afb. Hans Boselie

Sint Jorisstraat 25

Refugiehuis Karthuizers uit Vught

Na een verblijf in St. Michielsgestel betrokken de Karthuizers in 1951 hun refugiehuis in de St. Jorisstraat. Het bestond uit twee huizen, welke in 1550 en 1572 aan dit klooster waren verkocht. Later werden er nog twee huizen bijgekocht. In 1624 kochten enige Karthuizers een huis in Antwerpen, dat enige tijd na 1629 tot een convent werd verbouwd.
Bron: Bossche Bouwstenen VI (1983) 29
~~~
In 1550 is het huis met de poort door de Karthuizers aangekocht. In 1572 kwam het rechterbuurpand in het bezit van het klooster. Tussen 1573 en 1606 kochten de Karthuizers de beide ter linker zijde gelegen paanden aan en in 1626 het daarnaast gelegen huis. Zij breidden hun behuizing uit omdat in 1591 het hele klooster van Vught naar Den Bosch verhuisde. Van het meest linker pand is nu nog de 15e eeuwse zijgevel zichtbaar. Het huis rechts naast de ingangspoort bezit nog de oude kelder en balklagen.
Bron: Kloosters, Kronieken en Koormuziek
~~~
Hoewel het 19e eeuwse pand een eenvoudige witte gevel heeft, zijn er blijkens het metselwerk nog restanten aanwezig van het daar in de 16e eeuw gevestigde Karthuizerklooster.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
~~~
Pension 'St. Jan Baptist' (bejaarde Indonesirs)
dd. okt 77 vertrokken naar Grevelingen 66.
Bron: Woningkaarten Stadsarchief (map met namen bewoonders)
~~~
Huize Sint Jean-Baptist (Katholieke Stichting Bejaardenzorg Gerepatrierden)
Bron: Woningkaarten Stadsarchief
~~~
Zie: kerken, kloosters en refugiehuizen
Rijksmonument

Sint Jorisstraat 25

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Karthuizersklooster

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
Noten
1.Mr J. Sassen Charters blz. 241.
2.Deze hadden in 1541 aan genoemde Zeynse van Overmeer toegestaan een trap van blauwen steen aan de Dieze te maken. (Reg. n ]58 f. 443 vso).
3.Haar andere broeder was mr. Dirck de Borchgrave. Uit diens nalatenschap werd in 1537 (Reg. n 150 f. 256) toebedeeld aan zijne zuster Margriet: een steenen huys met synen gronden ende graften dair omgaende, geheyten Ouden Steyn, woenhuys, erve, hoff, schaepskoye, schuere, bogart, met haren gronden ende land, gelegen in de prochie van Nuenen, dwelck tsamen een leen is ende te leene gehouden wort van den commenduer van Gemert van de Duytschen Heeren.
4.Men zie over hem Taxandria XIII p. 107.
5.Zij zal geweest zijn Heylwich Roesmont Danilsdochter en haar man dan Aert Berewout Goijartszoon, over wien men zie Taxandria III p. 281 en vlgd. In 1480 wordt zij als poorteres van den Bosch vermeld.
6.In eene Schepenakte van den Bosch van 1511 (Reg. n 106 f. 36 vso) is sprake van een huis in de St. Jorisstraat aldaar, afkomstig van Philips, zoon van Christiaan Coenen.
7.Diens vrouw was Elisabeth Coenen, dochter van Herman Ketelaer genaamd Coenen (wapen een molenijzer met een vogeltje daar boven) en Yken Moyns.
8.Hij huwde met Aleid, dochter van Everard van Arkel genaamd van de Water en Aleid, wier andere kinderen waren: Jacob, Catharina, huisvrouw van Jacob, zoon van Nicolaus van Delft genaamd Bunne, Steven en Hadewich (Reg. n 163 f. 267).
9.Reg. n 555 f. 248 vso.
10.Hij was gehuwd met Adriana Mechtildis van den Eeckaert,die hem eene dochter schonk, Maria Anna Theresia Vorstenbosch van Aalst, welke huwde met Benedictus Arnoldus de Stockmans. (Taxandria X p. 99.)
