afb. David Lamboo Fotografie, Onbekend

Sint Jan (algemeen)

bouwmeester: Alart du Hamel
locatie: Torenstraat 6

Met de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik, was de St. Janskathedraal, evenals alle andere kerkelijke gebouwen in de stad, geconfisceerd door de Staatse bezetting, die de uitoefening van de katholieke godsdienst verbood. De kerk werd hierna bestemd voor de protestantse eredienst, een situatie die heeft geduurd tot 1810. Daarnaast werd de kerk ook gebruikt voor een aantal minder religieuze zaken. Zo diende één van de straalkapellen tot brandspuitstalling.
Hoewel de St. Jan in de achttiende eeuw in hoofdlijnen wel de huidige vorm bezat, zijn er toch een aantal verschillen aan te wijzen. Allereerst verkeerde de kerk tegen het eind van de achttiende eeuw in een bijzonder slechte staat van onderhoud; pas in 1858 zou een begin worden gemaakt met het herstel van de basiliek - een restauratie die in feite pas in 1985 zou worden afgesloten. Door de staat van verwaarlozing waarin de kerk zich bevond, ontbraken op vele plaatsen natuurstenen ornamenten, en was de resterende detaillering sterk aangetast.
Zo waren de ramen in 1794 nog niet voorzien van de schitterende neo-gotische traceringen: een sobere invulling van houten raamroeden vulde de vensteropeningen. Ook het portaal van de het dwarsschip aan de Parade was minder uitbundig van detaillering dan we nu gewend zijn.
Een ingrijpender verschil is aan te wijzen op de plaatsen waar de zijbeuken aansluiten op kapellen aan weerszijde van de toren: hier bevonden zich tot in de negentiende eeuw bakstenen gevels. De St. Janstoren is na de restauratie (1975-1982) hersteld in de gedaante waarin hij tussen de zeventiende en negentiende eeuw het stadsbeeld heeft bepaald.
Historische Maquette 's-Hertogenbosch Stad & Vesting
Achter de voorgevel

Drie ramen en twee restauraties

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 oktober 1996
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1740
S. Jans Kerk
Kaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740) Uit: Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795
St Jans Kerk
Kaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1832
St Jans Kerk
Kaart 's-Hertogenbosch Sectie H
JJJJ
Kathedrale basiliek Sint-Jan
Bossche monumenten

Rijke Brabantse gotiek

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 17 september 2014
Interieur
Bossche Monumenten in Beeld
Rijksmonument

Torenstraat 6

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verhalen en legenden I

Sint-Jan in de wijn

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 september 1987
Verhalen en legenden II

De middentoren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 1 december 1988
Verhalen en legenden III

Toeristen in Sint-Jan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 maart 1989
Verhalen en legenden IV

Dodelijk ongeluk

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 28 december 1989
Artikelen
?

C.F.X. Smits

De Bossche kathedraal
Van onzen tijd 8 (?) 49-69
 
1853

C.R. Hermans

Geschiedenis over den bouw der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Met een platten gronden de voornaamste afmetingen der kerk
De Katholiek 2 (1853) 1-21
 
1856

J.C.A. Hezenmans

St. Jan van 's Hertogenbossche
Volksalmanak voor de Nederlandsche katholieken (1856) 238-250
 
1861

Eyck van Zuylichem

Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en den Dom te Utrecht
Algemeene konst- en letterbode 49 (1861) 1-8
 
1866

J.C.A. Hezenmans

Een hoofdstuk uit de geschiedenis der St Janskathedraal in 's Hertogenbosch
Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. In het jaar O.H. 1867 (1866) 37-60
 
1868

Redactie

De St. Janskerk te 's Hertogenbosch
De katholieke illustratie 21 (1868/1869) 163-166
 
1870

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
Sint Michielsgestel 1870-1876
 
1884

H.J. Allard

Mr. Willem Bilderdijk, beneficiant der Bossche St. Janskerk
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 23 (1884) 3-21
 
1886

J.C.A. Hezenmans

Anniversarium van het oude kapittel der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Algemeen Nederlandsch familieblad 31 (1886) 132-138
 
1890

L.C. Hezenmans

Het schip der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Bouwkundig tijdschrift 10 (1890) 5-6
 
1897

L. Cloquet

Les grandes cathédrales du monde catholique
Société de St. Augustin, Desclée, de Brouwer et cie. Lille 1897
 
1898

N.N.

Opschrift der twee luiken van het „Laatste Oordeel” hetwelk zich eertijds in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch bevond
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1898) 97-98
 
1905

A.W. Weissman

De St. Janskerk in Den Bosch
Elseviers maandschrift 11 (1905) 305-315
 
1908

Jan Mosmans

De gebroeders Donkers en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Taxandria 15 (1908) 141-147
 
1908

C.F.X. Smits

L'iconographie extérieure de la cathedrale de Bois-le-Duc
Revue de l'art chrétien (1908) 1-16
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) I 22, 239; III 167
 
1910

L. van Gorkum

Sint Jan van 's Hertogenbosch 1810 - 8 december - 1910
Van onzen tijd 8 (1910/1911) 57-58
 
1910

Redactie

Teruggaaf der St.Janskerk te 's-Bosch aan de Katholieken
Noordbrabantsch Dagblad zaterdag 9 april 1910
 
1911

X. Smits

Twee kiekjes
Sint-Lucas 9 (1911) 273-277
 
1920

F.W. Drijver

De St. Jans kathedraal te 's-Hertogenbosch
Buiten 20 (1920) 340-341
Buiten 30 (1920) 352-353
Buiten 31 (1920) 364-367
Buiten 32 (1920) 376-377, tot blz 381 nog foto's
 
1921

Xavier C.F. Smits

De kathedraal van 's-Hertogenbosch
Missa in die festo Alph. Diepenbrock. 's-Hertogenbosch 3 juli, 26 juni, 7 juli 1921
St. Jan ('s-Hertogenbosch 1921) 25-39
 
1921

H.H. Knippenberg

De Ossenhuiden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen IV (1921) 158-159
 
1922

Jan Mosmans

Bouwgeschiedenis der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch : 2e hoofdstuk : Reconstructie der Romaansche kerk
Oudheidkundig jaarboek 2 (1922) 19-37
 
1923

Vincent Cleerdin

De kathedrale kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch
Opgang 108 (1923) 222-241, 245-256, 269-282
 
1923

Vincent Cleerdin

De kathedraal van 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche courant 297 (1923) 1-3
 
1923

Jan Mosmans

De oudste St. Janskerk
Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche courant 297 (1923) 4-7
 
1925

Jan Mosmans

Wegwijzer voor bezoekers der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Mosmans. 's-Hertogenbosch 1925
 
1929

Vincent Cleerdin

Het geheim van den bouwmeester
Sagen van Brabant
Brusse (Rotterdam 1929) 22-36
 
?

