Hans van Amsterdam

Dijck, Lucas van

De zilversmid Hans van Amsterdam

6
7
9
Noten
1.A.M. Koldeweij. „Beknopt overzicht van goud- en zilversmeden uit 's-Hertogenbosch tot 1807, hun leerlingen en hun meestertekens", in: A.M. Koldeweij (eindred.), Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier (catalogus van de tentoonstelling te 's-Hertogenbosch, 1985) 41.
2.GAH, R 189.
3.J. van Cauteren e.a., „Catalogus Zilver uit 's-Hertogenbosch", in: Koldeweij, Zilver uit 's-Hertogenbosch, 176. no 32. GAH, stadsrekening 1534-1535.
4.GAH, Oud archief B-41, 16 november 1534.
5.GAH, Oud archief, stadsrekening 1534-1535. B-51, 1544-1545. B-58, 1551-1552. B-64, 1558. C-169, f 4, 1558.
6.GAH, Ambachtsgilden 312, f 45v.
7.GAH, Ambachtsgilden 312, f 67v.
8.GAH, Ambachtsgilden 312, f 70.
9.GAH, Ambachtsgilden 312, f 40.
1O.Zie noot 9. Door Koldeweij wordt hij bij vergissing Jan van Eelsoen genoemd (zie noot 1).
11.GAH, Ambachtsgilden 312, ff 30, 42v. Koldeweij noemt hem per vergissing meester Jacobsoen Hierasimis (noot 1). Er staat in feite meester Jacobsoen Hierasmus, dat is Erasmus Jacobszoon.
12.GAH, Ambachtsgilden 312, f 45v.
13.GAH, Ambachtsgilden 312, f 46v.
14.GAH, Ambachtsgilden 312, f 47v.
15.GAH, R 1324, f 199v.
16.GAH, Oud archief. B-62. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen, Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810 (3 dln; 's-Hertogenbosch, [1911-1914]) III, 539.
17.GAH, Oud archief, B-71.
18.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 289, 290.
19.GAH, R 412 (oude inventarisnummering), 13 maart 1539. R 1333, 17 februari 1541.
20.GAH, R 1335, f 557. R 446 (oude inventarisnummering), 23 december 1552. R 1371, f 30, 7 november 1556.
21.GAH, R 1352, f 497v, 7 januari 1551. (Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 194, spreekt van Raes Sgraets genaamd Persoens, wiens dochter Maria trouwde met Hans Gijsberts van Amstelredam - Leo Adriaenssen.)
22.GAH, R 1377, f 364, 21 februari 1560. R 1392, f 408, 15 mei 1570. Oud archief, B-81, 1574-1575. B-85, 1578-1579.
23.GAH, R 1405, f 188, 5 maart 1584.
24.GAH, R 1430, f 393. 25 mei 1591.
25.Haar weduwnaar kocht in 1593 de helft van een huis aan de Oude Dieze, gekomen van zijn schoonvader, waarvan hij de wederhelft reeds bezat (Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 290) - Leo Adriaenssen.
26.GAH, R 1374, l februari 1560.
27.GAH, R 1405, f 188. R 1433, f 98, 10 februari 1595. Zie ook Van Sasse van Ysselt. De voorname huizen, I 138.
28.GAH, R 1460, f !89v, 4 juni 1613.
29.A.M. Koldeweij. In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance (tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch) ('s-Gravenhage, 1990) 30.
30.R.A. van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende. (Stadsrekeningen van het jaar 1399-1800) (2 stukken; 's-Hertogenbosch, 1863-1866) I, 514.
31.GAH, Oud archief, B-45.
32.GAH, Oud archief, A-5.
33.GAH, Oud archief, B-51.
34.GAH, Oud archief, B-59.
35.GAH, Oud archief, A-5.
36.GAH, Oud archief, B-64.
37.GAH, Ambachtsgilden 312, passim.
De Brabantse Leeuw (1997) 6-12
Artikelen
1985

A.M. Koldeweij

Beknopt overzicht van goud- en zilversmeden uit 's-Hertogenbosch tot 1807, hun leerlingen en hun meestertekens
Zilver uit 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1985) 41
 
1997

G.C.M. van Dijck

De zilversmid Hans van Amsterdam
De Brabantse Leeuw 1 (1997) 6-9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 30, 130

n: vermelding in een voetnoot