afb. 1920

Papenhulst 31

Sociëteit Casino (1892 - )

In 1828 werd in Den Bosch de Sociëteit Casino opgericht. Aanvankelijk beschikte zij slechts over een houten tent, maar in 1853 kreeg de sociëteit aan de Papenhulst een eigen gebouw, dat echter in 1892 werd vervangen door het gebouw dat hierboven is afgebeeld. In 1935 kwam op de Parade de nieuwe schouwburg Casino.
Ach Lieve tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 11 (1983) 261
Archief
Sasse van Ysselt

De Sociëteit Casino en de Normaalschool

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1543 (Reg. no. 166 f. 91) wordt vermeld, dat Gerard, zoon van wijlen Cornelis de Jeger, (die de zoon was van Gerard de IJagher. Reg. no. 100 f. 460 vso), en domicella Ottona van Ewick Goijartsdr, bezit landerijen te Huisseling, hem aangekomen van zijne ouders en wijlen zijnen broeder Kaerle en dat hij die alstoen verkocht aan zijne zuster Margaretha, huisvrouw van Claes van Gent.
2.Over hen waren in 1592 voogden: Antonius Berewout, David Everswijn en Paulus Raessen.
3.Haar broeder en zuster waren Johan en Beatrix Spierinck van Well.
4.Gerard Spierinck van Well, wiens vader ook Gerard heette, was gehuwd met Beatrix Monicx, dochter van Jan en Christina Potter van de Loo.
5.Wapen: een doorsneden schild, waarvan in de bovenste helft drie hamers naast elkaar staan.
6.Wapen: twee lelies en een vrijkwartier, waarin een hoorn.
7.In eene Bossche Schepenakte van 1507 (Reg. no. 644 f. 144 vso) staat daarentegen duidelijk: Domicella Katherina, filia quondam Hectoris die Bever, filii quondam Rodolphi die Bever.
8.In 1688 was geërfd te den Bosch de luitenant Gielis de Cock van Kerkwijk als man van Sara Elisabeth Focanus, dochter van François, raad van den Bosch en landdrost van de Meierij van dien naam.
9.Mr. Jan van Bethmeer was de zoon van Simon en Isabella van de Water en kleinzoon van Jan, den zoon van Goijart Janszoon van Bethmeer, gehuwd met Elisabeth van Oerle, dochter van Dirck en Theodora Pelgrom de Bye Hermansdochter.
10.Hij ondertrouwde in 1691 te den Bosch met Geerbrecht van Neck, woonachtig te Amsterdam.
11.Heer Anthonius van den Eeckhout, priester, zoon van Peter, verleende in 1548 eene grondrente uit dit huis (Reg. no. 176 f. 87).
12.Men zie over eene kwestie, die de gezusters Sybilla en Catharina Raessen en Goyart de Jeger over hunne hierbedoelde huizen hadden, Reg. no. 353 f. 297 vso.
13.In eene Bossche Schepenakte van 8 October 1595 (Reg. no. 232 f. 158) staat voor Molmans: ,,den molenmaker''.
14.Zij waren in 1682 met elkander gehuwd.
15.Zij was geboren te den Bosch 12 Maart 1696 en overleed in 1744. Men zie over de families van Leefdael en Suljard het Maandblad van de „Nederl. Leeuw" 1908 p. 5.
16.In een dier huizen, het tweede van de brug, zal de Fransche maarschalk de Tallard in 1704 krijgsgevangene zijn geweest. Van Heurn Historie III p. 389.
17.Men zie over hem Taxandria X p. 100.
18.Men zie hierover Mémoires d'une contemporaine I p. 132 en vlgd. en Taxandria XV p. 125.
19.Zooals wij in Dl. I blz. 101 reeds zagen werden in den Bosch, vóór dat de Societeit Casino opgericht was, de concerten en bals gegeven in het oude Statenlogement.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 525-535
Verhalen en legenden I

De verboden cancan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 23 augustus 1990
Verhalen en legenden II

Bals masqués

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 februari 1991
Artikelen
1938

Redactie

Het gaat Casino beter! : Financieele positie thans goed
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin 26 januari 1938
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De verboden cancan
Brabants Dagblad donderdag 23 augustus 1990
 
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Bals masqués
Brabants Dagblad donderdag 7 februari 1991 (foto)
 
1994

M.T.J. Bruggeman

• Archief van de "Vereniging sociëteit Casino" te 's-Hertogenbosch, 1828-1986
• Stukken betreffende Gebouwen op de Papenhulst te 's-Hertogenbosch, daterende van vóór de oprichting van de "Vereniging Sociëteit Casino", 1691-1816
• Aanvulling dd. april 1987 op het archief van de "Vereniging Sociëteit Casino", te 's-Hertogenbosch, 1946-1986
Vereniging Sociëteit Casino ('s-Hertogenbosch 1994)
 
1996

Jo Hendriks

Sociëteit Casino aan de Papenhulst
KringNieuws 5 (1996) 14
 
2006

Marcel van der Heijden

Oude Hulst en Papenhulst
Bossche Bladen 1 (2006) 15-16
Boeken
1928

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift der Societeit Casino : Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarg bestaan
's-Hertogenbosch 1928
 
Adresboeken
Papenhulst 31
Papenhulst F 97 (????)
1865P. Steenbekkers (koffijhuis en restauratiehouder)
1875P.F. Steenbekkers (kastelijn in de societ. casino)
Papenhulst F 99 (1880)
1881P.A. Plenker (kastelein sociteit casino)
1908Sociëteit Casino - P.C. Uphof (kastelein 'Casino')
Papenhulst 31 (1909)
1910Sociëteit Casino - P.C. Uphof (kastelein 'Casino')
1928Sociëteit Casino - W.F. Suijling
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 320, 327, 330, 410

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 124

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 275

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 15

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXIV

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 241, 265, 392

n: vermelding in een voetnoot