Jan Mosmans

De luister van St. Jan
Ter Veer. 's-Hertogenbosch 193?
 
?

Vincent Vleerdin

De kathedraal van 's-Hertogenbosch = The cathedral of Bois-le-Duc = Die Kathedrale van Herzogenbusch, Holland = Bois-le-Duc et sa cathedrale
Bureau voor Vreemdelingen-Verkeer ('s-Hertogenbosch 193?)
 
1931

Vincent Vleerdin

De sagenschat der kathedrale basiliek
De katholieke vrouw 10 (1931) 154-155
 
1934

Xavier Smits

De kathedrale basiliek van Sint Jan
Programmaboek van den zesden Nederlandschen katholiekendag te 's-Hertogenbosch op 23-24 juni 1934
(Den Bosch 1934) 37-39, 41-43, 45-47
 
1935

Jan Mosmans

Een letterbalustrade aan de Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch
Oudheidkundig jaarboek 3/4 (1935) 77-83
 
1936

Redactie

De Sint Jan te 's-Hertogenbosch en het grondplan van Amiens
De Handelingen van het 3e Congres voor Algemeene Kunstgeschiedenis. Gent 16 - 17 en 18 april 1936
s.n. (Gent? 1936?) 47-51
 
1936

Jan Mosmans

Hoog bezoek aan de St. Jan
De 8 Bossche dagen.
s.n. ('s-Hertogenbosch 1936) 13-17
 
1941

H. Thunissen

De Bossche kathedraal als monument van bouwkunst en beeldhouwkunst
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1941) 73-101
 
1941

Jan Mosmans

Het grootste kerkgebouw van Nederland. De Sint-Janskerk te Den Bosch
Ons Zuiden 1941 - 27 februari
 
1941

Jan Mosmans

Stichtelijk, leerzaam en bizar: het beeldwerk der Sint Jan
Ons Zuiden 6 (1941)
 
1941

Martien Coppens, pater Concordius

Gedachten in steen. De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch. Fotographisch gezien. Met inleidende beschouwing van pater Concordius van Goirle
N.V. Spaarkas voor belegging in R.K. kerkelijke leeningen (Utrecht 1941)
 
1941

Jan Mosmans

Het Dienstwerk in de St. Jan te 's-Hertogenbosch in het laatst der XVIe eeuw
Bossche Bijdragen XVII (1941) 261-275
 
1946

Martien Coppens

Thoughts in stone. St. Jan's Holland's most glorious cathedral
Elsevier (Amsterdam 1946)
 
1949

Bertus Aafjes

Op het wonderlijkste dak van de wereld
Bertus Aafjes ('s-Hertogenbosch 1949)
 
1957

Frans van Valderen

Een praatje over de St. Jan te 's-Hertogenbosch
 
1962

R.R. Post

De visitatie van de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch door bisschop Franciscus Sonnius in het jaar 1568
Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 3 (1962) 10-27
 
1962

C.J.A.C. Peeters

Wildemannen in Den Bosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1 (1962) 43-74
 
1971

Redactie

Gids voor een bezichtiging van de Sint Jan op eigen gelegenheid
Kerkbestuur St. Jan 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1971)
 
1972

P. Felix Teulings

Guide pour une visite individuelle de Saint-Jean
s.n. ('s-Hertogenbosch 1972)
 
1973

J.A.C. Tillema

Victor de Stuers en de Sint Jan van Den Bosch
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4 (1973) 117-130
 
1973

C. Peeters

De Sint Jan van Den Bosch in de negentiende eeuw, een geschiedenis van goede bedoelingen
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4 (1973) 132-146
 
1973

Jan van de Hulsbeek

700 jaar zang in de Sint Jan
s.n. (s.l. 1973)
 
1974

Max Paumen

De St. Jan van Den Bosch
De Ruiter (Gorinchem 1974)
 
1975

J.W.M. Peijnenburg

Het godsdienstig leven en de St. Jan tot 1629. Lezing voor de "Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch"
J.W.M. Peijnenburg ('s-Hertogenbosch 1975)
 
1975

Redactie

38 gouden jubilarissen in de St.-Jan
Brabants Dagblad woensdag 16 juli 1975 (affiche, foto)
 
1975

Redactie

Van Doorn op St.Jan
Brabants Dagblad vrijdag 12 september 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Nieuwe spits op Sint Jan
Brabants Dagblad woensdag 19 november 1975 (foto)
 
1976

Harry Beekwilder

't Muurke bij de St. Jan
Brabants Dagblad zaterdag 10 januari 1976
 
1978

Verslaggever

Vervuiling neemt erstige vormen aan : Geen kaarsen meer in St. Jan?
Brabants Dagblad zaterdag 28 oktober 1978
 
1979

C. Peeters

De Sint Jan van Den Bosch en de neogotiek
'Naar gothieken kunstzin'. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
s.n. ('s-Hertogenbosch 1979) 87-98
 
1981

Wim en Wiro van Heugten

Het veertiende kapittel van het Gulden Vlies in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, mei 1481
Brabants Heem 4 (1981) 174-181
1981

Lucas van Dijck

Muziek in de St Janskerk in de late middeleeuwen
Het Gulden Vlies | 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring "Vrienden van 's-Hertogenbosch" (1981) 48-50
 
1982

Peter-Jan van der Heijden

De gotische Sint Jan
Bossche Bouwstenen ('s-Hertogenbosch 1982) V 3-17
 
1982

L. Bessemans

De Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch gezien door twee 16e-eeuwse reizigers
Arca Lovaniensis deel 9a 1980
René Depret. (s.l. 1982) 99-106
 
1984

Martien Coppens, Harrie Kapteijns, Jan van Sleeuwen

's-Hertogenbosch onder de ogen en bogen van de Sint-Jan
Lecturis (Eindhoven 1984)
 
1984

Johan Biemans, Jennemieke Willems

Wonder boven wonder. Sint Janstros voor Den Bosch
De Kempen (Hapert 1984)
 
