afb.

Peperstraat 1

Woonhuis

Rijksmonument

Peperstraat 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 29

423
424
425
426
427
Noten
1.Taxandria VIII p. 110.
2.Over de familie Schoneus komt het volgende voor in eene Bossche Schepenakte van 1673: Maria en Godefridus Schoneus, kinderen van wijlen de echtelieden Adriaan Schoneus, doctor in de medicynen en Geertruy des Menschen; en in id. van 1699: mrs Jacobus en Theodorus Schoneus, chirurgyns te den Bosch, zonen van mr. Gerard Schoneus, ook chirurgyn aldaar, die wederom een zoon was van mr. Jacob Schoneus, chirurgyn, en Maria van Bladel.
3.Men zie over de familie Schenck Reg. no. 375 fol. 32 vso.
4.Hunne overige kinderen waren Antonetta van Gemert; Johanna van Gemert, huisvrouw van Johannes van Breda en Christoffel van Gemert, archier der lijfwacht van de Koningin van Hongarije te Brussel.
5.Hun andere zoon, Dr. Stephanus van Gulick, was representant van het Bataafsche volk.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 423-427
Artikelen
2002

Luc van Gent

Het bewogen leven van een onafhankelijke non
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 204-211
 
Verbouwingen
1958 Woonhuis. Herbouw. Architect H.W. Valk, 1958.
Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 297
 
Adresboeken
Peperstraat 1
1789Philippus de Bergh
Wijk E ? (????)
1832Jacob Willem H. Wassenaar van Onzenoort (heer)(eigenaar)
1837Barbara Jacoba van Willigen
1857weduwe Cecile Dubois
Peperstraat A 147 (18??)
1865mr. J.W.L. Sassen (procureur bij het provinciaal geregtshof en arrondissements regtbank, directeur eener brandwaarborgmaatsch. en lid der plaatsel. schoolcomm.)
1875mr. J.W.L. Sassen (procureur bij het provinciaal gerechtshof en de arrondissements-rechtbank)
Peperstraat A 145 (1880)
1881mr. J.W.L. Sassen (partikulier)
1908F.J.A.H. Hendriksz (maj. der inf.)
Peperstraat 29 (1909)
1910F.J.A.H. Hendriksz (majoor der infanterie)
1928J.A.M. van Gent
19??afgebrand
19??Cees Hurkens
Peperstraat 1 (1967)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 73, 74

n: vermelding in een voetnoot