00.00.1502
... den Gulden Boom ...
Stadsarchief | BP 1502_210-R | f 210r
07.05.1664
Lambert Dirckx van der Stratten en Maeijken Aernt Lambert van Malssen zijn wettige vrouw maken hun testament. Hun erfenis is gelegen in ’s-Hertogenbosch. Huis in de Hinthamerstraet genaamd de drie Candelars. Dit bezitten ze voor helft en andere helft is van Jan Aernt van Maessen hun zwager.
BHIC | Notarissen in Veghel 1649-1935 | toegang 7701 | inv.nr. 2 | pag. 15
19.05.1674
Ten huijse van Teuntien Jan Aertsen, staende inde Diepstraet in PETER de CORTSPOORT genoemt, binnen dese stadt s'Hertogenbossche
BHIC | Oud Rechterlijk Archief Berlicum | inv.nr. 60 | f 1v
19.05.1674
Ten huijse vande weduwe van Willem Bosch inde Hinthamerstraet int SPAIJKEN
BHIC | Oud Rechterlijk Archief Berlicum | inv.nr. 60 | f 1v
14.01.1675
Paulus Berings koopman machtigt zijn echtgenote Alegunda van Vechel om mede namens hem de lossing in ontvangst te nemen van drie rentebrieven gevest op het huis en erf te 's-Hertogenbosch genaamd den Pellicaen van Cornelis van Engen. Getuigen Johan Wolters Verheijen en Joost Hendricx, bakker.
BHIC | Notarissen in Grave 1648-1935 | toegang 7128 | inv.nr. 4 | pag. 2
01.04.1681
huysinge de gemeijnlick genoempt in den Vrachtwagen met derselver hooijveltien gelegen bij de halff galch onder het vrijdom van den Bosch ...
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 74.2
05.06.1695
Voor mij Willem Mans, notaris, verscheen Anthonij Spijckers, inwoner van deze stad en vellenbereider alhier die verklaarde aan Hendrick Hendricks van Osch, kuiper en poorter van deze stad wonend in Den Dungen het halve voorhuis te hebben verhuurd aan de kant van de Cat, met de keuken, de bovenvoorkamer met de bovenachterkamer, de voorzolder en het berief (gebruik) van beide achterste kookhuizen van het huis genoemd de Gulden Trom staande alhier in de Hinthamerstraat zoals nu wordt gehuurd door monsieur Neerven als eigenaar van dat huis. De huurder moet daarvoor het pelgeld betalen, het lantaarngeld en trapgeld, verder de helft van het servies (inkwartiering van soldaten, JT) aan de soldaten ten laste van de bewoners van dat huis zoals is gebilleteerd, verder moet de huurder alle andere plichten nakomen die ten laste van de huurder komen. De huur loopt voor 1 jaar en gaat in op 1 mei komend jaar anno 1695 en einde april 1696 te eindigen. De huur bedraagt 48 karolusguldens, in 4 termijnen te voldoen, vrij van alle lasten en de eerste termij zal zijn 1 augustus a.s. Na de periode moet de huurder de binnenglazen en .... zo achterlaten zoals hij die heeft aanvaard. Verder moet de huurder het huis bewonen zoals het locaal gebruik is. Ter voldoening van alle voorwaardes verbindt de pachter zijn persoon en bezit. De verhuurder belooft de verhuur na te komen, maar de verhuurder houdt zich het recht voor om voor 5 weken vanaf 1 mei a.s. de voorbovenkamer te houden en het achterhuis, maar niet langer en die huur loopt dus af per 5 juni 1695. Aldus gepasseerd in Den Bosch op 13 december 1694, in aanwezigheid van getuigen als poorters.
Getekend : Antonis Spijckers, Hendrick Hendricks van Os, Jan de Guelker, P. van Zutphen getuige, mij present W. Mans notaris.
BHIC | Notarissen in Den Dungen 1627-1813 | toegang 5115 | inv.nr. 4 | f 81v | pag. 83
24.04.1717
Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van de regenten van het weeshuis te ’s-Hertogenbosch aangevende dat zij in ervaring zijn gekomen dat een zekere Femmetken Mertens dochter te Haarlem in 1611 aan het predikherenconvent te ’s-Hertogenbosch bij wijze van ‘pieuse gift’ geschonken heeft een kapitaal van 800 gl. tot betaling van een door het convent aangekochte jaarlijkse en erfelijke cijns van 48 gulden gaande uit een huis en erf aldaar genaamd de Brouwkuijp en zekere percelen land onder bepaalde restricties en condities nl. dat de predikheren tot lafenis der zielen van haar ouders en kinderen wekelijkse en jaarlijkse kerkdiensten zouden willen celebreren en dat in geval het zou gebeuren dat de predikheren hun convent zouden moeten verlaten vanwege oorlog of anderszins en dus de intentie van die giften niet zouden kunnen nakomen die 48 gl. ten goede zouden moeten komen aan schamele weeskinderen op de Triniteit wonende, verwijzend naar de capitulatie van 1629.