1985

dr. Jan van Oorschot

Concordaat van 1801: botsing tussen Napoleon en geestelijkheid : Geen gejuich bij teruggave Sint-Jan
Eindhovens Dagblad 7 december 1985
 
1985

Coen Ree, Hendrik de Laat

Het geschreven baldakijn. De Sint Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht
Bisdomblad ('s-Hertogenbosch 1985)
 
1985

Dr. J.W.M. Peijnenburg pr. archivaris van het bisdom

1810 - 8 december - 1985 : Bossche Sint-janskerk 175 jaar geleden terug in handen van de katholieken
Bisdomblad 6 december 1985 | 11
 
1985

Piet Barto

De akoestiek van de St. Janskathedraal
Monumenten 3/4 (1985) 39
 
1985

Redactie

Op bezoek in de Bossche Sint Jans kathedraal
Informatieblad voor de psychiatrische instituten van de Godshuizen
De uitkijk 34 (1985) 780-783
 
1985

W. van de Ven

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant 4 (1985) 163-167
 
1985

Johan van Uffelen

Activiteiten na 1974 stevig opgevoerd : Restauratie in versneld tempo
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 49
 
1985

Johan van Uffelen

drs. L. van de Laar: „Sint-Jan is een levende kerk”
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 49
 
1985

drs. F.J. van de Vaart

Sint-Jan werd een kathedraal met een bovenaards karakter : Rijke bouwhistorie
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 50
 
1985

G. v.d. Camp, plebaan Sint-Jan

Monumentale kerk in oude stadswijk : Een pastoraal- en kerkgebouw
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 51
 
1985

Jac. J. Luyckx

Stap naar populaire concerten valt niet vreemd : Open huis voor iedereen
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 51
 
1985

Jo Wouters

Jonkheer Victor de Stuers in 1873: „Een lompe manier van restaureren”
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 52
 
1985

Wim Hagemans

Slechts enkele oude kostbaarheden in Sint-Jan bewaard : Veel kerkschatten weg
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 52
 
1985

Johan van Uffelen

Laatste strohalm voor actievoerende christen-Turken : De Sint-Jan als toevluchtsoord
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 53
 
1985

Wim Hagemans

Vooral particulieren droegen bij aan kathedraal : Grote geldelijke steun
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 53
 
1985

Jo Wouters

In 1858 begon restauratie van Bossche Basiliek : Steigers rond kerkgebouw weg
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 54
 
1985

Wim Hagemans

Door de eeuwen heen een omstreden gewoonte : Begraven in de St.-Jan
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 55
 
1985

Wim Hagemans

Hoofdbrekens rond westertoren : Gebouw was nooit echt af
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 55
 
1985

Jo Wouters

Restauratie-architect Herman Teering: „Dit was levenswerk”
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 56
 
1985

Jo Wouters

Den Bosch gaf in de negentiende eeuw in Nederland de toon aan : Centrum voor de kerkbouwkunst
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 56
 
1985

Wim Hagemans

Veilige plaats in praktisch onbrandbaar gebouw : St.-Jan als bewaarplaats
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 56
 
1985

Jac. J. Luyckx

Twee kenners van basiliek : Artiesten in de Sint-Jan
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 58
 
1985

Jac. J. Luyckx

Kerkenbouw op dieptepunt : Eenvoud in kerk geen verarming
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 59
 
1985

Wim Hagemans

Interieur onderging aanzienlijke gedaanteverandering : Soberheid tijdens protestantse tijd
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 60
 
1985

John van Miltenburg

Sint-Jan in het raakvlak van godsdienst en staatkundig leven : Een godshuis van politiek belang
Brabants Dagblad zaterdag 8 juni 1985 | 60
 
1986

Rob van de Laar

Van Sint-Jan tot Grote Kerk. Stedelijk beheer over de kerkelijke goederen te 's-Hertogenbosch, 1629-1812
Feestbundel bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijs te Heeswijk-Dinther 1886-1986
s.n. (Heeswijk-Dinther 1986) 55-73
 
1986

Charles de Mooij

Een rouwbord uit de Sint-Jan
Noordbrabants Museum nieuws 8 (1986) 5-7
 
1986

Redactie

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
s.n. (Eindhoven 1986)
 
1986

J.W.M. Peijnenburg

Het godsdienstig leven in en rondom de St. Jan vóór 1629
Boschboom Bladeren 34 (1986) 26-31
 
1987

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Sint-Jan in de wijn
Brabants Dagblad donderdag 24 september 1987 (foto)
 
1988

J.F.A. Wassink

De St. Jan te 's-Hertogenbosch als proeftuin : Kerkpolitiek van koning Willem I
Van Blauwe Stoep tot Citadel ('s-Hertogenbosch 1988) 275-286
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De Oirschotse non
Brabants Dagblad donderdag 14 januari 1988 (foto)
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Ex voto's als dank voor verhoord gebed
Brabants Dagblad donderdag 28 juli 1988 (foto)
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De middentoren
Brabants Dagblad donderdag 1 december 1988 (foto)
 
1989

Kok de Bekker

Korte geschiedenis Sint Jan(neke). De kathedrale basiliek van Sint Jan de Evangelist & de stad 's-Hertogenbosch
KRO (Hilversum 1989)
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Toeristen in de Sint-Jan
Brabants Dagblad donderdag 30 maart 1989 (foto)
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Dodelijk ongeluk
Brabants Dagblad donderdag 28 december 1989 (foto)
 
1990

F.J. van der Vaart

Beeldhouwers uit de bouwloods van de Sint-Jan. De sluitstenen
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 425-438
 
1990

F.J. van der Vaart

De Intercessie bij God de Vader. Het altaarstuk van Bloemaert voor de Sint-Jan
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 561-563
 
1990

Liesbeth M. Helmus

Een contract opgemaakt in 1516 tussen de kerkmeesters van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch en Meester Mabrij voor het maken van het Marianum
Millennium 2 (1990) 100-106
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Echtpaar
Brabants Dagblad donderdag 27 december 1990 (foto)
 
1992

J.A. Hendriks

De Westtoren van de Sint Jan
KringNieuws 4 (1992) 7-8
 
1992

Eliane van Elten

Mariadevotie in de St. Jan. Over pelgrims, processies, beelden en economische belangen
De andere kant 3 (1992) 15-16
 
