afb.

Klein Begijnhof

Snellestraat / Postelstraat

Tussen de Snellestraat en de Postelstraat ligt een klein begijnhof. Dat blijkt uit een testament van Margareta Spijkers, die als begijn in dit hofje woont.
Kroniek van 's-Hertogenbosch
Bosch allerlei

Klein Begijnhof

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 15 augustus 2007 | 4
Sasse van Ysselt

Het Klein Begijnhof

257
258
259
260
261
Noten
1.Men zie over het Klein Begijnhof nog Taxandria III p. 156.
2.Deze echtelieden hadden ook nog een zoon Ferdinand Dirix en waarschijnlijk mede een zoon Philips; misschien ook nog een zoon Guiliam Dirix, die gehuwd was met Anna Wredt, welke hem deze kinderen schonk: Adriaan en Reinier Dirix.
3.Zijne zuster was Henrica Albertina Dirix, echtgenoote van Arnold van Wykerslooth, schout van Roermond.
4.Deze kocht tenzelfden dage van de andere erfgenamen van voornoemden Engelbert Dirix een huis in de Stoofstraat, achterwaarts grenzende aan het door hem van Christoffel Jacob Dirix gekocht huis.
5.Over de wijze waarop deze erfgenamen aan de erflaatster bestonden zie men Algem. Nederl. Familieblad VII blz. 178 en vlgd.
De voorname Huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 257-261
Artikelen
2002

Ad van Drunen

Kleinbegijnhof
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 71
 
2003

Martin de Bruijn en Ranjith Jayasena

Het Klein Begijnhof was niet klein : Opgravingen aan de Snellestraat
Bossche Bladen 2 (2003) 46-48
Literatuur en bronnenpublicaties

J. Heeren, 'Het Klein Begijnhof te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1937) 103

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 280

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 6

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 113, 117

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 371-372

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 301

n: vermelding in een voetnoot