Peeters

1. Kerkelijke geschiedenis


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Noten
1.ONB, 190-192, nr. 123, 1222 (april 3 - 1223 april 22).
2.Mosmans 1917-1918, 152.
3.ONB, 234-235, nr. 159: 1231 (maart 21 - 1232 april 10): het patronaatsrecht van de kerken van Orthen en 's-Hertogenbosch alsook de gehele curtis van de hertog met visvangst en weiden aan de abdij van Berne geschonken.
4.ONB, 417, nr. 327: 1270 november (vůůr 21); 418, nr. 328: bekrachtiging van die schenking door bisschop Hendrik III (van Gelre) van Luik.
5.GA, charter nr. 6; Nederlandse vertaling in: Van de Hulsbeek, 61-62; H. van Bavel O. Praem., 'Cantorije en gasthuis', in: Zingende Kathedraal, 40-41.
6.Hezenmans 1866, 31; Welvaarts, 13-19: 1309, Vrijdag na 15 Julij: Testament van Wouter Nenne, waarbij aan verschillende kerken en gestichten in den Bosch en elders schenkingen gedaan worden; Mosmans 1931, 36.
7.Mosmans 1931, 35-36; Coopmans, 9-12.
8.Hezenmans 1866, 287.
9.Hezenmans 1866, 33-34. De prebende van de scholasticus werd toen wel opgeheven, maar het recht op het geven van Latijns en ander onderwijs bleef en de cantor van het kapittel is in de rechten van de scholaster getreden. Nauwelaerts 1974, 30.
10.ONB, 438-440, nr. 348:6 juli 1274. De toenmalige rector van de kerken van Orthen en 's-Hertogenbosch heette Godefridus. Het benoemingsrecht over de Begijnhofpriester lag bij de priorin van Oudergem.
11.Mosmans 1931, 63 en 71. Over de geschiedenis van de organisatie van het kerkbestuur: Van de Laar 1978, Inleiding.
12.GA, Charter nr. 481, 17 mei 1458; Cuperinus, 44.
13.Hezenmans 1876; Van Dijck 1973, 20-34.
14.Hermans 1841, 141-148.
15.W. Knippenberg 1964 en 1965.
16.Goossens 1918; Mirakelen.
17.Mosmans 1931, 363-373; Van Dijck 1973, 109-112.
18.Miraeus II, 1356; Coppens ii, 81; Schutjes, 219; Mosmans 1918, 151, en 1931, 325.
19.Miraeus I, 451-452 en III, 175-176; Van Oudenhoven, 98-99; Schutjes, 220; Frenken 1956-1957, 66-67.
20.Schutjes, 220.
21.Zie de artikelenbundel Het Gulden Vlies, 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481, uitgave van de Kring 'Vrienden van 's-Hertogenbosch', 's-Hertogenbosch 1981.
22.Schutjes, 203; Frenken 1962-1963, 61-114, met name p. 110 noot 39.
23.ARA, Archief Raad van State, relatief tot verbaal 24 januari 1633, Brief van Schepenen van 's-Hertogenbosch; zie ook R. van de Laar in noot 11 hiervoren.
24.Coopmans, 117-118.
25.Van Spilbeeck, 357-386; Goossens 1935, 77-94 en 1960-1961, 1-20; Hens 1962-1963, 1-44.
26.Frenken 1960-1961, 73-82, en 1962-1963, 61-114.
27.De Geer 283-325; Mosmans 1931, 417-426; Cuypers van Velthoven; Trosťe; J. Scheerder, De beeldenstorm, Bussum 1974, 65-67; Van Dijck, 1973, 306-314.
28.P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement, 's-Hertogenbosch 1973, 45-48.
29.Beerman 1940, 126.
30.Frenken 1936-1937, 15-163, met name p. 125.
31.GA, Inventaris Van Zuylen, nr a 24 f. 97 v., nr a 17 f. 152; zie ook hiervoren noot 11.
32.Ophovius, 37; Bor; zie ook de Tentoonstellingscatalogus Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629, Noordbrabants Museum 1979.
33.Bor, 346; Meindersma, 27; Mosmans 1931, 469.
34.Bor, 222-223.
35.Bor, 346.
36.Hezenmans 1899, 31; Frenken 1936-1937, 100.
37.Beerman, 174-177.
38.Meindersma, 27.
39.Van Sasse van Ysselt 1906; Van Dijck 1973, 393 en 397.
40.Over de bidplaatsen: Schutjes, 291-300.
41.Hezenmans 1899, 470-471; Van Sasse van Ysselt 1903 en Smits 1911-1922, 372-373; Ebeling 1926, 1-16.
42.KA, Bericht van de municipaliteit aan de Prťfet, 17 december 1810.
43.Mosmans 1931, 492; Extract uit het register der resolutiŽn van de municipaliteit van den Bosch (Plan van schikking tusschen de onderscheidene kerkgenootschappen dezer stad, over de kerkgebouwen en kosterswooningen der voormaals heerschende kerk binnen dezelve geleegen), z.pl. en z.j. (1799); Het recht en eigendom der hervormde gemeente, 1800.
44.Noordeloos 1936-1937, 207-302.
45.Franssen 1917-1918, 82-117 en 171-213.
46.Franssen, l.c.; Mosmans 1931, 493-494.
47.Franssen, l.c., 181.
48.KA, Afschrift van een brief van de minister aan de prefect, het decreet en een brief van de prefect aan de burgemeester (maire).
49.Franssen, l.c.; Munier 1962-1963, 45-60 en 181-238, met name p. 56 en 183.
50.Geciteerd in een brochure uitgegeven door Plebaan J.J.M. van Susante ter gelegenheid van de verjaardag der kerkwijding van Sint Jan 17 september 1967.
51.Franssen 1917-1918, 210.
52.Ebeling 1928-1929, 302-307.
53.Goossens 1935, 74.
54.Mosmans 1931, 495.
55.Uit de bron genoemd in noot 50.
56.Franssen 1917-1918, 199.
57.Franssen 1917-1918, 199.
58.Mosmans 1931, 495.
59.Conceptbrief in Kerkarchief Sint Jan; zie ook Mosmans 1931, 495-496.
60.De Stuers, 365-367.
61.Zie L.J. Rogier, Katholieke Herleving, Den Haag, 2de druk, 1956, 203-204.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 1-10