afb.

Pand

Kruisstraat 2-4 : De Nobel

Breed stenen huis grenzend aan de Binnendieze. In de vijftiende eeuw behoorde het aan de Abdij van Trudo te Sint-Truiden. De brug voor het huis kreeg daarom de naam Abstbrug. In de zeventiende eeuw was er een brouwerij gevestigd.
Bossche Pracht 7 (2003) 175
Mosmans

Kruisstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Rijksmonument

Kruisstraat 2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Nobel

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Noten
1.Wellicht was deze slechts huurder van dit huis.
2.De kinderen en kleinkinderen van dezen Goeswijn Jonckers, zijnde a. Maria wed. Marcelis van den Grave, alsmede derzelver kinderen Antonius, Hubert, Joost, Barbara en Adriana; b. Antonius die Wael, zoon van Petrus en Aleid, de dochter van Goeswijn Jonckers voornoemd en zijn broeder en zuster Jan en Johanna die Wael; c. Jan, zoon van Herman van Duimen, als gehuwd met Agatha, de dochter van Henrick, zoon van Goeswijn Jonckers voornoemd, verkochten 20 Mei 1513 (Reg. n° 108 f. 323) het huis van Elisabeth Jonckers, dat gezegd werd te staan over de Abtsbrug tusschen het huis van Jan Ruysch, bierbrouwer, ex uno en het overig huis en erf van haar ex alio; alsmede dat overig huis en erf, staande tusschen het achter- of brouwhuis van genoemden Ruysch ex uno en het huis de Nobel, ex alio, aan Willem Moei Janszn, Deze kocht 28 Jan. 1515 (Reg. n° 111 f. 279) van Jan van Duimen als gehuwd met Agatha Jonckers, c.s. nog een huis en een daarbij behoorende gang, staande en gelegen tusschen de Nobel en het huis van Alexander die goudsmit ex uno en zijn huis ex alio. Willem Molius, de Bossche kronijkschrijver, zoon van genoemden Willem Moei Janszn en diens vrouw Mechteld, dochter van Willem Geris, erfde van zijnen vader van diens gezegde huizen een huis, dat toen hij het in October 1554 transporteerde aan de kinderen zijner zuster Jutte Moei, echtgenoote van Goyart van Vlierden Danielszn, aldus omschreven werd (Reg. n° 192 f. 46): domus, area, vacua hereditas dicta ledige plaetsse, domus posterior, sitae in Buscoducis retro Conventum Fratrum Minorum juxta pontem, des Abtsbrugge vocatam, inter hereditatem Jutte, filiae dictae Willelmi Mooi, relictaeque quondam Godefridi de Vlierden Danielszn et ejus liberorum, ex uno et inter hereditatem Joannis, filii quondam Petri Jacobszn (hier is bedoeld de zoogenaamde van baukenscamer) et Hermanni, filii Wilhelmi Lucaszn, ex alio, tendentes acommuni platea ad communem aquam, die Diese vocatam, ibidem retro fluentem, hem, mr. Willem Molius, ten deel gevallen bij de boedelscheiding, opgemaakt tusschen hem, genoemde Jutte en anderen. Het huis, dat Jutte, als voorzegd, reeds bezat, stond Vischmarktwaarts naast het huis, genaamd In de Leerse.
3.De familie Suyskens, waartoe hij behoorde, was afkomstig van Dinther, alwaar in 1540 Jan Henrickszn Suyskens en in 1547 Jan Suyskens Jr., zoon van genoemden Jan, reeds geërfd waren.
De bierbrouwer Adriaan Suyskens was een afstammeling van eerstgenoemden Jan Henrickszn Suyskens, die deze kinderen had: Jan, Arnolda, Maria, Hillegonda, Adriana, Elisabeth, Wijnand, Henrick, bierbrouwer, Cornelis en Gerard Suyskens, priester. Genoemde Wijnand Suyskens had weder deze kinderen: Adriaan, die successievelijk tot vrouwen had Elisabeth Wijnants van Resant en Metken, dochter van Eduard Wellens en weduwe van Peter Franszn van Susteren en Jan, din vader van bedoelden bierbrouwer Adriaan Suyskens, die naar de plaats zijner afkomst gewoonlijk Suyskens van Dinther genaamd werd.
4.Bor Beschrijv. van den Bosch p. 401.
5.Hieronder werden verstaan de bijeenkomsten, waarin de Katholieke godsdienst in het geheim werd uitgeoefend.
6.Jor Philips van Thienen, kommandant van den Bosch.
7.Hij was Johan Donckers, zoon van Nicolaas Laureynszn en Heyiwich Boyen Philipsdr, en n.b. Katholiek.
8.Het is niet meer na te gaan welk huis hier bedoeld is.
9.Deze memorie schijnt niet meer te bestaan.
10.Hij huwde aldaar in 1653 met Mechteld Ganters, dochter van Joost, schepen van den Bosch en Hermina van Beugen. Hij overleed aldaar 24 November 1674, verscheidene kinderen nalatende.
11.Dit huis behoorde in 1644 aan Pauwei Janszn Coenen en in 1742 aan Anthony de Hee. Men zie er over Reg. no 431 f. 14 en eene Bossche schepenakte van 1644.
12.Van Heurn Historie III blz. 225.
13.Zij waren de stadhouders of de substituten van de Schouten.
14.Men vindt ze vermeld bij Schutjes t.a.p. IV blz. 299 onder nummers 2-11.
15.Deze echtelieden hadden behalve Maria deze kinderen: Guiliam, woonachtig te Antwerpen; Laurens, gehuwd met Elisabeth van der Linde en Hendrina Herincx, gehuwd met Guiliam Lefèvre, woonachtig te Amsterdam.
16.Hunne kinderen waren mr. Anthony van der Horst, advocaat te den Bosch, die huwde met Maria van Heynsbergen, welke hem kinderen schonk en Adriaan van der Horst.
17.Hare zusters en broeder waren: Ivesta; Maria Gatharina, huisvrouw van Jan Arnold Gast en Matheus Sopers.
18.Met dezen gang zal voormelde uitgang bedoeld zijn.
19.Arnoldus Fabrie had het geërfd van zijne ouders Theodorus Fabrie en Godefrida van Kessel (Protocol van notaris Hendrik Carel van Sevenhoven; akte van 16 Februari 1736). In 1576 heette dit huis die van baukenscamer; Henricus Beek als man van Catharina, dochter van Petrus Jacobszn, wonende te Helmond, verkocht 28 April van dat jaar (Reg. n° 225 f. 442 vso) die kamer, waarvan toen gezegd werd, dat zij stond bij de Abtsbrug tegenover het Minderbroederklooster tusschen het huis van Willem Janszn Moei, nu Jan Roelofszoon Coenen, pannicida, ex uno en dat van Elisabeth weduwe van Herman Lucaszn en hare kinderen, genaamd de Nobel, ex alio, en dat zij zich uitstrekte van de slraat tot aan laatstbedoeld erf, - aan Gerard, zoon van Marcelis Dirckszn de Moor. Over het huis van Willem Janszn Moei voormeld zie men Schepenakte van den Bosch n° 192 f. 46 van October 1554, waarbij diens zoon mr. Willem Moei, beter bekend onder den naam van Molius, dat huis transporteerde.
De voornamen Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 165-181
Artikelen
1968

