Papenhulst 30-34

Het Klooster der Arme Clarissen van Boxtel en het Ziekengasthuis der Duitsche Broeders

Sasse van Ysselt

Het Klooster der Arme Clarissen van Boxtel en het Ziekengasthuis der Duitsche Broeders

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
Noten
1.Deze brug werd voor het eerst gebouwd in 1422. Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 87. Zij heette reeds in 1619 de Judasbrug.
2.Huls zou volgens sommigen eene hoogte beteekend hebben.
3.Aan dezen was bij gezegde scheidingsakte uit de nalatenschappen zijner ouders toebedeeld: domus, area, ortus, ager etc, siti in parochia de Berlikom in loco, dicto Beecvelt, quas hereditates Dominus Rodolphus de Bever erga Dominum Petrum die Lodder, tanquam rectorem pro tempore altaris beatarum Mariae et Katharinae, virginum, siti in ecclesia parochiae de Berlikom, emendo acquiserat. Dit goed heette later Vredendael.
4.Volgens Dumont Fragmens Gnal. in voce Schelz was hij een de Cock van Opynen.
5.Hunne dochter Johanna van Oss huwde met Wouter Scellens Dirkszn, raad van den Bosch, wien zij schonk eene dochter Catharina Scellens, die trouwde met mr. Symon van de Water.
6.Cathelyne en Lysbeth de Cock zullen in eersten echt respectievelijk zijn gehuwd geweest met Jan Sadorvilll en Jor. Vyth Herel. Zie Dl. I. p. 73.
7.Hun zoon Jor. Jacob de Cock wordt in 1587 vermeld.
8.Dit klooster is later ten behoeve van den Staat verbeurd verklaard en 19 Mei 1728 door den Rentmeester der Geestelijke goederen verkocht aan Jan Louis Verster, notaris en procureur te den Bosch (Reg. no. 543 f. 203 en vlgd). Zie verder over dit klooster Reg. no. 578 f. 228.
9.Zijne moeder was Jutken van den Wiel Jansdochter.
10.Hij was gehuwd met Johanna van Leefdael, dochter van Rogier, heer van Deurne en Liessel en Esther van Leefdael.
11.Deze was zoon van Wilhelm Schuyl von Walhorn, raad en rentmeester te Dalheim en Falkenburg en Anna van Panhuys. Macco Aachener Wappen und Genealogien Bd. II p. 142.
12.Van zijne vrouw Johanna Margaretha Orrock, dochter van Jeremias en Joanna Margaretha van Heurn, had hij n zoon Jhr. mr. Johan Hendrik van der Does, hiervoren op blz. 348 genoemd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 497-509
Adresboeken
30
Papenhulst F 94 (????)
Papenhulst F 97 (1880)
1908Broeders van Barmhartigh. van den H. Joannes de Deo - H.P. v.d. Sande (overste)
Papenhulst 30 (1909)
1910Broeders van Barmhartigh. van den H. Joannes de Deo - H.P. v.d. Sande (overste)
32
Papenhulst F 94 (????)
1865J. van Maaren (mr. timmerman) - P.J. de Zutter (gepensionneerd architect dezer gemeente)
1875J. van Maaren (mr. timmerman en aannemer)
Papenhulst F 97a (1880)
1881J. van Maaren (mr. timmerman en aannemer)
1908C. des Bouvrie Jr. (directeur telegraafkantoor)
Papenhulst 32 (1909)
1910C. des Bouvrie Jr. (directeur telegraafkantoor)
34
Papenhulst F 95 (????)
1865H. Klerks (agent van politie)
1875wed. G. van Spijk (bleekster)
Papenhulst F 98 (1880)
1881wed. G. van Speijk (bleekster)
1908L. van Veggel-Maas (wasch en strijkinrichting)
Papenhulst 32 (1909)
1910L. van Veggel-Maas (wasch en strijkinrichting)