Kerkhof

Sint Janskathedraal

Peeters

Het kerkhof

159
160
161
Noten
6.In 1606 vermeld: Van Sasse van Ysselt II (zie vorige noot), 579.
7.ms. Van Heurn, 'Beschrijving van St. Jans'; Van Sasse van Ysselt II (zie noot 5), 392.
8.Nr. 14 op de stadsplattegrond in Cuypers van Velthoven.
9.KA, Rekeningen 1659-1660, f. 81 v.
10.Van deze muur een losse schets met notitie uit de 17de eeuw, met maataanduidingen en tekening van de goot in de straat westelijk parallel aan de muur; copie van deze schets in de schriftelijke nalatenschap J. Mosmans, GA, bundel 23.
11.Mosmans 1931, 19 en afb. 5, heeft van die percelen een reconstructie beproefd; in zijn nalatenschap bevinden zich zijn daarvoor gemaakte aantekeningen en een gedetailleerde schets, GA, bundel 23. Voor meer zekerheid zouden misschien zijn voornaamste bronnen, de cijnsboeken, nader bekeken moeten worden.
12.Het origineel in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. R. Fruin, 'Nederlandsche steden in de 16e eeuw, plattegronden van Jacob van Deventer', facsimile-uitgave, 's-Gravenhage 1917-1923, dl. 1; B. van 't Hoff, Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf, 's-Gravenhage 1953.
13.Volgens Van Heurn, 'Beschrijving' (zie noot 7); Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 392.
14.KA, Rekeningen 1727-1728, f. 83 r.
15.KA, Rekeningen 1786, f. 60 v.-61 r.
16.Ibid. en f. 80 v.
17.KA, Rekeningen 1800, f. 75 r. en v.
18.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, III, 167; Mosmans 1931, 466; Cuypers van Velthoven, 40: voor de beeldenstorm van 1566 bleef het kruis behoed: ‘den Godt opten kerckhoff van den cruys gedaan’.
19.KA, Rekeningen 1754-1755, f. 70 r. De resultaten van de opgraving nabij en ter plaatse van de gesloopte bouwloodsen in juli-augustus 1984 onder leiding van de stadsarcheoloog H. Janssen zijn nog niet wetenschappelijk verwerkt en laten derhalve nog geen conclusies toe die hier vermeld kunnen worden. De vondsten bestaan uit de resten van een ongeveer aan de rooilijn van de Hinthamerstraat gelegen vakwerkhuis (hout en leem, 12de eeuw), opgevolgd door een bakstenen huis (14de eeuw?), wellicht rond 1400 afgebrand en niet vervangen; daarvan door een steeg gescheiden een tweede bakstenen huis (ook 14de eeuw?); op het erf een vierkante beerput; een grafveld met bijna driehonderd skeletten in kisten, 18de en vroege 19de eeuw. Berichten daarover: Brabants Dagblad 26 juli, 9, 11 en 16 augustus 1984, het laatste van de hand van T. Kappelhof, die veronderstelt dat de skeletten waarop zich sporen van sectie vertonen, overleden patiënten uit de militaire afdeling van het Groot Ziekengasthuis zijn.
20.KA, Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 dec. 1873.
21.KA, Rekeningen 1693-1694, f. 61 r. en v.
22.Van Heurn, 'Beschrijving' 1 (zie noot 7), 3e boek, 145.
23.Van Heurn 1778, 127-128; Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 395.
24.KA, Rekeningen 1784, f. 94 r. en v.
25.Ibid., f. 99 v. en 100 r.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 159-161
Boeken
1999

Marcel Portegies

Dood en begraven in 's-Hertogenbosch : Het Sint-Janskerkhof 1629-1858
Matrijs | Utrecht 1999 | ISBN 90 5345 142 0
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 213

n: vermelding in een voetnoot