Hinthamereinde 46

De Aschton

Mosmans

Hinthamereind

40
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Adresboeken
Hinthamereinde 46
M 422

Hinthamereinde L 259 (????)
1908A. Maassen (schoenmaker) - A.J. Merkx (mr. timmerman en metselaar, aannemer)
Hinthamereinde 46 (1909)
1910A. Maassen (schoenmaker) - A.J. Merkx (timmerman, metselaar en aannemer)
1928F. Bonte - A. Merkx - W.L.M. Merkx
1943Fr. Bonte (timmerman) - Fr.E. Bonte (kantoorbed.) - W.L.M. Merkx (timmerman)