1993

Victor M. Schmidt

Een verdwenen priestergestoelte uit de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 5 (1993) 141-144
1993

Ineke Pey

Protestantse belangstelling voor een katholiek monument. De eerste restauraties van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
Bouwkunst. Architectura & Natura Pers (Amsterdam 1993) 407-416
 
1993

J.P. van Rijen

De kunstreis van het Bernulphusgilde naar de Sint-Jan. Alart du Hamel en Lambert Hezenmans
s.n. (1993) 427-440
 
1993

T. Graas

Het protestantse verleden van de Sint Jan. Inrichting en inventaris van de Bossche "Groote Kerk" van 1629 tot 1810
Ziel en zaligheid in Noord-Brabant
Eburon (Delft 1993) 230-258
 
1993

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Nimmer luistervolle dagen
Brabants Dagblad donderdag 3 juni 1993 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel. Broeders, Brandweer en Bidden
Brabants Dagblad donderdag 9 februari 1995 (foto)
 
1996

A.T.J.M. Jacobs

De Sint Jan in 'virtual reality'
's-Hertogenbosch opmerkelijke stad
Waanders (Zwolle 1996) 103-118
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel. Drie ramen en twee restauraties
Brabants Dagblad donderdag 24 oktober 1996 (foto)
 
1997

G.C.M. van Dijck

Hediart en Derkennes. Architecten van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, ca 1516-1607
De Brabantse Leeuw 2 (1997) 96-102
 
1997

O. van Roggen

De Sint-Jan. 'Gods schoonste stenen prentenboek'. Komt de kathedrale basiliek in 's-Hertogenbosch ooit uit de steigers?
Club twaalf 11 (1997) 11-13
 
1997

Redactie

Het licht van de wereld
s.n. ('s-Hertogenbosch 1997)
 
1997

L. Nonnekes

Het verhaal van Pieter Janssen
KringNieuws 4 (1997) 8-9
 
1999

M. Ackermans, E. Hagers

Restauratie binnenstadskerken
De Koepel 6 (1999) 9-17
 
1999

Jan Vermulst

Interessant!
KringNieuws 3 (1999) 8-9
 
1999

A.L.M. Hurkmans

De Kathedraal van Sint-Jan
Bisdomblad 44 (1999) 3
 
1999

A.C. Maas

Hezenmans en de Sint Jan
Rond Janus en Bet 4 (1999) 10-11
 
1999

Wim Hagemans

Initiatief kerkbestuur geeft eigentijdse invulling aan middeleeuwse traditie. Na vijf eeuwen weer muziek broeders in Sint-Jan
Brabants Dagblad donderdag 17 juni 1999 (foto)
 
2000

Peter Glebbeek

De kerkfabriek van de Sint-Jan tot 1629
Bossche Bladen 3 (2000) 75-80
2000

Carel de Groot

Door de bomen Den Bosch zien (6). Sint-Jan
KringNieuws 6 (2000) 14-15
 
2001

Rob Suijkerbuijk

Sint-Jan 'kanjer' van bisdom, en nu ook van het land. Pauselijke brief 'novo millennio ineunte' roept ons op uit te varen "naar het diepe"
Bisdomblad 6 (2001) 12-13
 
2001

Annie van der Horst-Braks

Onze ouwe Sint-Jan, gotisch, neogotisch?
KringNieuws 3 (2001) 8-9
 
2001

Jan Korsten

Sfeer Bosch even terug in de Sint Jan
KringNieuws 6 (2001) 1-2
 
2002

Wim Hagemans

Griffioenen en gekke mannetjes in St-Jan
Brabants Dagblad woensdag 7 augustus 2002
 
2002

Christ Strijbos

Wereldse macht in de kerk. Had de romaanse Sint-Jan in 's-Hertogenbosch een westkoor?
Brabants Heem 1 (2002) 9-21
 
2002

Lonneke van Eldijk

De stal van de Bosschenaren
Zakelijk 11 (2002)
 
2003

Ed Hoffman

Voorstel voor onze kathedraal. Een discussiebijdrage
KringNieuws 5 (2003) 15
 
2003

Sandra Kagie

Moment voor een monument. Neem de tijd voor de restaurtie van de Sint Jan
Zakelijk 6 (2003) 38-39
 
2004

Wim Hagemans

Verborgen schatten onder kap Sint-Jan
Brabants Dagblad maandag 12 januari 2004
 
2004

Wim Hagemans

Jan Mosmans bedacht zelf systeem beelden
Brabants Dagblad maandag 26 januari 2004
 
2004

Wim Hagemans

Sint-Jan telt 33 soorten natuursteen
Brabants Dagblad maandag 2 februari 2004
 
2004

Wim Hagemans

De steenhouwer zaagt, hakt en scharreert
Brabants Dagblad maandag 9 februari 2004
 
2004

Wim Hagemans

Voor Ton Mooy is de Sint-Jan een vertelboek
Brabants Dagblad maandag 16 februari 2004
 
2004

Redactie

Meer dan duizend woorden. Een monument geportretteerd
Spiegel Historiael 5 (2004) 209
 
2007

Jac.J. Luyckx

Archivaris Sint-Jan Leo Peters: 'Liefdewerk oud papier'
Bossche Bladen 2 (2007) 42-45
 
2009

Wim Hagemans

Kerkbestuur ziet wel wat in openbare tuin
Brabants Dagblad woensdag 8 april 2009
 
2009

Redactie

Sint-Jan in voor mooiste kerk
Brabants Dagblad woensdag 15 april 2009
 
2010

Wim Hagemans

Spectaculaire vondst Sint-Jan
Brabants Dagblad donderdag 25 februari 2010
 
2010

Robèrt van Lith

Studie aanpak roet in Sint-Jan
Brabants Dagblad woensdag 7 april 2010
 
2010

Robèrt van Lith

Onenigheid in raad over geld voor Sint-Jan
Brabants Dagblad dinsdag 1 juni 2010
 
2010

Nik de Vries

Napoleon en de Sint Jan
KringNieuws 3 (2010) 3
 
2010

Redactie

6,5 ton voor opknappen interieur Sint Jan
Brabants Dagblad vrijdag 16 juli 2010
 
2010

Marianne Schoone

Met je neus bovenop de stenen van de Sint-Jan
Brabants Dagblad vrijdag 19 november 2010
 