Zie ook folio 409.
BHIC | Resoluties Raad van State | toegang 178 | inv.nr. 288 | f 359
06.07.1717
Staat en inventaris van Cornelis Fabry en Maria Ooms zijn vrouw nagelaten aan Theodorus Fabry hun zoon voor de ene helft en de twee zonen van Marcus Vrijmont gehuwd met Anna dochter van Cornelis Fabry waarin o.a. genoemd staan een huis in ’s-Hertogenbosch in de St. Jacobstraat, 2 huizen in de Korte Kerkstraat genaamd het Ossenhooft met verwijzingen naar oude schepenbrieven uit de 15e - 17e eeuw, huis in de Korte Kerkstraat genaamd het Lam.
(indrukwekkende staat en inventaris)
BHIC | Schepenprotocol Schijndel 1530-1810 | toegang 5122 | inv.nr. 149 | f 362 | pag. 217
20.11.1717
Gijsbert Vos, notaris, als gemachtigde van Juffrouw Maria Anne Lier wonende te 's-Hertogenbosch verkoopt aan ... 2/3 parten in naar volgende goederen: in een huis met erf, rechten en toebehoren genaamd den Ancker op het Hintemer Eijnt. Item in het huis daar naast genaamd inde Groene Hant en in een huis genaamd de Baeckermat staande in de Wintmoolenberghstraet. Item in een stuk land gelegen te Oisterwijck. Item in een morgen land genaamt Meer te Berchem. Item in een stuk land gelegen aldaar in de Hijlige Bosch als ook in 2 stukken land genaamd de Bronckel Camp. Item in Jan Goossens Hoff met aangelag in een bunder heiland met 2 vaetsaet and ...
BHIC | Schepenbank Heesch 1667-1811 | toegang 7302 | inv.nr. 116 | akte 108 | pag. 221 
00.00.1725
... ten huize van Juffrouw de weduwe van de Heer van Hooft in de Meermin te ’s-Hertogenbosch in de Vischstraat ...
BHIC | Schepenprotocol Schijndel | toegang 5122 | inv.nr. 151 | Scan 340
05.05.1733
een huysinge ende erve staande agter Hinthem bij de Steene Kaamer genaamt den Rijsende Man ende van nieuws opgetimmert ...
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 86 | f 296v
07.10.1741
huysinge en hoff in de St. Antonijstraat genaampt St. Joris ...
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 111 | f 201v
25.09.1743
huysinge de Prins agter het Stadhuys ...
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 112 | f 9
26.02.1746
... huysinge erve hoff op het Hinthamereijnde genaamt den Franse Croon ene zijde de huysinge genaamt den Jaeger a.z. het Commissarishuyske ...
BHIC | toegang 5122 | inv.nr. 143 | Scan 249
23.07.1750
twee huysinge eene nevens de Gevangenepoorte genaampt den Haan bewoont door Sr. Hendrik Lieftouw, het andere in de Barberstraat bewoont bij Sr. Alexander Cambel
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 136 | f 137
30.11.1791
een huys genaempt de Gulde Ploeg gelegen in de Hinthamerstraet mejuffrouw Maria Mechtildis van Beugen aangekomen op 29 nov 1748 ...
BHIC | Schepenbank Vught en Cromvoirt 1558-1810 | toegang 5123 | inv.nr. 176
23.07.1808
... huizinge en erven van ouds genaamd het Schild van Bourgondien en thans het Schippershuis staande en gelegen binnen 's Bosch aan de Vismarkt ...
BHIC | ORA Boxmeer | toegang 7042 | inv.nr. 41 | f 63
07.10.1837
Drie huisjes en erven, staande en gelegen te 's Hertogenbosch, in een straatje genaamd achter het Keukelbosch, te zamen geq. D. No. 540, Verp. D. No. 468, Kadastraal bekend Sectie H. Nos. 154, 155 en 156; belend de eene zijde het erf van de kerk van St. Jacob, de andere zijde de erven Francis van Asten.
Noord-Brabander | 7 oktober 1837
00.00.1838
huis de Randsel in de Sint Jacobstraat H152 ...
BHIC | Hypotheek bewaarder | toegang 337 | inv.nr. 7 | akte 19
00.00.1839
huis Den Gulden Voetboog op de Hoge Steenweg G594 ...
BHIC | Hypotheek bewaarder | toegang 337 | inv.nr. 6 | akte 35
18.11.1881
... Martinus Swarts in de Vijf Zinnen in 's Hertogenbosch ...
BHIC | Arrondissementsrechtbank | toegang 24 | inv.nr. 143 | f 119