Kruisstraat 1

Bouwhistorie

Kruisstraat 1

443
Literatuur
M 626; vSvY I, 181-184.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 443
Mosmans

Snellestraat

47
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 47
Sasse van Ysselt

Het huis Kruisstraat no. 1

181
182
183
184
Noten
1.Bij eene Bossche Schepenakte van 1771 (Reg. n 582 f. 357 verso) verkocht Wouter van den Endepoel dit huis, dat toen nog het Turkshoofd heette en gezegd werd te staan tusschen dat van Gerard Wartenberg ex uno en dat der erven Martinus van Someren ex alio, en zich achterwaarts uit te strekken tot aan het erf der juffrouwen de Hee, aan Mathea Sopers weduwe van Cornelis van Warmont.
2.In de van die scheiding opgemaakte akte wordt gezegd, dat haar schoonvader was Johan Pennis.
3.Blijkens eene Bossche Schepenakte van 29 Mei 1624 (Reg. n 360 f. 402) had Jan Janszn de Hee (ook wel genaamd van Luydick) ,,zwaardveger", van zijne eerste vrouw Henricksken, dochter van Reynder Henrickszn van Lennich genaamd van Reys (wiens overige kinderen waren: Jacob, mr. Willem, raad en pensionaris van den Bosch en Hillegond, echtgenoote van mi*. Jacob, zoon van mr. Jacob Casseyer) deze kinderen: a. Reinier, priester, baccalaurus in de H. Godgeleerdheid en pastoor van Maren en Kessel; b. Jacob (die tot zoon had Adriaan de Hee, in 1644 nog onmondig); c. Francijntken huisvrouw van Nicolaas van Empel Adriaanszoon; d. Maryken, huisvrouw van Abraham, zoon van Herman Anthoniszoon van der Moeien; e. Gatharina, huisvrouw van Henrick, zoon van Gijsmaer Adriaanszoon van Meerwijk; f. Jenneken, begijn op het Groot Begijnhof te den Bosch; g. Geertruid; h. Jan. De sub ag vermelde kinderen verkochten bij die akte aan hunnen broeder Jan 7/8 in het huis, genaamd de IJzeren man, staande aan de Zadelstraat (thans de Schapenmarkt) te den Bosch.
Theodora Maria de Hee, zuster van genoemden Anthony, huwde met mr. Paulus Suyskens, advocaat te den Bosch, II. K. gedoopt aldaar 22 Februari 1670 als zoon van mr. Lambertus en Maria Elisabeth van Beughem.
4.Zij was met hem te den Bosch getrouwd 9 Juli 1673.
5.Jan van Wartenberg, paruikier te den Bosch, had het 26 Mei 1716 (Reg. n 531 f. 256) gekocht van Catharina van Couverden wed. van Dirck Huysbergen, koopman te Rotterdam.
6.Over den toenmaligen omvang zijner wijnzaak zie men Reg. n 600 f. 78 en 80.
7.Taxandria XII p. 7.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 181-184