2010

De dodendans van de zerken in de Sint-Jan

De grafzerken op de vloer van de Sint-Jan worden steeds kaler. Een monumentale boekuitgave vraagt aandacht voor dit met voeten getreden erfgoed.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad woensdag 24 november 2010
 
2010

Redactie

Boek legt nieuwe feiten rond bouwhistorie van de Sint-Jan bloot.
Stadsblad woensdag 24 november 2010
 
2011

Krista De Jonge, Piet Geleyns en Markus Hörsch

Anders dan de andere: de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch
in: Gotiek in het Hertogdom Brabant (Leuven 2011) 38-40
 
2012

Domien van der Meijden

Een van oudste foto’s Sint-Jan duikt op in privé-archief in België
Brabants Dagblad zaterdag 18 augustus 2012 | 24
 
2012

Misschien moet de Sint-Jan vaker dicht

Dertien vrijwilligers zorgen er nu voor dat de Sint-Jan elke dag open is. Te weinig, stelt de organisatie die ervoor verantwoordelijk is. De noodklok wordt geluid.
Tom de Louw | Brabants Dagblad vrijdag 28 september 2012 | 26-27
 
2012

Zicht op de Sint-Jan : Stadsgezicht door Bruno van Straaten

In de collectie van Stichting Huizinghe ‘De Loet’ in ’s-Hertogenbosch bevindt zich een getekend stads-gezicht van ’s-Hertogenbosch door de Utrechtse kunstenaar Bruno van Straaten I (1786-1870).
Maurice Wery | Bossche Bladen 3 (2012) 103-105
2013

Zappend door de Sint-Jan

De Sint-Jan is cool! Alles over de Bossche kathedraal in een nieuw reisgidsje voor jongeren.
Mark van de Voort | Brabants Dagblad dinsdag 2 april | 13
 
2013

Nieuwe stichting voor onderhoud Sint-Jan

Er is een nieuwe stichting in oprichting die extra geld wil inzamelen voor het meerjarenonderhoud van de Sint-Jan in Den Bosch. De Stichting De Steunberen van de Sint-Jan presenteert zich zondag voor een genodigd publiek in het Zwanenbroedershuis.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad zaterdag 20 april 2013 | 25
 
2013

Ed Hoffman

De plattegrond van de Sint-Jan : Voetstappen door de tijd
Bossche Bladen 2 (2013) 45-49
 
2013

‘Een berg van zilver’ : Een loflied op de Sint-Jan in het jaar 1610

De in 1610 gepubliceerde Taxandria van Jean Baptiste Gramaye uit Antwerpen (ca. 1580-1635) geeft een uit­voerige beschrijving van de ‘Oudheden’ van de stad ’s-Hertogenbosch en de Meierij. Gramaye schreef in het Latijn en zijn werk is nooit vertaald. Historici hebben hem altijd wel gekend en geciteerd, maar voor een wat breder lezerspubliek is hij onbekend en nu ontoegankelijk geworden. Binnenkort zal er een Nederlandse vertaling van de Taxandria verschijnen. Na een bespreking van de persoon Gramaye en zijn werk volgt als voorproefje een opvallende passage: zijn enthousiaste beschrijving van de Sint-Jan en het beroemde Oordeelspel.
Nico de Glas | Bossche Bladen 3 (2013) 74-81
2015

Ronald Glaudemans

Historie : De Sint-Jan van Frans Donkers
Bossche Kringen 2 (2015) 54-59
 
2015

Tijdreizen naar Sint-Jan in aanbouw

Hoe zagen in 1500 de Sint-Jan en huizen aan de Bossche Markt eruit? Een 3D-programma laat het zien.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad donderdag 7 mei 2015 | 22-23
 
2015

Ronald Glaudemans

De Sint-Jan in de tijd van Bosch.
Bossche Kringen Special (2015) 26-32
 
2015

Twan van Lierop

Heilige deur naar een betere wereld.
Brabants Dagblad maandag 14 december 2015 | 17
 
2016

Marc Brink

Letters beitelen in de Sint-Jan is monnikenwerk.
Brabants Dagblad zaterdag 16 januari 2016 | 2
 
2016

Harry Boekwijt-Clemenkowff

Welke vorstin liet haar bruidskleed achter in de Sint-Jan?
Bossche Kringen 4 (2016) 54-58
 
2017

Jan Sanders

Het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch en zijn rechten als pastoor, 1412-1559
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 77-111
 
2019

Evert van Nesselrooij

De kathedrale basiliek Sint-Jan: 'In honorem Beatae Mariae Virginis sub titulo Dulcis Matris'
Bossche Kringen 4 (2019) 8-14
 
2019

Zoek de brand in de Sint-Jan

Het voelt soms als een doolhof, die grote Sint-Jan. Dat is de reden dat alle brandweermannen van het Bossche korps minimaal één maal per jaar de kathedraal rond gaan op brandinspectie.
Bart Gotink | Brabants Dagblad woensdag 17 juli 2019 | Regio 3
 
2020

Evert van Nesselrooij

De Heilige Doorn van de Sint-Janskathedraal
Bossche Kringen 4 (2020) 54-59
 
2020

Wim Hagemans

Misschien wel de oudste foto van de Sint-Jan
Bossche Kringen 5-6 (2020) 57-58
 
Boeken
?

Frater Auxilius

Guide to St. John's cathedral 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc)
s.n. | 's-Hertogenbosch z.j.
 
1789

Joachimus Mobachius

Beschryving van de Groote- of St. Jans-kerk der hoofdstad 's Hertogenbosch. Waar in derzelver lotgevallen, grootheid, en merkwaardige byzonderheden, zoo van buiten als vooral van binnen, tot dienst van hun, welke dezelve komen bezigtigen, te vinden zyn
Weduwe C.L. Vieweg | 's-Hertogenbosch 1789
 
1866

J.C.A. Hezenmans

De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1866
 
1879

J.C.A. Hezenmans

Gids voor de bezoekers der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (uitgegeven ten voordeele der kerk)
Bisdom van 's Bosch, Instituut voor doofstommen | St. Michiels-Gestel 1879
 
1898

J.C.A. Hezenmans

Gids voor de bezoekers der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, 2e druk (uitgegeven ten voordeele der kerk)
Bisdom van 's Bosch, Instituut voor doofstommen | St. Michiels-Gestel 1879
 
1900

Redactie

De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
TSMA | 's-Hertogenbosch 1900
 