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad woensdag 14 december 1968 (foto)
 
2008

Henri van der Steen

'Prettig om tussen de boeken te zitten'
Brabants Dagblad vrijdag 11 juli 2008 (foto)
 
2013

‘Als boekhandelaar weet ik weet ongelooflijk weinig van heel veel’

Het boek is nog niet dood, maar de handel in tweedehands boeken wel. Na bijna 32 jaar stopt Antoon van Rosmalen met zijn boekhandel. „Het is gewoon klaar.”
Mieske van Eck | Brabants Dagblad maandag 17 juni 2013 | 12
 
Vermelding
1795

Index schepenprotocol Nuland

30 oktober 1795. Petrus Josephus van den Endepoel, op verband van
  • huis en goederen in deze stad op de Kruijsstraat, van ouds genaamd de Nobel, G 287 en 288, met een barhuijs
  • een doorgang met een kamertje en zijnde bovenvertrekken voorheen geweest de huisinge de Morgen Ster, nr. 286, ene zijde Heer Deutz, andere zijde huis St Jan, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uitgang op de uijlenbergh, en leent op basis van zijn persoon en goederen van de Heer Jacob Marten Deutz, een som van 4500-0-0, à 4%, vanwege de koop van het goed. Borgen Jan van den Endepoel te Schijndel.
Den Bosch 10 oktober 1795, tekent J. de Bergh. Registratie Nuland, tekent R.A. Wierdsma, Marte Suijskens, J.A. Esser.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Kruisstraat 2
Kruisstraat G 288 (1822)
1822Petrus Josephus van de Endepoel (Hout- en steenkooper)
Kruisstraat H 178 (????)
1865C.S. Vrensen (mr. huis- en rijtuigschilder)
1875J.C. Ubbens (kapitein onder-intendant)
Kruisstraat H 227 (1880)
1881C.S. Vrensen (partikulier)
1908C. Groenenweg (kuiperij en kistenfabriek) - Gez. Groenenweg (in modes)
Kruisstraat 2 (1909)
1910C. Groenenweg (kuiperij en kistenfabriek) - Gez. Groenenweg (in modes)
1928H.J.H. van de Haar - J. Voltijn
1943F. Wilmsen (kunsthandel)
1985Antoon van Rosmalen-van den Eerenbeemt (boekhandel Twaalfmorgen)
Kruisstraat 4
Kruisstraat H 227a (1880)
1908A. van Thiel
Kruisstraat 4 (1909)
1910L. van Herwijnen (koekbakker) - A.F. Schadde
1928A.L. Beaudoux - J.A.Ph. Beaudoux
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 53

n: vermelding in een voetnoot