afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Hooge Steenweg 7-5 : De Gulden Zon

verbouwingen: 1929
huidige functie: winkel

Bouwhistorie

'De Gulden Zon' (1624)

Hooge Steenweg 5-7

165
166
Literatuur
CB 1520 f 12; CB 1573 f 13; HT 1553; M 68; Tax. IX, 110-111; vSvY III, 539-548.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 165-166
Gemeentelijk monument

Hooge Steenweg 5-7

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Sasse van Ysselt

De Gulden Zon

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
Noten
1.In eene Schepenakte van 1545 (Reg. n 170 f. 143 vso) wordt melding gemaakt van een transport van Wouter van Middegael, die tot kinderen had: Goyart, (over wien men zie Deel II p. 420), Dirck en Ermgard.
2.Over de familie van den Broeck, zie men M. Balen Beschr. van Dordrecht p. 1232.
3.Men zie over een dergelijke broederschap p. 265 hiervoren.
4.In 1521 compareerden voor Schepenen van den Bosch Christoffel van Gameren en zijne vrouw Engela, dochter van Jan Michiels.
5.Hij was een zoon van mr. Peter van Bruheze, doctor in de medicynen en Elisabeth N., (die na doode van haren genoemden man hertrouwde met mr. Cornelis Becx, rentmeester van den Graaf van buuren en zoon van Jan Becx en Jeanne de Weert gezegd Sweerts). Zijne vrouw was Willemken, dochter van Jan Aertszoon. In 1653 werden Daniel Gijsbertzn van Zutphen en Elisabeth van Zutphen, echtgenoote van Henrick van Susteren, gezegd te zijn de kleinkinderen en erfgenamen van Robbrecht van Bruheze.
6.Men zie hierover het Tijdschrift van Sassen voor Noord brab. Gesch., Taal- en Letterkunde III p. 49.
7.Anthony Gerritszn van Houwelingen had dit huis 3 Maart 1543 gekocht van Jan, den zoon van Dirck Janszn van Waelre (Reg. n 166 f. 260)
8.Taxandria IX p. 116.
9.Nieuwe Catalogus der Oorkonden van het Prov. Genootschap van Kunst, en Wetensch. in N.- Brabant p. 89.
10.Zijn bijnaam Lekkerbeetje leeft nog voort in eene straat van den Bosch en denkelijk ook nog in de Lekkerbeetjenskamp, zijnde een perceel weiland, gelegen te Herve onder Orthen en begrensd Noordwaarts door eenen openbaren weg. Cornelis van Meerwijk verkocht in 1748 de helft van dezen kamp, die hij gerfd had van zijne ouders, aan Hendrik van Meerwijk, wonende te Orthen; de wederhelft werd toen gekocht door Johan Schillen en Peter van Someren.
11.Zij hertrouwde na zijnen dood met den kapitein Adriaan van Olmen.
In het jaar 1528 komt voor Adriaan, zoon van Laurentius Loicx, als eigenaar van land in het Bossche veld.
12.Taxandria XXI p. 41, alwaar ook nog blijkt dat hij geboortig was van Cuyk.
13.Reg. n 278 f. 255 vso.
14.Zijne tweede vrouw was Maria van den Broeck, dochter van Lambrecht en Judith van Vlierden, van wie hij had Jaspar, Nicolaas en Judith van Niel.
15.Deze hertrouwde na doode van haren genoemden man mei Dr. Johan van Ryckevorsel (Deel 11 p. 49)
16.Men zie over zijne familie nog Algem. Nederl. Familieblad IV p. 38 en vlgd. en V p. 81 en vlgd. en Taxandria XIV p. 274 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 539-548
Afbeeldingen

ca 1930

1936
   
Adresboeken
Hooge Steenweg 7
Hoogen Steenweg C 414 (????)
Hoogen Steenweg C 439 (1880)
1881mr. J. van Brakel Schimmel (raadsheer in het gerechtshof) - J.G.M. van Vugt (koopman en ijzerhandelaar)
1908G. Janssen (ijzerhandelaar) - Firma G. van Vugt (ijzerhandel) - L. van Vugt (ijzerhandelaar) - wed. George van Vugt-v.d. Bosch
Hooge Steenweg 7 (1909)
1910G.M.J.P. Janssen (fa. van Vugt) ijzerhandelaar
1928J.G.H. Janssen
1936Jan Janssen (magazijn voor huishoudelijke artikelen)
1943G. Kooijman (bedrijfsleider) - G. Kooijman ('HAWEKO' huishoudelijke artikelen)
Hooge Steenweg 5
Hoogen Steenweg C 414a (????)
Hoogen Steenweg C 439a (1880)
Hooge Steenweg 5 (1909)
1910M.J. Hirdes (fabrikant)
1928A.A. Bastiaans - N.H. Benninga - A.H. Sloof - A. Verhagen
1943W.M.D. Brink (Hoofdopz. N.A.D.) - Fr. Brouwer (werkmeester N.A.D.) - E. Furth (kantoorbed.) - C.J.P.M. Janssen (schrijfster Prov. Griffie)