1907

C.F.Xavier Smits

De kathedraal van 's Hertogenbosch
E. van der Vecht - Vromant & C. | Amsterdam - Brussel 1907
 
1907

Adolpi Hebbelynck

Theses. Quas cum dissertatione cui titulus de kathedraal van 's Hertogenbosch. Annuente summo numine
Linthout | Lovanii 1907
 
1908

C.F.Xav. Smits

Wegwijzer voor de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch
Verhees | 's-Hertogenbosch 1908
 
1910

Redactie

Eeuwfeest der teruggave onzer Bossche kathedraal aan den katholieken eeredienst. Plechtigheden in de kathedraal van St. Jan op 11 december 1910. 1810 - 1910
Stokvis | 's-Bosch 1910
 
1929

A. van Rijckevorsel, e.a.

De St. Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk met teekeningen van Huib Luns
Van Aelst | Maastricht 1929
 
1931

Jan Mosmans

De St Janskerk te 's-Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1931
 
1933

Jan Mosmans

Wegwijzer voor bezoekers der kathedrale basiliek van St.Jan te 's-Hertogenbosch
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1933
 
1938

Vincent Cleerdin

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Van Munster | Amsterdam 1938
 
1938

F.J. van Lanschot

Beknopte uitleg der St. Jans-basiliek
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1938
 
1939

J. de Borchgrave d'Altena

Le retable anversois de la Basilique Saint-Jean à Bois-le-Duc
Ballieu | Bruxelles 1939
 
1941

H.W. Valk

De cathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch
N.V. Leiter-Nypels | Maastricht 1941
 
1958

H. Beex

Sprekende stilte
Offset Biblo | 's-Hertogenbosch 1958
 
1949

Frans van Valderen, J. van Susante

De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch
Mosmans | 's-Hertogenbosch 1949
 
1973

C. Peeters, Tony Zeeuwe

De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch
Binnenstadskerkbestuur 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1973
 
1974

Nik de Vries

Mirakelse en merkwaardige vertelsels rondom de Sint Jan
Merlijn | 's-Hertogenbosch 1974
 
1978

J.W.M. Schellekens

Gids voor een korte rondgang door en om de St. Jan
s.n. | 's-Hertogenbosch 1978
 
1982

John Damen, Ernst van Mackelenbergh

Gids voor de Sint-Jan. De kathedrale basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch
Hecht | 's-Hertogenbosch 1982 | ISBN 90 7038 408 6
 
1985

J.A.F.M. van Oudheusden, E. van Mackelenbergh

De Sint Jan van 's-Hertogenbosch
Heinen - Waanders | 's-Hertogenbosch - Zwolle 1985 | ISBN 90 6630 037 x
 
1985

C. Peeters

De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Staatsuitgeverij | 's-Gravenhage 1985 | ISBN 90 1204 486 3
1985

Toos Kruse-Smits, e.a.

Sint Jan. Een openbaring
Hecht | 's-Hertogenbosch 1985
 
1985

Jo van Eysden-Wolters, e.a.

Sint Jan. Een openbaring. Een verrassende kijk op de Bossche kathedraal
Werkgroep Sint Jan '85 | 's-Hertogenbosch 1985
 
1985

H. Beex

Gids voor de Sint Jan
s.n. | s.l. 1985
 
1988

Redactie

De beeldhouwer Niel Steenbergen en de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1988
 
1995

Wilton Desmense

Lang leve de Sint-Jan. Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk
Stadsarchief 's-Hertogenbosch - Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1995
 
1995

P. Glebbeek

De kerkfabriek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. De instelling, haar inkomsten en uitgaven tot 1629
Universiteit van Amsterdam | Amsterdam 1995
 
2000

Jan Schellekens

Een nieuwe toeristengids voor de Sint-Jan
Kerkbestuur Parochie Binnenstad | 's-Hertogenbosch 2000
 
2001

Nelleke de Laat, e.a.

Hart voor de Sint-Jan
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2001
 
2002

Paul le Blanc

Kerk in kleur
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 2002
 
2010

Harrie Boekwijt, Ronald Glaudemans en Wim Hagemans

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch : Geschiedenis van de bouw
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2010 | ISBN 978 90 8730 031 9
 
2017

Gerard Rooijakkers & Marc Mulders

Wegwijzer voor de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Uitgeverij Veerhuis | Molenhoek 2017 | ISBN 978-90-8730-042-5
 
