afb. 1909

Orthenstraat 36

Inde Grutmolen

Huis van Ysselstein. Westzijde gezien in noordelijke richting, eerste straat links is de Bokhovenstraat.
Bron: Stadsarchief (0000757)
~~~
Thans zijn op de plaats waar deze ruime huizing stond het huis en kantoor der H.H. van Rijckevorsel en eenige andere huizen gevestigd.
Bron: Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
Achter de voorgevel

De bewogen historie van het Glashuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 augustus 1992
Bouwhistorie I

'Inde Grutmolen'

Orthenstraat 36 (links)

471
Literatuur
CB 1520 f4; CB 1573 f2; M 84; vSvY I, 129-130; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 471
Bouwhistorie II

'Huis van Ysselstein' of 'Huis van Hemert'

Orthenstraat 36 (rechts)

471
472
Literatuur
ANH 102 (1425); ANH 18 (1380); ANH 2 (1325); ANH 237 (1489); CB 1520 f 4; CB 1573 f 2; M 84; PG I 476; THG R 393; vSvY I, 120-135; Z 1547.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 471-472
Mosmans

Ortheneinde

25
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 25
Sasse van Ysselt

Het Huis van Ysselstein (n° 36)

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Noten
1. Hiermede is blijkbaar bedoeld de toenmalige tak der Dommel, welke langs den stadsmuur ter hoogte van de Orthenbinnenpoort liep.
2.Zij was eene van Erp van Middegael en dochter van Philips en Coletta van der Meer.
3.Zoon van Philips en Gatharina Dielbeeck.
4.Hij was laagschout van 's Hertogenbosch en gehuwd met Adriana van Balveren.
5.Zij hadden behalve hem o.a. nog deze kinderen:
a. Johan van Egmond, eerste graaf van Egmond, overleden op het kasteel van Egmond;
b. Willem van Egmond, heer van Haps, huwde Margriet van Meer, erfdochter van Boxmeer en weduwe van Pieter van Vertaing, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Moergestel (Taxandria VI blz. 52).
c. Anna van Egmond, huwde Bernard graaf van Bentheim.
d. Elisabeth van Egmond, huwde 1°. Gijsbrecht van Bronckhorst van Batenburg; 2° Jan van der Aa, ridder, heer van Bokhoven, die 23 Maart 1540 kinderloos overleed. (Taxandria III blz. 112).
e. Margriet van Egmond, huwde 1°. Johan van Merode; 2°. beneden haren stand, doch- uit liefde, den stal meester haars vaders Godert Torck, kastelein van Buren, gesneuveld in den slag bij Middelaar 7 Juni 1507 en begraven in de kloosterkerk van St. Agatha, waarin zij reeds in 1496 ter aarde besteld was. Zij schonk haren tweeden man o. a. een zoon Lubbert Torck, overste in dienst van keizer Karel V, die huwde met lladewig van Hemert, erfdochter van Nederhemert, bij wie hij verwekte: Godfried Torck, heer van Nederhemert, (wiens vrouw was Gornelia van Harff, erfdochter van Bokhoven, welke hem geene kinderen schonk) en Frederik Torck ook heer van Nederhemert, wiens vrouw was Maria van Wittenhorst.
6.Zij werden na hun huwelijk feestelijk te den Bosch ingehaald, zooals blijkt uit R. A. van Zuylen Stadsrekeningen I blz. 484.
7.Taxandria VI blz. 53.
8.Zijn broeder was Willem van Berchem.
9.Al de sub 1° en 2° vermelde secretariën en vorsterijen zijn 5 Oct. 1675 door Judith van Berchem voor Schepenen van den Bosch overgedragen aan haren neef Gijsbert Boonaerts.
10.In eene Bossche Schepenakte van 3 507 (Reg. n° 101 f. 380) heet deze kraan een edificium, daar toch bij die akte werd verkocht het huis in de Slang e retro edificium den craen ultra pon tem piscium.
11.Dit huis had Jacob van Tulden, die lakenkooper te den Bosch en de zoon was van Gerard van Tulden, in 1610 gekocht van Roelof van Doirn Dirckszn. (Reg. n° 309 f. 197); deze had het huis verkregen bij akte in Reg. n° 264 f. 305; den 5 Januari 1614 verkocht hij het weder aan Adriaan van Druenen Jan Willemszn. Zijne vrouw was Heylwich, dochter van Dirck van Meurs; toen zij weduwe van hem was, woonde zij in 1630 te Oirschot; hun zoon was Theodoor van Tulden, de beroemde Bossche schilder. (Cf. Taxandria XVIII p. 118).
12.Deze verkoopster had deze beide huizen verkregen van Magdalena Herincx weduwe van Mathijs van Kessel.
13.N.l. het schip, dat moest aanvoeren het hout benoodigd tot het stoken der glasblazerij.
14.Het lidmatenboek der Nederduitsch-Hervormde kerk te den Bosch houdt in, dat 9 October 1687 daarvan met attestatie lidmaat werd Michiel Bonhomme, wonende in Torenstraat en dat deze 31 Mei 1692 naar Nieuwenhoorn vertrok. Of hij Henri Bonhomme in den bloede bestond blijkt evenwel niet.
15.Van Heurn Historie IV. p. 223.
16.Hij was broeder van de drie eerstgenoemde Jonkvrouwen d'Henssens.
17.Zij werd geboren te Leiden 26 Aug. 1727. † te Antwerpen 21 April 1802 en huwde met haren genoemden echtgenoot te Leiden in 1750.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 120-135
Artikelen
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Glasblazerij
Brabants Dagblad donderdag 6 augustus 1992 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De bewogen historie van het Glashuis
Brabants Dagblad donderdag 23 januari 1997 (foto)
 
Stadsrekeningen
1614

Kapittel 18

Het huis van IJsselstein of het huis van Hemert, te voren het Hof van Bergen, door de Stad aangekocht.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1222
 
1615

Kapittel 18

Afbetaling van een Schepen schuldbrief aan de kinderen Gijsbert van Berchem, in volle betaling van het Huis van Hemert, voormalig huis van IJsselstein en het Hof van Bergen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1228
 
Adresboeken
36
M 84

Orthenstraat B 87 (????)
1865J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) handelaars in koloniale waren, commissionnairs in effecten
1875J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) commissionair in effecten
Orthenstraat B 87 (1880)
1881J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. Joh.F. van Rijckevorsel en Zn., in effecten)
1908jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Orthenstraat 36 (1909)
1910jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)