afb. G.J. Dukker

Hinthamerstraat 187

Den Roch : Den Bril : De stad Osch

Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42-43
Adresboeken
Hinthamerstraat 187
M 493

Hinthamereinde E 20 (????)
1865A. van den Broek (logementhouder)
1869wed. A. van den Broek (logement en stalling 'de stad Oss')
Hinthamereinde E 20 (1880)
1881A.S. van Oosterhout (logement en tapper)
1908L.P. Vos (café 'de oude stad Oss' logem. en stalling)
Hinthamerstraat 187 (1909)
1910L.P. Vos (café 'de stad Oss' burger hotel en stalling)
1928A.Th. Ruijssenaars
1943A.T. Ruijssenaars (caféhouder) - A.Th. Ruijssenaars (café Stad Oss)
1991Tiny en Thea Ender (café Stadt Oss)