Dirck Aertsen

? - 9 maart 1568

Genealogie
Schuttelaars

Dirck Aertsen

Literatuur
AILB rekening 1567; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche geslacht Aertssen' in: Taxandria 43 (1936) 209; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 401.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zuylen

301. Theodorici Arnoldi

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 313, 314

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 47

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 228

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 244n, 372, 374, 448

Taxandria II (1895) 153, 149; XLIII (1936) 207-211

n: vermelding in een voetnoot