11.Zij kocht 13 Juli 1761 het landgoed de Dennenboom onder Schijndel (zie Schepenreg. van den Bosch n 578 fol. 60).
12.Hij verkocht 29 Sept. 1723 (Reg. n 541 f. 68 vso) een ten deele afgebrand huis, genaamd de Koning van Engeland, staande te Hintham, aan Johannes van den Heuvel, woonachtig te den Bosch. Thans behoort dat huis aan de erven van wijlen Jhr. M. A. Snoeck, kamerheer i.b.d van H.M. de Koningin te Hintham.
13.Taxandria IX blz. 8.
14.Dit huis werd 16 Juli 1722 (Reg. n 556 f. 62) door Abraham Hubert, oud-schepen en raad van den Bosch, verkocht aan Albertus van Eyl, wonende aldaar.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 374-387
Smits

Voormalig gesticht Sint Joannes Baptist

Sint Jorisstraat 25

500
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010) 500
Artikelen
1971

Redactie

Na een periode van 78 jaar. Zusters van Ronse verlaten Huize 'St. Jan Baptist'
Brabants Dagblad zondag 27 juni 1971 (foto)
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis Karthuizers uit Vught
Bossche Bouwstenen VI (1983) 29
 
1991

Ad van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991) 29
 
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van de Karthuizers te Vught
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 73
 
2010

Jan Smits

Sint Jorisstraat 25. Voormalig gesticht Sint Joannes Baptist.
in: Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (2010) 500
 
2016

Siertuin rond hoofd Johannes de Doper

Van een oerwoud tot een elegante binnenplaats. Een dergelijke metamorfose onderging de tuin van een appartementencomplex aan de Bossche Sint-Jorisstraat.
Chris Korsten | Brabants Dagblad maandag 29 augustus 2016 | Regio 16
 
Boeken
2016

Jan G.M. Sanders (red.)

Domus prope Buscumducis : Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641)
Peeters | Leuven 2016 | ISBN 90-4293-367-5
 
Stadsrekeningen
1576

Kapittel 12

De Kerthuijsers beboet, omdat zij bij hen gehuisveste personen van buiten komende, niet hadden aangegeven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 938
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 25
St. Jorisstraat F 164..167 (1822)
St. Jorisstraat G 128 (1880)
1881jhr. L.A. Sandberg (sectie-ingen. st. spporw.) - mr. J.J. de Wit (advocaat-procureur)
1908bestuurd door Zusters Gesticht voor kostdames
Sint-Jorisstraat 25 (1909)
1910bestuurd door Zusters Gesticht voor kostdames
1928mej. L.W.J. Donkers - mej. C.A. Hartwijk - Klooster St. Johannes Baptist - A.J. van Mil - C.J.J. Terwisscha van Scheltinga
1943L.W.J. Donkers - Th.W.A. den Doop - wed. A.W.J. Gerritse-van Tiel - H.M.A. van Helvoort (rector) - wed. P. van Loon-Thijssen - M.H. Oor - C.C.M.A. Puls (adj. commies hypotheken en kadaster) - J.G.M. de Winter (onderwijzeres)
1948Zustersgesticht 'St. Joannes Baptist' (tehuis voor dames)
1965Huize St. Jan Baptist (Zusters van Barmhartigheid)
19??Huize Sint Jean-Baptist (Katholieke Stichting Bejaardenzorg Gerepatrierden)
1981verbouwd tot 41 wooneenheden (genummerd 25 t/m 105)
Afbeeldingen
  • ca 1955
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 36

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 2, 8, 9, 10, 39, 63, 64

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 510-511

Varia Historica Brabantica III (1969) 204

n: vermelding in een voetnoot