Wolvenhoek 11-3

Het Huis van Helmond of van Brecht

Sasse van Ysselt

Het Huis van Helmond of van Brecht

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Noten
1.In Reg. no. 517 f. 242 vso wordt sub anno 1459 genoemd vrouwe Margriete Hubrechts weduwe wijlen Heeren Jans, doe hij leefde, Heer van Helmond.
2.Men zie over hem Taxandria VI blz. 99.
3.R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen I blz. 661.
4.In eene Bossche Schepenakte van 1678 heet hij Marcelis Carolus van der Sluys van Heusden, in leven med. doctor.
5.In deze akte staat duidelijk, dat zijne vrouw den voornaam Elisabeth had; in eene Bossche Schepenakte van 15 November 1680 wordt haar echter de voornaam Helena gegeven. In 1764 was Adrianus Gijsbertus Biedyck landsschrijver te Megen.
6.R.A. van Zuylen de Stadrekeningen II p. 1050.
7.Zijne dochter Margaretha van Brecht en zijne kleindochter Josina Maes verkochten het 3l Maart 1609 aan Hendrick van der Aa Christiaansz.
8.Men zie over hen Dl. I blz. 296.
9.De inventaris der roerende goederen, behoorende tot de nalatenschappen van deze echtelieden, voor zooverre die in het Groot Huis van Brecht aanwezig waren, staat in het Schepenregister van den Bosch no. 384 fol. 667. Daarin worden verschillende kamers van dat huis vermeld.
10.Dit huis, dat in 1647 omschreven werd als: eene steenen huysinge ende neerhoff, optreckende brugge mitt twee graften omgraven, Pasbogaert genaemd, werd door haar in 1658 verkocht aan Isaack Battum, rentmeester der geestelijke goederen in Peelland (Taxandria III, blz. 249).
11.Johan van Hambroeck was drossaard van Heeswijk en zoon van Jor. Peter van Hambroeck; hij had van Elisabeth van Brecht twee kinderen: Jan en Anna, van wie Jan het eerste stierf. (Reg. no. 402 f. 86)
12.Hij behoorde tot den R. Katholieken tak der familie Snouckaert en was zoon van Jacob, heer van den Binckhorst en Anna van Paeffenrode; hij huwde driemaal: 1° Magdalena de Perponcher de Maison
.Neuve; 2° Mechteld Adriana van Renoy; 3° Margaretha Vermeer, die 26 April 1725 stierf.
13.De drie bovengenoemde dames Vermeer waren de dochters van Vermeer, secretaris van Hoogstraten en Margaretha van Berckel, de zuster van Huybert, Elisabeth en Maria van Berckel bovengenoemd.
14.Hij was vermoedelijk een zoon van Jacob Huygermans Gerardszoon en Maria Steenbackers, want 19 Mei 1662 werd te den Bosch een zoon van deze echtelieden met den voornaam Jan gedoopt. Men zie over de familie Huygermans Taxandria I, p. 20.
15.Mr. Petrus Nagelmaeckers verkocht in 1788 den Elzenbosch voor Schepenen van den Bosch aan mr. Guillielmus Josephus Venantius van Hagens, wonende aldaar, zoon van Johan Willem, die te Sittard geboren werd en te Keulen woonde en Maria Theresia Huygermans (dochter van Josephus en Anna Maria van Doorn). Mr. Petrus Nagelmaeckers had dit goed blijkens akte van boedelscheiding, 3 November 1759 verleden ten overstaan van den Bosschen notaris de Cassemajor, geërfd van Anna Maria Pelgrom de Bye douairière van Maximiliaan Antony de Ghistelles, welke laatste dit slotje in 1729, als wanneer het gezegd werd te zijn een steenen slotje in zyne grachten liggende, gekocht had van Abraham van Mil. Den 8 November 1669, toen het nog eene bouwhoeve was en bewoond werd door Gerard Croon, drossaard van Nuland, was het tegelijk met de heerlijkheid Nuland door Lamoraal van der Noot, heer van Risoir, Nuland enz., voor Schepenen van den Bosch verkocht aan Cornelis Gans, ontvanger der gemeene middelen en schepen aldaar.
16.Zij was in 1756 met hem gehuwd.
17.Hij werd te Tilburg geboren en was zoon van Michiel van Bommel, (den zoon van Jan van Bommel, die te Terheyden woonde). Diens overige kinderen waren: Joanna Catharina van Bommel, echtgenoote van mr. Johan Jacob van Riethoven en Jacoba Catharina van Bommel, echtgenoote van Cornelis Dubbelmuts; al deze kinderen verkochten in 1763 land, gelegen te Loon op Zand, dat zij van hunnen vader hadden geërfd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 93-107
Adresboeken
Wolvenhoek 11
Wolvenhoek G 226 (????)
1908C. Croes (brigadier der maréchaussée) - L. Lambregts (brigadier der maréchaussée) - P. Letschert (brigadier der maréchaussée) - Maréchaussée-kazerne - C.M. Meijll (brigadier der maréchaussée) - P. Meulbroek (wachtm.-brigade-comm. maréchaussée)
Wolvenhoek 11 (1909)
1910Maréchaussée-kazerne - C.M. Meijl (brigadier der maréchaussée) - P. Meulbroek (wachtm.-brigade-comm. maréchaussée) - P. Nieuweboer (brigadier der maréchaussée) - J.F. Rijckaert (brigadier der maréchaussée) - A. v. Wijnen (brigadier der maréchaussée)
Wolvenhoek 9
M geen

Wolvenhoek G 238 (????)
Wolvenhoek G 227 (1880)
1908M.E. Hilkens (hoofd openbare meisjesschool) - School voor betalende meisjes
Wolvenhoek 9 (1909)
1910School voor betalende meisjes
Wolvenhoek 7
Wolvenhoek G 227a (????)
Wolvenhoek 7 (1909)
1910M.E. Hilkens (hoofd openbare meisjesschool) - School voor betalende meisjes
1928dr. J.H.F. Deckers
1943Administratie der Belastingen
1948Rijkskantorengebouw (Belastingen, Registratie en Kadaster)
Wolvenhoek 3
Wolvenhoek G 243 (????)
Wolvenhoek G 228 (1880)
1881C. Peeters (opzichter der gemeentewerken)
1908Bureau der gemeente-waterleiding - J.L. Roborgh (opzichter waterleiding) - wed. H.J.N. Roborgh
Wolvenhoek 3 (1909)
1910Bureau der gemeente-waterleiding - J.L. Roborgh (opzichter waterleiding)
1928A.H.J. Govers
1943A.H.J. Govers - P.P.A. Govers (kantoorbediende)
Literatuur en bronnenpublicaties

Jacq. J.M. Heeren, 'Het huis Van Helmont of Van Brecht te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1926) 18-19

n: vermelding in een voetnoot