Johannes Balen

? - Cyprus 3 oktober 1545

Bichelaer, van den

31. Balen, Johannes filius Johannis Wilhelmi de

Noten
1.Bijlage II 31.1, 31.2, 268.3, 268.4, 405.1; GAH, OA B8 (1497/98), B10 (1500/01), B14 (1504/05); GAH, RA 1265, fo.273v (19 juli 1496), 626r (9 aug.1497); Hij dient niet te worden verward met de meester Jan van Balen die tussen 1512 en 1530 als scherprechter in de stadsrekeningen voorkomt en die op 27 maart 1530 overleed, zie: GAH, OA B36 (1529/30), fo. 165v.
2.GAH, IVR 415 (1501/02), 417 (1509/10), 418 (1512/13), 419 (1520/21); GAH, RVA 791 (1504/05); OLVB 52, band 5, fo.138r (1497/98), fo.202r-v, fo.205v (1498/99), fo.262v (1499/1500), fo.326r, fo.331v (1500/01), band 6, fo.101r, fo.103r, fo.111v (1502/03), fo.174v, fo.176v, fo.178v, fo.182v, fo.190v (1503/04), vgl. band 7, fo.103r (1508/09), band 10, fo.50v (1519/20).
3.Bijlage II 31.1, 31.2, 31.5, 31.6, 31.9, 31.13, 134.9, 134.10, 235.2, 235.3, 420.10, zie ook 292.5 (hand); GAH, IVR 415 (1501/02), OLVB 52, band 5, fo.326r (1500/01), band 7, fo.48r (1507/08), band 10bis, fo.36v (1525/16); GAH, RVA 790 (1503/04) t/m 797 (1511/12); GAH, RVA 791 (1504/05); GAH, RA 1268, fo.104r (11 dec.1499); GAH, GB 409 (9 febr.1504); APB, St.Jan II, kwitanties d.d. 28 febr.1511 en 28 okt.1512; GAH, Clarissen 57 (1521/22), 58 (1523); RANB, Coll.PG 440 (regest suppl. 177) (10 okt.1517); Hoppenbrouwers, Inventaris ... Sint-Catharina te Heusden, xix, xli; RANB, SCH 345 (1507-1517); GAH, OA B26 (1516/17); Andere verwijzingen naar akten: Bijlage II 185.1, RANB, SET 2 nrs. XII (4 mrt.1520), XXV (11 febr.1523), XXXVI (id.), XLIIII (10 mrt.1522), XLVIII (2 mei 1519), LXVII (13 dec.1508), LXIX (9 sept.1519), XCII (19 febr.1509); GAH, RA 1291, fo.252v (23 mrt.1519); ABH, ZZ 357 (22 aug 1500); RANB, Coll.PG 454 (regest 282) (6 juni 1521).
4.Bijlage II 405.1; GAH, OA B8 (1497/98) t/m B22 (1512/13), B53 (1546/47), B59 (1552/53); GAH, RA 1268, fo.108r-v (20 dec.1499), fo.240r-v (28 jan.1500); Smits, De grafzerken, 92 nr.85, 214 nr.205; GAH, GG 3266 (17 apr.1534); Tabel 3.2, nr.59; Hoppenbrouwers, Inventaris ... Sint-Catharina te Heusden, xli; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 86, 90-91; Jacobs, Justitie, 98, 153, 275-278; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel, Kroniek
5.GAH, RA 1268, fo.104r (11 dec.1499); OLVB 52, band 6, fo.182v, fo.190v (1503/04) t/m band 7, fo.194r (1509/10); Bijlage II 134.21, 292.4; GAH, Coll.Aanv. 8085 (poorterboek), fo.27v (12 juli 1505); GAH, OA B14 (1504/05); Van Zuijlen, Inventaris, 282-283, 306-307, 432, 460, 496, 499; Jacobs, Justitie, 271.
6.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 72, 87-90; De Ridder e.a., Les livres, 1.2.2 183-184 nr.840; Van Zuijlen, Inventaris, 593 vv.; Jacobs, Justitie, 272-274; Schillings, Matricule, III 665 nr.75, IV 275 nrs.135 en 136; Keussen, Die Matrikel, II 863 nr.6; AAB II, hs. Kievits, p.18; Schutjes, Geschiedenis, IV 251; GAH, OA B34 (1527/28); Verreyt, "Leden", 14 (1907) 41; Juten, Consilium, 153; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 377, vgl. 395 (kosterij van Oerle).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 60

n: vermelding in een voetnoot