Rutgerus van Arkel

? - 1470

Bichelaer, van den

14. Arkel, Rutgerus dictus de - de Buschoducis

Noten
1.GAH, RA 1197, fo.255r (3 okt.1425), RA 1221, fo.74v (29 mrt.1451); Bijlage II 14.34, 14.39; Kappelhof, Reinier van Arkel, 17-18, 20, 22; Voor het maken van twee exemplaren van de stichtingsakte van het Zinnelooshuis ontving hij twee pond, zie: GAH, RVA 4 (rekening 1439-1445); Als secretaris trad Rutger wel regelmatig op namens het Zinnelooshuis evenals voor andere geestelijke en liefdadige instellingen, vgl.: Van Rooij, "Het gesticht" , VII 90, 98-99 (Rutger was voor zover bekend ook geen broer van Reyner zoals daar wordt gezegd).
2.Juten, Consilium, 45; Bijlage II 14.12, 338.1, 362.4; GAH, RA 1197, fo.255r (3 okt.1425); Rutgherus de Arkel, komt vanaf deze tijd voor als getuige in de notariële minuten van G. Roesmont: GAH, RA 1197, fo.260r (25 dec.? 1425), fo.270v (16 febr.1426), fo.276v (20 mrt.1426), fo.277r (25 mrt.1426), fo.291r (11 juli 1426), fo.321r (7 nov.1426), fo.211v (21 mrt.1427), fo.342v (13 mrt.1427). Op 16 febr.1426 wordt hij door hem als clericus meus aangeduid, op 13 mrt.1427 als notarius publicus; Bijlage II 14.3, 14.4 (secretarie), 14.5 (kapittelnotaris), 14.35, 14.42 (gedep. kapittelnotaris), 14.5 t/m 14.42 (St.Jan), 14.38 (raadhuis), 14.43 (secretarie); GAH, Aant.Smuld.; Smulders noemt hem als secretaris vanaf 1442/43, de bijlage van de inventaris van het RA vanaf 1435/36. Dit laatste zal niet juist zijn want op 18 juni 1440 wordt hij bij een handeling in de St.Jan nog als getuige genoemd zonder vermelding van zijn secretarisambt, zie: Bijlage II 157.37; OLVB 52, band 1, fo.212v (1428/29), band 2 fo.9r (1431/32), 21r (1432/33), fo.173v (1443/44), 185v (1444/45), band 3, fo.25r (1449/50).
3.Bijlage II 14.12, 14.14, 14.18, 14.30, 14.31, 14.35, 14.38, 14.40 (hand), 14.23, 14.29, 14.41, 101.7 (getuige), 14.47 (notaris); GAH, RA 1227, fo.203r (5 mrt.1457), RA 1238, fo.119r (21 juli 1469), RA 1257, fo.74r (10 okt.1467). Rutger trad al eens eerder op als executeur-testamentair, waarvoor hij een zilveren beker ontving, zie: Bijlage II 14.19.
4.Bijlage II 14.40, 14.41, 14.44, 14.46; Van Sasse van Ysselt, "Iets over de familie Bacx", 173-177; Andere verwijzingen naar akten: GAH, RA 1211, fo.300r (11 febr.1441), RA 1232, fo.318r (25 aug.1463), RA 1233, fo.23v (11 jan.1464); Bijlage II 14.12; Mosmans' datering van Rutger van Arkels notariële activiteiten (1399-1444) is niet juist, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 186; Vgl. voor Jan van Arkel ook: Jacobs, Justitie, 22-23, 240, 268.
5. GAH, RA 1214, fo.53r (14 febr.1444), fo.207v (7 sept. 1444), RA 1222, fo.154v (3 febr.1452), RA 1229, fo.162r (18 aug.1459), RA 1231, fo.22r (15 nov.1461), RA 1236, fo.228v (1466/67), RA 1238, fo.152v (2 mrt.1469), RA 1239, fo.268r, fo.441r (1469/70), RA 1241, fo.171v-172r, 197r, 284r (1471/72), RA 1243, fo.73r (1474), RA 1244, fo.163v (1475), RA 1246, fo.226r (1476/77), RA 1247, fo.240r, 443v (1477/78); Bijlage II 14.23, 14.24, 14.29, 14.40, 14.41, 264.55, 303.4; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.98, p.99; APB, St.Jan II, Obituarium, p.43; Smulders, "Nog een zuster", 72; Gerlach, "Jeronimus van Aken", 44; OLVB 52, band 4, fo.14v (1469/70); OLVB 49, fo.31v; RANB, Coll.Martini 13, nr.237; GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel, Kroniek, 201.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

63r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Signet Rutgerus de Arckel de Buschoducis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Artikelen
2007

Ed Hoffman

Een canon van de Bossche geschiedenis : Een dertigtal kernmomenten
Bossche Bladen 1 (2007) 11-16
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 45

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) passim

n: vermelding in een voetnoot