Papenhulst 22-24

Het Huis der Bonenfanten

Sasse van Ysselt

Het Huis der Bonenfanten

518
519
520
521
522
523
Noten
1.Moet zijn 1602.
2.Dit geschiedde bij Schepenakte van den Bosch van 23 Januari 4522 (Reg. no. 423 f. 72), waarin nog vermeld staat, dat de voorschreven „erffenisse" aan genoemden Aelbert de Jeger Henricxzoon was verkocht geweest door Arnd en Geerlick de Roover, zonen van Emondus de Roover, ridder, alsmede door Ghyselbert en Jutta, kinderen van Willem Coptiten.
3.Dit was 19 April 1523. Zie Schepenreg. van den Bosch no. 238 f. 371.
4.Hij was zoon van Jan van Vlierden en Lana de Jeger voornoemd en had den 19 Februari 1522 het hierbedoeld huis genaast.
5.Hij kocht dit huis 2 Maart 1581 (Reg. no. 238 f. 371). In 1588 (Reg. no. 245 f. 295) verleende hij aan Joris Suyskens Romboutszn eene grondrente uit dit huis, dat alstoen gezegd werd te zijn: huis, erf, achterhuis met eene poort en ledige plaats, staande aan de Papenhulst tusschen het huis van heer en mr. Petrus de Ruyter, priester en kanonik der St. Janskerk te den Bosch ex uno en het erf der Clarissen ex alio en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze.
6.Deze was de zoon van Willem Voets.
7.In eene Bossche Schepenakte van 1590 (Reg. no. 255 f. 154 vso) wordt hij Ghijsbert Wonders geheeten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 518-523
Artikelen
2009

Robčrt van Lith

Inloophuis daklozen komt aan de Papenhulst
Brabants Dagblad donderdag 5 november 2009
 
Adresboeken
22
Papenhulst F 92 (????)
1875L.M.H. Vermeulen (firma P.J. Vermeulen) zoutzieder en handelaar in zachte zeep
Papenhulst F 94 (1880)
1881L.M.H. Vermeulen (firma P.J. Vermeulen, zoutzieder en handelaar in zachte zeep)
1908(Papenhulst F 94-94a): jhr. H.F.J.M. Verheijen (Secr. van het College van Regenten over de gevangenissen) - Firma P.J. Vermeulen (zoutziederij)
Papenhulst 22 (1909)
1910jhr. H.F.J.M. Verheijen (Secr. van het college van Regenten over de gevangenissen)
24
Papenhulst F 94 (1880)
Papenhulst 24 (1909)
1910Firma P.J. Vermeulen (zoutziederij)