Geschiedenis
1210 Buiten de stadsmuren, op een terrein 'de Pepers' genaamd, beginnen de Bosschenaren met de bouw van de (eerste) Sint Jan, een bakstenen kerkje in romaanse stijl. Het terrein (atrium) is eigendom van de hertog. Het eerste gedeelte is bestemd voor de kerk. De huidige Sint Jan staat nog op deze plaats. Het tweede gedeelte doet dienst als vrijthof; er wordt recht gesproken en de poorters komen er samen bij belangrijke aangelegenheden. De Sint Jan doet nog geen dienst als parochiekerk. Zij is volkomen ondergeschikt aan de San Salvator te Orthen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1240 Men begint met de bouw van een toren aan de romaanse Sint Jan. Hoogstwaarschijnlijk is een Westfaler of een Rijnlander de bouwmeester.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1268 Ten noorden van de toren van de romaanse Sint Jan wordt een afzonderlijk, losstaand doophuis gebouwd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1275 Marcilius de Colonia (of: van Keulen) werkt als steenhouwer aan de romaanse Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1280 Omstreeks deze tijd wordt de Sint Jan tot parochiekerk verheven, hoewel nog steeds onder de jurisdictie van de pastoor van Orthen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1380 In de steenhouwersloods van de Sint Jan wordt een oud Mariabeeld gevonden. Het wordt door broeder Woutken weer in de kerk geplaatst, waar het wegens lelijkheid steeds op achterafplaatsen gezet wordt. Het bijbehorende Jezusfiguurtje wordt in de Orthenstraat bij spelende kinderen ontdekt. Na bespotting van het beeld valt een vrouw verlamd neer en geneest na offering van enig geld om het beeld te beschilderen. Hierna beginnen meerdere mirakelen plaats te vinden, vooral in de eerstkomende jaren, allen opgetekend in het Mirakelboek. Zo wordt het veronachtzaamde beeld tot wonderbeeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.
Begonnen wordt met de bouw van de gotische Sint Jan, waarbij de romaanse kerk gehandhaaft blijft. Willem van Kessel is bouwmeester van de gotische Sint Jan van ca. 1382 tot aan zijn dood, tussen 1418 en 1420.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1390 Gestart wordt met de bouw van het koor van de Sint Jan, dat gereed zal komen in 1410.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1430 Uit testamenten van Arnoldus Bock (1427) en van Giselbertus Back (1458) kunnen we concluderen, dat er in deze periode nieuwe koorbanken gemaakt worden voor de Sint Jan.
In de periode 1430-1470 wordt het zuiderportaal van de Sint Jan voltooid, weer verschillend van de oorspronkelijke opzet. Ondanks het feit dat het noorder- en zuiderportaal kort na elkaar klaar komen is er een groot verschil in uiterlijk. Het ontwerp van het noorderportaal dateert dan ook van een vroeger datum dan het zuiderportaal. Rond 1430-1490 bouwt men ook diverse aanbouwen; o.a. de gerfkamer, de kanunnikenkamer en de kapittelzaal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1450 De toren van de Sint Jan wordt verhoogd. Dit gebeurt toen men besloten had een middentoren op te richten waarvan de aanleg en opening reeds aanwezig was. De westtoren (de toren van de romaanse kerk) wordt verhoogd, omdat de middentoren geen klokkentoren kan zijn. De toren krijgt twee klokverdiepingen.
In 1451 maakt de stad een verordering op het luiden met de grote klok, die 'Margriet' of 'Grym' genoemd wordt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1478 De Bosschenaar Alart du Hamel (ca 1449 - ca 1509), bouwmeester, beeldhouwer en graveur, wordt aangesteld als bouwmeester van de St. Jan. Hij zal er de werkzaamheden tot 1494 leiden en dan naar Leuven vertrekken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1481 De straalkapellen komen dit jaar gereed.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1505 De oude romaanse Sint Jan wordt afgebroken, daar de bouwwerkzaamheden dit vereisen. Van 1505-1522 wordt het schip en de zijbeuken afgebouwd. De benodigde steen is afkomstig uit Antwerpen. Van 1505-1520 worden de luchtbogen van het schip van de Sint Jan met luchtboogfiguren versierd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch.
 
1523 De middentoren van de Sint Jan wordt verder opgetrokken. Van het ontwerp uit 1480 is de lantaarn klaar, gebouwd in steen. Als men in 1523 de werkzaamheden hervat, is het plan gewijzigd en wordt de toren opgetrokken uit hout, bekleed met lood.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1526 In het jaar des Heren 1526 is men begonnen met de bouw en constructie en daarna het optrekken van de grote, houten toren op de kerk van Sint-Jan evangelist in 's-Hertogenbosch, wat een grote uitgave voor deze kerk betekende: het vervaardigen ervan immers kostte ongeveer 5000 gulden. De ontwerper van deze toren heette meester Jan van Poppel, een Bossche poorter en een man zeer ervaren in het ontwerpen van prachtige bouwwerken van hout. Hij was daarin zo ervaren dat hij in die tijd in 's-Hertogenbosch of omliggende plaatsen zijns gelijke in die kunst niet had. Later, toen hij oud geworden was en toch nog moeilijke, gevaarlijke dingen aanpakte, die hij van zijn leeftijd niet meer kon eisen, en zich boven op een toren in Gorcum waagde, die hij hersteld had, is hij van die hoogte naar beneden gevallen en omgekomen.
Bron: Kroniek van Molius, blz 267
 
1550 De kuip van de nieuwe spreekstoel voor de Sint Jan wordt vervaardigd in vroege Renaissance stijl.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1566 Op 22 augustus breekt in 's-Hertogenbosch de beeldenstorm uit. De Sint Jan als belangrijke kerk wordt daarbij ernstig beschadigd. Enige kleinere belangrijke zaken worden vanuit de Sint Jan op het stadhuis in veiligheid gebracht.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1584 Op 25 juli gebeurt er iets rampzaligs: op dezelfde dag dat overdag het 'Te Deum Laudamus' wordt gezongen wegens het vermoorden van Willem van Oranje, de Zwijger, slaat er 's avonds om 11 uur de bliksem in de toren van de St. Jan. De hoge middentoren, die van hout is gebouwd, brandt geheel af. In de kerk ontstaat veel schade, omdat de toren op het schip valt. Ook de westertoren raakt in brand. De klokken vallen uit de toren. Het oxaal en vele altaren verbranden. 's Nachts om 2 uur is de brand uitgewoed.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1610 Er wordt besloten tot de bouw van een oxaal in de St. Jan, aangezien het vorige bij de brand van 1584 is vernield. Coenraad van Norenborch krijgt de opdracht. Voor het beeldhouwwerk trekt hij verschillende kunstenaars aan, waaronder de befaamde Hendrik de Keyser.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1613 Gereed komen van het oxaal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1617 Start bouw nieuw hoogaltaar en een orgel in renaissance-stijl.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1722 Op zondag 13 december breekt er brand uit in de Sint Jan. De oorzaak is waarschijnlijk uit een stoof gevallen vuur. Door het lichten van de ramen kan de brand snel opgemerkt worden, al zijn er verschillende banken inmiddels door het vuur verbrand.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1810 Tijdens een bezoek aan de stad belooft Napoleon de Sint Jan aan de katholieken terug te geven. Een katholieke deputatie heeft hem hierom gevraagd. Het antwoord van de keizer luidt: 'Vous aurez la grande église et un évêque aussi'. Dat is niet de bedoeling: de Bosschenaren willen geen door de keizer benoemde maar niet door de paus erkende bisschop. Liever heeft men zelfs geen Sint Jan dan een schismatieke bisschop. Ondanks dit misverstand komt de Sint Jan in katholieke handen. De toren van de Sint Jan wordt eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch en de hervormden krijgen een schadeloosstelling uitbetaald die hen mede in staat zal stellen een eigen kerk in de Kerkstraat te laten bouwen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1816 Op 11 december wordt het Koninklijk Besluit ondertekend waarbij de Sint Jan definitief aan de katholieken wordt gelaten. De katholieken moeten een bedrag van zestigduizend gulden un 's Rijks kas storten. Uit deze schatkist zal voor de hervormden een geheel nieuwe kerk gebouwd worden. Om dit laatste te bereiken zal de stad aan de hervormden het Geefhuis en de daarachter gelegen gronden in de Hinthamerstraat afstaan. De gemeente 's-Hertogenbosch zal eigenaar worden van de voormalige Annakapel en de toren van de Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1830 Op 5 augustus slaat de bliksem in de toren van de Sint Jan. De spits en het klokkenhuis verbranden.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1842 In 1842 wordt de spits van de Sint Jan hersteld na de brand van 1830. De klokkenhuizen (welke verwoest waren) keren niet meer terug; de klokken worden tegen de schuine zijkanten geplaatst. Pas bij de restauratie in 1975 komen de klokkenhuizen terug.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1853 Mgr. Zwijsen wordt de eerste bisschop na 1629. In 1853 heeft deze bisschop zich beijverd om het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch terug te halen uit België. Het lukt! Plebaan van Liempt en J. van der Lee (Bosschenaar, maar als kapelaan verbonden aan 't Heike te Tilburg) halen het beeld in Brussel op en brengen uit Mechelen het Mirakelboek mee. De sieraden van het Mariabeeld blijven in België. Op 27 december, de feestdag van Sint Jan de Evangelist, keert het Mirakelbeeld in een plechtige processie terug in de Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1858 11-05-1858 begonnen met steigers aan de zuidelijke portaal.
Bron: ?
 
