afb.

Papenhulst 28

Herenkelder

De Herenkelder, zo genoemd omdat daarin de kanunniken van de Sint Jan tot 1629 hun wijn opsloegen. De gebouwen werden in 1912 afgebroken om plaats te maken voor een uitbreiding van het ziekenhuis Sint Joan de Deo.
Ach Lieve Tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 11 (1983) 259
Sasse van Ysselt

De Heerenkelder, thans de Vrijmetselaarsloge

509
510
511
512
513
514
515
516
517
Noten
1.Id. van Heurn Historie I p. 456.
2.Dr C.R. Hermans Kronijken p. 80 en van Heurn Historie I p. 428.
3.In de Heraldieke Biblioth. 1881 p. 85 staat vermeld, dat Geertruid Tulleken, dochter van Rutger, schepen van den Bosch en Francina de Leeuw, huwde met 1° Willem Keerweer, kapitein der Infanterie, wien zij schonk: Cornelis, Francina en Wilhelma Keerweer, allen ongehuwd overleden; 2°. Hendrik van Hamel, med. doctor te en schepen van den Bosch, gestorven 26 Febr. 1701, wien zij schonk: Rutger van Hamel, kapitein en Adriana Lydia van Hamel, die huwde met 1°. mr. Mathias de Vlamingh, schepen van den Bosch; 2°. Hendrik van Lidth de Jeude, luitenant-kolonel. In 1632 was in den Bosch genoemde Cornelis Keerweer als luitenant-majoor in garnizoen.
4.Zij verkochten 7 September 1774 (Reg. no. 584 f. 58 vso) aan den op blz. 148 genoemden Johannes Baptist van Bommel, wonende te den Bosch, de Baasterhoeve, door hen geërfd van hunne ouders en voorouders.
5.Na 1800 was Petrus Josephus Volders rector der Latijnsche school.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 509-517
Adresboeken
28
Papenhulst F 93 (????)
1865J.G. Betz (predikant bij de Nederduitsche Hervormde gem., surnumerair der posterijon) - A. van Ravenstein (letterzetter)
1875J. Ringeling (leeraar aan 's rijks H.B. School en schoolopziener)
Papenhulst F 96 (1880)
1881J. Ringeling (district schoolopziener)
1908Raad van beroep ongevallenwet - A. Voets (concierge)
Papenhulst 28 (1909)
1910Raad van beroep ongevallenwet - A. Voets (concierge)
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 243

n: vermelding in een voetnoot