afb. Frans Wijffels, ca 1962

Wolvenhoek 8

Het Fortuyn

Mosmans

Wolvenhoek

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Sasse van Ysselt

De van Balenspoort of de Hollandsche tuin

85
86
87
88
89
90
91
92
93
Noten
1.Blijkens eene akte van J 637 (Reg. no. 381 f. 448) had reeds zijn vader Jan van Balen daar ter plaatse onroerend goed, dat hij 28 Januari 1499 gekocht had van Jan de Graft.
2.Die plaats bevond zich ter plaatse genaamd het Klein Lombardje.
3.Men zie over hem Taxandria X p. 60.
4.Haar broeder was Adolph Creeft.
5.Het huis, thans genummerd Wolvenhoek 4.
6.Hij was eigenaar van het huis de Jonas in de Verwerstraat.
7.Men zie hierover nog Reg. n. 397 f. 473 en Reg. no. 403 f. 312.
8.Blijkens Schepenakte van den Bosch van 3 Augustus 1736 (Reg. no. 557 f. 184) waren zijne kinderen Adriana van Balen, huisvrouw van Thomas Cornelis van Ryckevorsel en Francis van Balen, wijnkooper te den Bosch, blijkbaar dezelfde als de bovengenoemde Francis.
9.Zijne broeders waren Franciscus Wynandus Suyskens en Georgius Suyskens, R.K. Pr. en pastoor te den Bosch.
10.Zij schonk hem deze kinderen: Petronella Maria Suyskens, echtgenoote van Jacobus Ludovicus Watrin en Martina Maria Josephina Antonia Suyskens, echtgenoote van Philippus Jacobus van Coenen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 85-93
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB met pui (1954) verdieping met twee T-draairamen en kroonlijst. Balklagen met 7 vakken met moer- en kinderbinten. Kelder met moderne zoldering. Kap met dakschild.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Wolvenhoek 8
M geen

Wolvenhoek A 424 (????)
Wolvenhoek A 436 (1880)
1908Arthur Italie (firma Gebr. Italie) grossier gem. schoenw.
Wolvenhoek 8 (1909)
1910Arthur Italie (firma Gebr. Italie) grossier gem. schoenw.
1928F. Hoevenaars
1943M.M.W. Spierings (boekhouder)
1991mevr. Stolzenbach (caf 't Wolvennest)