Simon Bacx

? - 7 mei 1550

Bichelaer, van den

28. Bax, Simon

Noten
1.Schillings, Matricule, III 485 nr.273; GAH, OA B35 (1528/29), B38 (1531/32), B39 (1532/33), B40 (1533/34), B41 (1534/35), B45 (1538/39), B46 (1539/40), B50 (1543/44) t/m B55 (1548/49); GAH, THG - (18 jan.1534); GAH, BHS 37 (1527/35); OLVB 52, band 15, rekeningen 1529/30 t/m 1546/47 (rubriek alrehande saken); Glebbeek, "De kerkfabriek", 199; Hermans, Verzameling, 105 (griffier); Ook meester Marten de Greve zou in deze tijd griffier zijn geweest, maar zijn benoeming was omstreden, zie: Van Dijck, "Meester Martinus Grevius", 66; Jacobs, Justitie, 77; Van Zuijlen, Inventaris, 470 (1530/31: pensionaris), 497 (1533/34: secretaris); GAH, GG 1893 (1536, 1537, 1539, 1544), 2205 (23 okt.1527); ABH, ZZ 330 (19 febr. 1543); Verreyt, "Iets over Johan, Paulus en Marcelis Bax", 626-627; Boeree, De kroniek, 480-481; Sterfjaar: OLVB 49, fo.36v (1549/50); OLVB 52, band 15 (1549/50, uitvaart: 10 mei 1550); Gachard e.a., Inventaire, II 96 (rekeningen t/m sept.1550); Vgl.: GAH, OA B55 (1548/49: overleden); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 151-152 (sterft 7 mei 1549).
2.Van Sasse van Ysselt, De voorname huize, I 246, II 72-75, 151-152, 247, III 248-249 (broers en zusters van Peterken Kuyst); GAH, RA 1349, fo.148r-v (24 mei 1548); Van Sasse van Ysselt, "Genealogie", 3; Jacobs, Justitie, 266, 268-270; GAH, OA B59 (1552/53: Kerkstraat) (Vgl.: Blondé, De sociale structuren, 188-190, 201); Boeree, De kroniek, 481; Hermans, Verzameling, 438 ("homo apostata, archihaereticus et perjurus, capitalis hostis papistarum").
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

88v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 53

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 501

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 21, 22, 36n, 75, 102, 140, 141, 166, 185

Anton Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 271, 322, 323, 373, 376, 407, 460, 494

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 332n

n: vermelding in een voetnoot