Orthenstraat 16

De Strikkenpoort

Was n der panden die stonden op de plaats van "De Brusselse Poort" in de Orthenstraat vrdat de fabriek van De Gruyter daar stond.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Bouwhistorie

De Strikkenpoort

Orthenstraat 16

469
Literatuur
CB 1520 f 4v; CB 1573 f 2; vSvY I, 136-142; Z 1502/'3; Z 1547.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 469
Sasse van Ysselt

De Strikkenpoort (n 16)

136
137
138
139
140
141
142
Noten
1.In 1505 was hij reeds overleden met achterlating eener weduwe Beatrix geheeten. Reg. n 92 f. 72.
2.Hij was zoon van mr. Jan van der Stegen en Margaretha Kemp; hij was schepen van den Bosch, werd geboren 1494 en stierf 17 Januari 1567.
3.Hij was schout van Boxtel .
4.Hij was ook zoon van mr. Jan van der Stegen en Margaretha Kemp; hij was eveneens schepen van den Bosch en stierf 15 October 1577.
5.Beatrix weduwe van Jan van Uden, bakker, Jan van der Zijdewijnen als man van Yda en Goijart de Bye Dirckszoon als man van Elisabeth, dochters van Henrick van den Ackeren, den vader van genoemden Jan van Uden, verkochten 29 Juli 1485 aan hem eene vleeschbank in het Vleeschhuis of Macellum te den Bosch. Zijne achterkleinkinderen Lambert en Jan Strick, Joirden van Maren, als man van Agnes Strick; Goijard Strick, Gielis Glerx als man van Heskenen Strick en Anthony Sebastiaanszn. als man van Ermgard Strick, verkochten 27 Juli 1564 die bank aan Jan Heeren Jacobszn. (Reg. n 210 f. 450).
6.Reg. no 213 f. 111.
7.Zijne grafzerk, die in de St. Janskerk te den Bosch ligt, staat afgebeeld in van der Does de Willebois Studiebeurzen III p. 107. De daarop staande kwartieren waren volgens van Heurn Beschrijving de volgende:
StrickBoort
HaestrechtBeelaerts
StootersKessel
...Van den Broeck
Zijne vrouw was Maria van Susteren, dochter van Peter Franszoon en Metken, de dochter van Eduvvaert Wellens.
8.Den '28 Juli 1613 huwden in de St. Peter en Pauluskerk te den Bosch Willem Strick en Catharina Jansdr.; getuigen waren daarbij Jan Strick en Frans Loeff.
9.Dit huisje was gebouwd op de area anterior, waarvan in de voormelde akten de rede is.
10.Later was hij schepen van den Bosch en drossaard van St. Michiels-Gestel.
11.Haar broeder en zuster Cornelis en Anna Geertruid van Beest waren blijkbaar reeds vr haar gestorven.
12.Hij was kleinzoon van genoemden Isaac Elsevier.
13.Hij was een zoon van Mathijs van Venroy, die de broeder was van Dirck, den grootvader van Dirck Mathyszoon van Venroy voornoemd. Ook hij was smid van zijn ambacht. In 1700 trad zijne weduwe Maria van der Horst op als moeder-voogdes zijner twee onmondige zonen.
14.Het beroep van factoor of expediteur was in de 18e eeuw te den Bosch eene winstgevende zaak, omdat sedert het sluiten van den vrede van Utrecht tal van tollen opgericht waren op de Bovenmaas en dientengevolge de kooplieden van Holland, die goederen naar Luik of Aken te vervoeren hadden er de voorkeur aan gaven om ze te den Bosch te ontschepen dan al die tollen te betalen. Sedert dat de Leuvensche vaart gegraven werd, is echter de expeditiehandel te den Bosch gaan verminderen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 119-120
Adresboeken
Orthenstraat 16
Orthenstraat B 210 (????)
1822Lamberdina Theresia Someren ()
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79a (????)
Orthenstraat 16 (1909)
1910P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor)
1928P. de Gruijter en Zn.
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)