afb. G.J. Dukker

Hinthamerstraat 108

Het Hooghuis van Megen

Dit kapitaal pand werd in 1800 gesloopt; er kwamen drie huizen voor in de plaats.
Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
Mosmans

Hinthamerstraat

35
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 35
Sasse van Ysselt

Het Hooghuis van Megen

140
141
142
143
144
145
146
147
Noten
1.Zijne vrouw was Heylwich van Zevenborne en Granendonck. In 1380 was Ermgard van Zevenborne, vrouwe van Haps en in 1387 was Jan, de zoon van Willem Graaf van Megen, heer van dat dorp.
2.Zijn andere broeder was Goijart Dicbier.
3.Maandbl. Nederl. Leeuw 1908 p. 167.
4.Hunne dochter was Catherina Gysselen, echtgenoote van Jan de Bever Roelofszn.
5.Hunne kinderen waren Adriaan, Willem en Dierck de Cock van Delwynen, alsmede Catharina de Cock van Delwynen, de huisvrouw van Albert Hoochwou.
6.Als haar man verleende hij in 1531 eene grondrente uit eene bouwhoeve, gelegen te Esch naast die van Elisabeth wed. van Jan Arndszn Muyckens (Reg. n 139 f. 156 vso).
7.Hij behoorde evenals genoemde Quirinus tot eene Guliksche, thans grafelijke familie.
8.Cf. Deel I p. 87.
9.Anthonis, Henrick en Aerd, kinderen van Rutger Anthonis van Boxmeer en Geertruid, alsmede hun zwager Thomas Janszn, gaven 1591 volmacht om voor Schepenen van Boxmeer hunne ouderlijke nalatenschappen te deelen, voor zooverre daartoe behoorden goederen, gelegen te Boxmeer en te Sambeeck (Reg. n 256 f. 49 vso).
10.Op hem heeft betrekking de navolgende Schepenakte van 2 December 4594 (Reg. n 247 f. 347):
Alzoo myne Heeren scepenen deser stadt van 's-Hertogenbossche op ten requeste by Anthonis Rutgerszn van Boxmeer, wonende in den huyse genoempt van Megen, aen myne Heeren Scepenen gepresenteert, na voergaende communicatie aen mijn Heere den Hooch schoutet ende gesien hebbende de schriftelyke verclaeringe by denselven mynen Heere den Schoutet daerop gedaen ende regard nemende opte informatie in de voors. verclaringe geruert van dat de suppliant waer staende ter goeder name ende fame ende dat op hem nyet en soude sijn eenige suspicie, by marginale apostille hadden verclaert, dat mits de suppliant stellende de cautie in synen requeste gepresenteert de inventarisatie by mynen heere den Schoutet gesustineert van den huysraet ende meubelen des suppliants ter cause van den ongeval in den huyse des voirs. Anthonissens gesciet, als te weten, dat Margriet, syne dienstmaget, aldaer is doot gevallen, breeder in de voirs. requeste gementionneert, voer nochter tijt waer te premateur ende daeromme sonder naerder Informatie precedent opte gelegentheyt van den voirs. ongeval deselve inventarisatie soude behoiren te worden weerhouden ende dienvolgens de dienaers van mynen heere den Schoutet uyt den huyse des suppliants te vertrecken, nae breeder uytwysen der voirs. apostille in dato 2 Dec. 1594; soe is gestaen voer scepenen ondergescreven Willem Strick, sone wylen Jans Strick ende heeft hem in voldoeninge van de voirs. apostille borge ende cautionaris gestelt voer den voirs. huysraet ende meubelen des suppliants ter somme toe van 300 car. guld. van mynen heere den Schoutet voirs. tersaecken van den voirs. ongeval terecht te staen, 't recht te verwachten ende 't gewijsde te voldoen etc.
11.In 1596 heette dit huis de Witte Lelie. Het werd alstoen gekocht door den brouwer Anthonis, zoon van wijlen Rutger Anthoniszn van Boxmeer.
12.Taxandria VI p. 256
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 140-147
Adresboeken
Hinthamerstraat 108
M 297

Hinthamerstraat D 27 (????)
1865J.A. Groenewalt (particulier) - P.J.A. Groenewalt (klerk) - mej. W.C. van Heusden () - T. Jansen (2e klerk ter provinciale griffie) - jhr. mr. E.B.A.N. Melort (substituut-griffier bij de arrondissements-regtbank) - mevr. de wed. C.G. Pronk () - M. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875J.A. Groenewalt (partikulier) - mej. W.C. van Heusden (partikuliere) - wed. C.G. Pronk (partikuliere)
Hinthamerstraat D 27 (1880)
1881P.J.A. Groenewaldt (klerk) - Hub. van Heeswijk (winkel. in manufact.)
1908J. Aangenendt (winkeljuffrouw) - fa. H. van Heeswijk en Zn. (grossiers in garen, band enz.) - A. Sas-Aangenendt
Hinthamerstraat 108 (1909)
1910fa. H. van Heeswijk en Zn. (gross. in Engelsche garens)
1923Cornelis H.J.W. Brekelmans (handelsreiziger)
1928J.W.L. Schneider
1943J. Henkelman (schoenwinkelier)
1960Singer My N.V. (naaimachines)