Achter het Wild Varken 3-1

Het Posthuis op Maastricht

Sasse van Ysselt

Het Posthuis op Maastricht

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Noten
1.Hij stierf 16 September 1550, zijne vrouw Hillegonda Kemp 23 Augugtus 1545; op de grafzerk, welke boven hunne graven in de St. Janskerk te den Bosch ligt, wordt zij van der Does genaamd. Haar man hertrouwde na haren dood met Jutte van Vechel.
2.Hij en zijne vrouw werden in de tegenwoordige Protestantsche kerk te Berlicum bij den Bosch begraven.
3.Blijkbaar is hiermede Seldensathe bedoeld.
4.Men zie de genealogie zijner familie in Taxandria VIII blz. 1 en volgende.
5.Taxandria XII p 258.
6.Zij was eene dochter van Andries de Pollart, heer van Exaeten en Barbara van Eyck, die weder een dochter was van Goijart van Eyck, heer van Zeelst en Elisabeth Proening van Deventher.
7.Haar zoon was Cornelis Henricus van Grevenbroeck; diens weduwe Isabella Maria de Gulpen en hun beider zoon Theodorus van Grevenbroeck verkochten Zwijnsbergen 31 October 1718 aan mr. Hendrick Bernardus Martini, schepen van den Bosch.
8.Den 18 Januari 1678 werd in de St. Janskerk te den Bosch een van de Graeff begraven met deze kwartieren:
van de Graafvan Drunen
BackGabor
In gezegd jaar verkochten Jacob van Drunen, raad der stad Keulen en Jacob van de Graeff, raad Uitten achten der stad Dordrecht, als gehuwd met Elisabeth van Drunen, voor de helft en Catharina Nieulaet, weduwe van Johan Delsa, inwoonster van den Bosch, voor de andere helft, als testamentaire erfgenamen van Catharina Nieulaet, wed. Balthasar van Drunen, huizen, staande daar.
In eene Schepenakte van den Bosch van 1703 compareerde Margaretha Crul wed mr. Isacq van de Graeff, schepen van en rentmeester der kerken van die stad.
9.Over de wagen posterijen van den Bosch zie men nog van Heurn Historie III, p. 268, 316, 321, 365; IV. p. 158 en 179 en St. Hanewinkel Gesch. en Aardrijksk. Beschr. der stad en Meierij van 's Bosch p. 226 en 229.
10.Mr Dr. J.G. Overvoorde Geschiedenis van het postwezen in Nederland vr 1795 p. 422.
11.Men zie over hem Schutjes Gesch. van het Bisdom 's Bosch IV p. 317 en Hezenmans 's Bosch 1629-1798 p. 354.
12.Den 7 Sept. 1774 had hij van Mr. Jan Hendrik van der Does, oud-schepen van den Bosch; van Maria Margaretha Bosschaert, huisvrouw van Mr. Johan Hendrik van der Does, secretaris van politie der stad
.Utrecht en van hunne kinderen: Hester, Maria, Willem, Jan en Isaacq van der Does gekocht de Baasterhoeve (Schepenreg. van den Bosch no. 584 fol. 61). Van hem erfde dit goed zijne dochter Maria van Bommel, echtgenoote van den landdrost Mr. Paulus Emmanuel de la Gourt.
13.Hij vermeerderde zijn wapen met een hartschild, zijnde het wapen van Kessel, omdat zijne grootmoeder eene van Kessel was.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 141-150
Adresboeken
Achter het Wild Varken 3
Achter het Wild Varken G 251 (????)
Achter het Wild Varken G 236 (1880)
1881wed. J. Cleerdin (societeit)
1908F.J. Harends (kastelein) - Societeit de Katholieke Kring
Achter het Wild Varken 3 (1909)
1943C.J.M. Braat (winkelchef)
Achter het Wild Varken 1
Achter het Wild Varken G 251 (????)
Achter het Wild Varken G 236 (1880)
Achter het Wild Varken 1 (1909)
1910F.J. Harends (kastelein) - Societeit de Katholieke Kring
1919wed. P. v.d. Broek - F. van Keizerswaard (kastelein Kath. Kring) - Societeit de Katholieke Kring
1923Leonardus A. van den Broek (zetkastelein kath. kring)
1928L.A. v.d. Broek
1943E.M. Coenders (schoonheidsspecialiste) - M. Perridon (kantoorbed.)
1956A.J.M. Boelens (koopman) - wed. J.M. Boelens-v.d. Gelt