Orthenstraat 55

De Bellaard

Mosmans

Ortheneinde

27
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 27
Sasse van Ysselt

De Bellaard

Het huis van Herman de Ruyter

N 55

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
Noten
1.Dr. J. Acquoy Herman de Ruyter blz. 48 en Dr. C.R. Hermans. Verzameling van Kronijken blz. 307.
2.Zij was in eersten echt gehuwd geweest met N. Ponthenier genaamd Kepkens, uit welken echt geboren werd een zoon Willem genaamd. In 1502 deed zij voor Schepenen van den Bosch (Reg. n 96 f. 304) afstand van tocht van een huis op het Hinthamereind te den Bosch aan genoemden zoon, alsmede aan hare dochter uit haar tweede huwelijk, Elisabeth de Ruyter geheeten; deze laatste verleende daarop eene grondrente uit de helft van een huis en erf, staande in gezegde straat, door haar gerfd van haren grootvader Henrick de Ruyter.
3.Jan van Dulmen, zoon van Herman Sceellren, verleende 1515 voor Schepenen van den Bosch (Reg. n 111 f. 218) eene grondrente uit een erf, gelegen te Berlicum tegenover de kerk, alsmede uit een 1/3 in een huis met erf, staande achter het Minderbroederklooster te den Bosch en zich achterwaarts uitstrekkende tot aan de Dieze, welk 1/3 hij had verkregen door zijn huwelijk met Agatha, de dochter van Henrick, den zoon van Gooswijn Jonckers; hij en zijne medegerechtigden verkochten 28 Jan. 1515 (Reg. n 111 f. 279) dit huis met erf, dat toen was huis, erf, ledige plaats en gang, staande tusschen het huis van Alexander die Goutsmit en den Nobel, toebehoorende aan Nicolaus van Delft Janszn., ex uno en het huis van Willem Janszn. Moei, ex alio, aan dezen laatste. Dezelfde Jan van Duimen als man van Agatha Jonckers verleende 1519 voor Schepenen van den Bosch (Reg. n 116 f. 189) eene grondrente uit huis, erf, stal en andere gebouwen en plaats, gelegen tegenover de kerk te Berlicum.
4.Zij was toen reeds hertrouwd met Jacob Pauwels, daar zij toch 19 Dec. 1528 voor Schepenen van den Bosch (Reg. n 133 f. 593) met machtiging van dien tweeden man aan Johan van Vladeracken, heer van Geffen, als man van Anna, verhuurde twee stukjes land, gelegen te Berlicum in den Cloot in het goed tot het Personaatschap van Berlicum behoorende, alsmede een daaraan gelegen weideveld.
5.Anthonis die Wael genaamd Jonckers bezat het huis de Zwarte Arend, staande aan de Markt te den Bosch. Hij was zoon van Petrus en Aleid, de dochter van Gooswijn Jonckers.
6.De naam Potter was oudtijds eene afkorting van het woord pottenbakker.
7.Reg. n 214 f. 347.
8.Prosper Cuypers-van Velthoven Documents, blz. 300.
9.Reg. n 238 f. 358.
10.Dit huis, toen genaamd de Witte Leeuw, had deze 21 Augustus 1564 gekocht van genoemden Jan van Eck Arndszn., als man van Peterken Lievens van Mennen.
11.Haar zoon Jan van Roye (of Rode) had tot vrouw Margriet Geubels, die toen zij weduwe van hem was het huis in de drie nobelen den 2 Mei 1594 verkocht aan Nicolaas Janszn. Donckers; diens erven verkochten het in 1635 aan Gerard Lievens, koopman in wollen lakens. Den 15 Juli 1658 verkochten de executeurs van het testament van Hesther van Griensven dit huis, dat toen gezegd werd te staan tusschen de huizen de Engel en de Rollewagen, aan Hendrik Peterszoon van Bergen, wiens erven het 16 Maart 1680 verkochten aan Johan van der Meulen, koopman te den Bosch. De kinderen van Henricus van Doorn, zijnde Jacobus Jan van Doorn en Maria Catharina van Doorn te Rotterdam, zij tevens als erfgenamen hunner tante Maria Anna du Tromp weduwe van Christianus Antonius van Velsen, verkochten 13 October 1806 het huis in de drie nobelen aan Hendrica Verhellouw weduwe van Johan Versfelt, woonachtig te den Bosch. Haar zoon Samuel Johan Versfelt verklaarde in 1804 voor Schepenen aldaar te willen huwen met Jacoba Arnoldina Beverly, woonachtig te Arnhem.
12.Hunne afstammelingen staan vermeld in Mr. W.C. Ackersdijck Geschiedk. onderzoek omtrent Herman de Ruyter.
13.Diens vrouw was Maria, dochter van Henrick Oems. (Reg. n 155 f. 185 vso)
14.Deze Henrick de Ruyter was een zoon van Huybert de Ruyter genaamd van Lyebergen, die weder een zoon was van Paulus de Ruyter, welke behalve hem nog een zoon Zeger de Ruyter had, wiens kinderen
.waren Catharina, Adriaan en Paulus de Ruyter, priester.
15.Hij was 16 Sept. 1580 met haar gehuwd in de voormalige St. Peter en Pauluskerk te den Bosch.
16.Zij was 9 Dec. 1590 gedoopt in de voormalige St. Peter en Pauluskerk den 's Bosch.
17.Zijn familienaam was van Lent.
18.Hij was dezelfde als de op blz. 87 genoemde Goyart, zoon van Rutger Anthoniszoon van Boxmeer.
19.Haar broeder was Cornelis van Beest.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 75-90
Adresboeken
55
M 120

De Bellaard (????)
15??Herman de Ruyter
1765Maria Lucia Sam
1765Aldert Walraven
1788Cornelis Theodorus Hoevenaar
1797Francis Arend
Ortheneinde C 372 (????)
1875A.G.J. Henkelmans (opzichter bij de waterstraat)
Ortheneinde C 399 (1880)
1881A.G.J. Henkelmans (opzicht. bij 's rijks waterstaat)
1908J.H.G. Schute (koopman)
Orthenstraat 55 (1909)
1910J.H.G. Schute (manufacturen en leder, en gros)
1928wed. J.H.G. Schute
1943J.H.L. Schoenmakers (grondwerker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 251

n: vermelding in een voetnoot