afb. 1938

Achter het Wild Varken 7

Het Huis der Hubert's

Sasse van Ysselt

Het Huis der Hubert's

129
130
131
132
133
134
Noten
1.Meyer de Predikheeren te 's Bosch p. 19 noot 1.
2.Johanna, dochter van Rutger Anthoniszn. Beelaerts en Elisabeth, de dochter van Jan, den zoon van Thomas Dirckszn; Peter Hooffs Dierickszn van Venloon als man van Elisabeth, dochter alsvoren en Heylwich ook dochter alsvoren, verkochten 16 December 1564 (Reg. n. 211 f. 87) twee naast elkander staande huizen, poort, brouwhuis, ledig erf, put, twee achterhuizen, pakhuizen geheeten, en plaats, staande en gelegen aan den Uilenburg te 's-Hertogenbosch en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan een aldaar gestaan hebbende molenberg.
3.Hun andere zoon was Arnd Rosalis, die huwde met Marie Pelroch, bij wie hij verwekte Jacques en Arnd Rosalis (Reg. n. 266 f. 6).
4.Men zie over hem Taxandria VI p. 105 en vlgd.
5.Hun zoon was Anthony Degenaer, secretaris van Zalt-Bommel.
6.Zijne derde vrouw is vermeld in D. I blz. 99, noot 3.
7.Hunne dochter Johanna Margrita Fetmenger huwde met mr. Peter Storm van 's Gravesande.
8.Waarschijnlijk huwde zij ook nog met Johan Pinxternakel, wijnkooper en schepen te den Bosch. De echtelieden Johan Pinxternakel en Catharina Hubert hadden eene dochter, Catharina, die 1724 huwde met Jan Hubert, wijnkooper te den Bosch, zijnde een ander dan de hierboven genoemde; hij werd geboren te Dordrecht, alwaar hij bij het aangaan van zijn huwelijk nog woonde.
9.Hij kocht in 1779 van de gebroeders de Cort de half-heerlijkheid Hilvarenbeek, Riel, Diessen en Westelbeers en 23 Mei 1789 van Mr. Willem Cornelis Ackersdijck Jr. secretaris van den Bosch, als curator over den insolventen boedel van Willem Anne Praebentau van Wilmsdorff, het kasteel de Nemelaer onder Haaren en huwde 1. Willemina van der Oudermeulen, die kinderloos stierf; 2 Theodora Agneta van Teylingen, overleden 17 Juni 1825, welke hem eene dochter, Jacoba Catharina Hubert schonk, die in 1797 op de Nemelaer woonde en trouwde met Bernard Johan Zaal.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 129-134
Adresboeken
Achter het Wild Varken 7
Achter het Wild Varken G 249 (????)
Achter het Wild Varken G 234 (1880)
1881J.B. Suijs (partikulier) - mej. M.A.A. Suijs (partikuliere)
Achter het Wild Varken 7 (1909)
1919Gemeentelijk Distributie-Bureau
1928Gem. Arbeidsbeurs
1943Bouw- en Woningtoezicht
1948Bureaux Bouw- en Woningtoezicht