afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 177

De gulden Roos

Mosmans

Hinthamereinde

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 177

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 177
M 500

Hinthamereinde E 15 (1880)
1881F.A. Ghijben (partikulier) - J.A.C. Richt (commissionnair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (partikuliere) - wed. mr. E.A.G. Romme (partikuliere)
1908B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e Regt. infanterie)
Hinthamerstraat 177 (1909)
1910B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e regt. infanterie)
1923Henricus R. Gremmée (onderwijzer)