, zie ook 5.91, 30.1, 31.4, 31.7, 246.20, ; OLVB 52, band 4, fo.35r (1470/71), fo.155v (1474/75); Bannenberg e.a., De dekenaten, I 54, 73, 83, 188 II, 22, 36, 249, 250, 263, 324; Bijsterveld, Laverend, I 315, nr.2497; Van Bavel, Regestenboek, II 82 nrs.926, 927 en 928.
2.SABNOG, Par.Beers 138 (regest 31) (9 dec.1479); SABNOG, KSEG 2 (regesten 35 en 36) (10 juni 1484), 3 (regest 39); Bijsterveld, Laverend, 44-45; GAH, GG 609 (1490/91) t/m 616 (1498/99); Schoolmeesters, Les statuts synodaux, 55, 148-149; Bormans, Recueil, 1e serie, 242-243, 418; GAH, RVA 793 (1506/07); Bijlage II 37.1, 37.2, 37.3, vgl. 229.2; De akte van 1484 is niet in bijlage II opgenomen, maar wordt vermeld in: Vander Elsen, Hoevenaars, Analecta, II 58-59; Tabel 3.2, nr.43; AAB II, hs. Kievits, p.13; Schutjes, Geschiedenis, IV 246; APB, St.Jan II, processtuk van 2 aug.1502.
3.GAH, RA 1258, fo.111v (16 okt.1488); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.253, p.260, vgl. p.261, p.263; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 246-247; GAH, GG 2563 (8 aug.1513); Bijlage II 134.12; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 249, 259; RANB, KDOG 1133 (27 april 1500); AAB I, IV.E.19 (4 aug.1538); OLVB 52, band 7, fo.189r-v (1509/10); RANB, Coll.Martini 13, p.375 (met wapen); APB, St.Jan II, Obituarium, p.109, vgl. p.153; AAB II, hs. Kievits, p.13; Van Zuijlen, Inventaris, 317; Zelf was heer Gerit o.a. executeur-testamentair van de kanunnik Everart van Berck, zie: GAH, GG 3169 (29 okt.1505); Van Sasse Van Ysselt, De voorname huizen, II 581.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

74v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 77-78

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 109

n: vermelding in een voetnoot