Peeters

7. De kerk in haar omgeving


159
160
161
162
163
164
Noten
1.Voor de stedebouwkundige ontwikkeling: Fr. Leyden, 'Nederlandsche plattegrondstudies V', Historisch Tijdschrift 1940, 186-191, die ten onrechte ondergeschikte betekenis toekent aan de Hinthamerstraat, waarmee de plaatsing en monumentale vorm van de Leuvense Poort in tegenspraak is; L.J.C. van Gorkom, 'De eerste vijftig jaren', 's-Hertogenbosch 1185-1935, 's-Hertogenbosch 1935, 7-30; S.J. Fockema Andreae, 'Stad en dorp'. Duizend jaar bouwen in Nederland, Amsterdam 1948, 40 VV, 82 VV.
2.Oudenhoven 16702, 14; A.F.O. van Sasse van Ysselt, ''s-Hertogenbosch in den loop der eeuwen', in: 's-Hertogenbosch 1185-1935 (zie vorige noot), 47-48.
3.H. van Bavel, 'Korte bouwgeschiedenis' [van het Groot-Ziekengasthuis], Boschboombladeren 14, mei 1974, 3-19.
4.Jos. van der Vaart, 'Kanttekening bij een 700-jarige herdenking' [Groot-Ziekengasthuis], ibid., 42.
5.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 396.
6.In 1606 vermeld: Van Sasse van Ysselt II (zie vorige noot), 579.
7.Ms. Van Heurn, Beschrijving van St. Jans; Van Sasse van Ysselt II (zie noot 5), 392.
8.Nr. 14 op de stadsplattegrond in Cuypers van Velthoven.
9.KA, Rekeningen 1659-1660, f 81v.
10.Van deze muur een losse schets met notitie uit de 17de eeuw, met maataanduidingen en tekening van de goot in de straat westelijk parallel aan de muur; copie van deze schets in de schriftelijke nalatenschap J. Mosmans, GA, bundel 23.
11.Mosmans 1931, 19 en afb. 5, heeft van die percelen een reconstructie beproefd; in zijn nalatenschap bevinden zich zijn daarvoor gemaakte aantekeningen en een gedetailleerde schets, GA, bundel 23. Voor meer zekerheid zouden misschien zijn voornaamste bronnen, de cijnsboeken, nader bekeken moeten worden.
12.Het origineel in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. R. Fruin, Nederlandsche steden in de 16e eeuw, plattegronden van Jacob van Deventer, facsimile-uitgave, 's-Gravenhage 1917-1923, dl. 1; B. van 't Hoff, Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf, 's-Gravenhage 1953.
13.Volgens Van Heurn, Beschrijving (zie noot 7); Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 392.
14.KA, Rekeningen 1727-1728, f 83r.
15.KA, Rekeningen 1786, f 60v-61r.
16.Ibid. en f 80v.
17.KA, Rekeningen 1800, f 75r en v.
18.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, III, 167; Mosmans 1931, 466; Cuypers van Velthoven, 40: voor de beeldenstorm van 1566 bleef het kruis behoed: 'den Godt opten kerckhoff van den cruys gedaan'.
19.KA, Rekeningen 1754-1755, f 70r. De resultaten van de opgraving nabij en ter plaatse van de gesloopte bouwloodsen in juli-augustus 1984 onder leiding van de stadsarcheoloog H. Janssen zijn nog niet wetenschappelijk verwerkt en laten derhalve nog geen conclusies toe die hier vermeld kunnen worden. De vondsten bestaan uit de resten van een ongeveer aan de rooilijn van de Hinthamerstraat gelegen vakwerkhuis (hout en leem, 12de eeuw), opgevolgd door een bakstenen huis (14de eeuw?), wellicht rond 1400 afgebrand en niet vervangen; daarvan door een steeg gescheiden een tweede bakstenen huis (ook 14de eeuw?); op het erf een vierkante beerput; een grafveld met bijna driehonderd skeletten in kisten, 18de en vroege 19de eeuw. Berichten daarover: Brabants Dagblad 26 juli, 9, 11 en 16 augustus 1984, het laatste van de hand van T. Kappelhof, die veronderstelt dat de skeletten waarop zich sporen van sectie vertonen, overleden patiënten uit de militaire afdeling van het Groot Ziekengasthuis zijn.
20.KA, Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 december 1873.
21.KA, Rekeningen 1693-1694, f 61r en v.
22.Van Heurn, Beschrijving I (zie noot 7), 3e boek, 145.
23.Van Heurn 1778, 127-128; Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 395.
24.KA, Rekeningen 1784, f 94r en v.
25.Ibid., f 99v en 100r.
26.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 579-586.
27.Nr. 31 op de stadsplattegrond in Cuypers van Velthoven.
28.KA, verzoek aan de koning om vrijdom van registratierechten.
29.KA Notulen vergaderingen kerkbestuur 30 juni, 28 en 30 augustus, 2 september 1853.
30.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 379.
31.Ibid., 387; vermoedelijk daar gebouwd in 1420-1425, tevoren aan de Hinthamerstraat ('die oude scoel'): Nauwelaerts 1974, 12-30.
32.Van Sasse van Ysselt 1911-1914, II, 509.
33.Ibid., III, 157.
34.Ibid., III, 191.
35.A.E. Brinckmann, Platz und Monument. Untersuchungen zur Geschichte und Aesthetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit, Berlin 1912.
36.Henry Norton Robinson, De Kardinaal. Vertaald uit het Engels door F. van Oldenburg Ermke, Utrecht/Antwerpen z.j., 173.
37.F. van der Meer, Geschiedenis ener kathedraal, Utrecht 1940.
38.Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien 1889.
39.Studiekring voor Kerkelijke Bouwkunst, De St. Jansbasiliek en haar omgeving, typoscript 1934, archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. Daarin nog: 'Omdat natuurlijkerwijze de opperleiding moet berusten bij een bouwkunstenaar, meenen wij, overwegende het bovenstaande, goed te doen, de aandacht der autoriteiten te vestigen op een persoonlijkheid, die wij voor zoo een hooge en verantwoordelijke taak wel het meest aangewezen achten: Prof. Ir. M. Granpré Molière, Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool te Delft'. Opruiming der restauratieloodsen wordt bepleit, ook de rooiing van de bomen der Parade langs de kathedraal en aanleg van perken daarvoor in de plaats.
40.'De Sint Jan in vollen luister. De Basiliek wordt ontmanteld', Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin, vrijdag 31 maart 1933, tweede blad, met afb. van tekeningen van Gemeentewerken 's-Hertogenbosch (P. van Kessel).
41.Nota Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980 (door de gemeenteraad op 13 juni 1980 vastgesteld), uitgave van de gemeente, p. 89, 109-110.
42.Rapport Omgeving Sint Jan, Afdeling Binnenstad dienst Gemeentewerken 's-Hertogenbosch, april 1982, met afb. van oude, bestaande en ontworpen situaties. Inmiddels - 1983 - heeft deze dienst een reconstructieplan voor de Parade in bovengenoemde zin (herziening bomenarchitectuur, straatmeubilair, parkeeraccommodatie en verkeersgeleiding) tot uitvoering gebracht.
C. Peeters, "De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch" (1985) 159-168