afb. L.M. Tangel

Havensingel 29-31

Adresboeken
Havensingel 29
Havensingel O 550a (????)
1908J.W.T. Hurkens (timmerman en metselaar)
Havensingel 29 (1909)
1910J. van Duren (in agenturen)
1928H.L.J. Kreté
1943fa. P. Kreté en Zn. (aannemer) - H.L.J. Kreté (aannemer) - M.J.P. Kreté (monteur centr. verwarming)
Havensingel 30
Havensingel O 550 (????)
Havensingel 30 (1909)
Havensingel 31
Havensingel O 549a (????)
1908J. de Graaf (smid) - F. Papavoine (meubelmaker)
Havensingel 31 (1909)
1910W.D.J. Hammecher (opzichter gemeentewerken)
1928P. Kreté
1943G. Kreté (schilder) - J.W.M. Kreté (kantoorbediende)