afb. 1929

Wolvenhoek 12

gesloopt: 1961

Het kantoorgebouw van de NV dr. Lamers & Indemans, pharmaceutische industrie. Voor het gebouw de vertegenwoordigers met hun auto's
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0010088)
Roelands

Wolvenhoek

29
J.A.M. Roelands, Straat in Straat uit (1984) 29
Sasse van Ysselt

Het huis No. 12

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Noten
1.Hij was behalve doctor in de medicijnen te 's Hertogenbosch ook nog kanonik der Collegiale Kerk van St. Catharina te Eindhoven. Zijn vader was Dirck van Eyck, die behalve hem nog deze zonen had: Willem; Gerard, kanonik te St Oedenrode en Peter van Eyck. Genoemde medicus van Eyck had een bastaardzoon Lucas van Eyck, die in 1536 voor Schepenen van den Bosch (Reg. no. 148 f. 435 vso) optrad als man van Heylwich, dochter van Gerard, den zoon van Jan Andrieszoon.
2.Zij was de dochter van den messenmaker Dirck van Meeuwen, (Reg. no. 165 f. 279 vso).
3.In Reg. no. 100 f 205 vso, komt voor Jan van Vlierden, emptor bladorum, bastaardzoon van Daniel van Vlierden.
4.Cf Maandblad de Nederl. Leeuw 1904 p. 62 en vlgd.
5.Hunne overige kinderen waren: mr. Paulus Raessen, doctor in de medicijnen; Wouter Raessen, die huwde met Belia, dochter van Jan Marceliszn. van den Eeckart, en daarna wellicht ook nog met Elisaheth, dochter van Jan van Liebergen; Dirck Raessen, die huwde met Henrica van den Eeckart (bij wie hij verwekte: mr. Pauwel; Wouter; Johanna, de huisvrouw van Willem van Elmpt en Raese) en Catharina Raessen.
6.Men zie over hem Taxandria VII p. 206. Hij verwekte bij zijne genoemde vrouw deze kinderen: David, Sophia en Maria Everswijn. Zij overleefde ook hem, want blijkens eene Bossche Schepenakte van 1594 had zij in dat jaar als zijne weduwe geschil met Lancelot van Grobbendonck, baanderheer van Wesemaele, over cijnsen, die ten laste van haren man Everswijn verbeurd verklaard waren.
7.Zijn Nederlandsche naam was Aert Janszn., orgelmaker; zijne vrouw was Yda, dochter van Jan, den zoon van den molenmaker Gijsbert Janszoon; haar executeur-testamentair, zijnde Jacob Dorskenio van Gelre, kanonik van St. Andreas te Keulen, verkocht 24 Juli 1593 (Reg. no. 247 f. 185) zijn voorzegd huis aan Johan van den Hoevel Gijsbertszn, ingezetene van die stad.
8.Reg. No. 272 f. 319.
9.Reg. No. 281 f. 32 vso.
10.Jhr. A. van der Does de Willebois t.a.p fol. 49 en vlgd. en Tijdschrift van Sassen voor N. Brab. Gesch., Taal- en Letterkunde III. p. 16 en vlgd.
11.Hunne dochter Elisabeth van Hamel h. met Reinier van Buren.
12.Hunne dochter Mechelina van Royen h. met Gerrit Willem van Grimbergen, schepen van den Bosch.
13.Zij hadden een zoon Gijsbert van den Bergh, die in 1707 te Zalt-Bommel woonde en gehuwd was met Adriana van Hastenburg, die in 1715 stierf en bij wie hij verscheidene kinderen verwekt had.
14.Dit was het huis, dat zijne moeder 23 September 1669 (Reg. no. 469 f. 475) bij de beide gezegde huizen had bijgekocht.
15.Thans genummerd Wolvenhoek 16.
16.Van Heurn Historie III p. 290.
17.Diens ouders waren Jan Janszn van Beughem en Catharina Grevenraet Jansdr, welke behalve hem, Jaspar, nog deze kinderen hadden: a. Jan van Beughem, wiens zoon was Jan en b. Margaretha van Beughem, die huwde met 1° Joost van Berckel; 2° Dirck Loeff van der Sloot, wien zij schonk Joost en Johanna of Jenneken Loeff van der Sloot.
18.Uit het huwelijk van Jaspar van Beughem met Johanna van Wamel werden, behalve mr. Victor, nog geboren: Maria Elisabeth van Beughem, die huwde met mr. Lambertus Suyskens (hun zoon mr. Paulus Suyskens huwde met Theodora Maria de Hee) en Maria Gatharina van Beughem, de huisvrouw van Adriaan van Goor.
19.Bij eene Bossche Schepenakte van 1500 werden verdeeld de nalatenschappen van de echtelieden Amelius van Boechem en Hillegonda, dochter van mr. Ambrosius van Dynther, tusschen hunne kinderen: Coenraad, gehuwd met Christina van Os, Nicolaus en Barbara, gehuwd met Floris van der Dussen.
20.Hij erfde van zijne ouders blijkens akte van boedelscheiding van 8 Dec. 1668 het huis Milanen, dat 19 Oct. 1690, als wanneer hij het verkocht aan Johan de Lepo, gezegd werd te staan aan de gemeene Markt op den hoek der Botermarkt tusschen die markt en het huis de Drie Vijzels.
21.Dr. C.F.Xav. Smits Grafzerken enz.
22.Hij werd te Antwerpen geboren en woonde in 1732 te Loon op Zand.
23.Over de verwantschap der familie Schoutheete met de familie Donckers zie men Taxandria VI p. 199 noot 2.
24.Zijne familie is afkomstig van Boxtel. In October 1549 (Reg. no. 179 f. 226 vso) verkocht Jacob, de zoon van Jacob van der Voort en domicella Christina, de dochter van Jacob van Driel en Joanna Pijnappel, de helft eener bouwhoeve, gelegen te Mulsel onder Boxtel en in 1550 (Reg. no. 178 f 172 vso) verleende Jan, zoon van Willem Mathijszoon van der Voort, eene grondrente uit eene bouwhoeve, gelegen te Boxtel ter plaatse, genaamd Hooggemonde.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 70-85
Artikelen
1982

Redactie

Wolvenhoek 12, 's-Hertogenbosch
Monumenten 1 (1982) 10-11
 
Adresboeken
Wolvenhoek 12
Wolvenhoek A 423 (????)
1865mr. C.J. van Heusden (L.r. E.k. president van het provinc. geregtshof van Noordbrabant)
Wolvenhoek A 434 (1880)
1908wed. N.J. Rouppe van der Voort (particuliere)
Wolvenhoek 12 (1909)
1910wed. Rouppe van der Voort (particuliere)
1943N.V. Chem. en pharm. fabriek en groothandel in ziekenverplegingsartikelen dr. Lamer en Indemans
Vervallen (1961)