1860 Begonnen met restauratie.
Bron: ?
 
1877 In dit jaar werden door Lambert Hezemans, restauratie-architect van de Sint Jan, de koorbanken hersteld.
Bron: SA 's-Hertogenbosch
 
1880 De restauratiewerkzaamheden aan de Sint Jan vorderen gestadig. In 1880 is men bij de toren. De gemeenteraad (immers de toren is eigendom van de gemeente) besluit over te gaan tot restauratie. Evenals bij de rest van de kerk wordt hier Udelfanger zandsteen voor gebruikt. Het geheel wordt omkleed met een schil harde fabrieksvorm-baksteen in sterke specie. Het resultaat hiervan zal zijn dat de gemetselde baksteenschil gaat afvriezen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1888 Bij de restauratie van de Sint Jan komt men tot de ontdekking de voorgaande jaren steeds een verkeerde steensoort, de Udelfanger zandsteen, gebruikt te hebben. IJlings gaat men over op een andere steensoort: de zogenaamde St. Joire en Savennières, een Franse kalksteen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1909 Architect L.C. Hezemans overlijdt en wordt als restauratiearchitect van de Sint Jan opgevolgd door H. van Heeswijk. Van Heeswijk huldigt het principe 'behouden gaat vóór vernieuwen'. Vóór 1909 heeft men veel vernieuwd; grotendeels is het uiterlijk van de Sint Jan neo gotisch geworden.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1976 Op het eind van het jaar worden naast de spits ook de klokkenhuizen van de Sint Jan weer zichtbaar voor de Bosschenaren na een restauratie.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1977 Restauratie Zuidtransept, 1977-1979.
Interieur van de Sacramentskapel, 1978.
Buitengevel van de zuidelijke schipzijbeuk, 1978-1981.
Schip met zijbeuken inwendig, 1978-1981.
Westgevel en zuidelijke traptoren uitwendig, 1979-1982.
De straalkapellen inwendig, 1978-1982.
Het transept inwendig, 1981-1982, voortzetting van het werk van 1977-1979.
Buitenste noordelijke schipzijbeuk, noordportaal en Sacramentskapel uitwendig, 1981-1982.
Het hoogkoor inwendig, vanaf 1981.
Bron: De restauratie van de Sint Jan
 
Kunstafbeeldingen
 

De St. Janskerk in wintertooi aan de Paradezijde, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: ets, 62.5 x 43.0 cm
collectie: De Laat, 's-Hertogenbosch

 

Fragment Sint Jan met op de achtergrond de Sint Jacobskerk, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: ets, 15.0 x 22.0 cm
collectie: Het Bossche Prentenmuseum

 

Gezicht op Sint Jan vanuit het noordoosten, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 15.0 x 13.7 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

 

De St. Jan te 's-Hertogenbosch, z.j.

vervaardiger: Abraham Beerstraten
techniek: potlood, penseel in grijs, 53.8 x 93.0 cm
collectie: Amsterdam, Rijksprentenkabinet inv. nr. 65: 316

Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629

Studieblad beelden, basementen e.d., z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 30.3 x 40.8 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de tekenstift geboren (2004) 200

Studieblad vieringpilaar, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 30.5 x 40.8 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de tekenstift geboren (2004) 201

Ingang sacristie, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: zwart krijt, 23.6 x 30.1 cm
collectie: Brab. Coll. UvT

Met de tekenstift geboren (2004) 201

Gezicht op 's-Hertogenbosch vanuit het zuidwesten, 7 juli 1632

vervaardiger: Pieter Saenredam
techniek: pen in bruin en aquarel, 4.8 x 36.8 cm
collectie: Prentenkabinet van het Provinciaal Genootschap, inv. nr. H 55-11a

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0000119)

Gezicht op 's-Hertogenbosch vanuit het noorden, 19 juli 1632

vervaardiger: Pieter Saenredam
techniek: pen in bruin en aquarel, 13.7 x 39.9 cm
collectie: Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0071985)

Gezicht op de zuidzijde van de Sint Janskathedraal, 1732

vervaardiger: H. Spilman, C. Pronk
techniek: prent 7.0 x 9,8 cm

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0000538)

Sint-Jan, 18e eeuw

vervaardiger: Daniel Dupré
techniek: tekening
collectie : Prentenkabinet van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen

De Sint-Jan in de 18e eeuw, gezien vanuit het Zuiden, naar een tekening van Daniel Dupré, die echter de aangrenzende bebouwing niet heeft weergegeven.
De Gulden Hopsack
 

De St. Jan vanuit de Choorstraat, 1827

vervaardiger: Johannes R. Jelgershuis
techniek: zwart krijt, gewassen in kleuren, 36.0 x 48.0 cm
collectie: particulier

Zuidertransept van de Sint-Jan, 1838

vervaardiger: E. Koster
techniek:
collectie: Stichting 'Huizinghe De Loet'

De kooromgang van de St. Jan, 1840

vervaardiger: Johannes Bosboom (1817-1891)
techniek:

Haagse kunsthandelaar R. Polak

Interieur van de Sint-Jan, 1840

vervaardiger: Bernardus van de Laar (1804-1872)
techniek: olieverf op paneel, 43 x 54.5 cm
collectie: Het Noordbrabants Museum

De kathedrale basiliek van Sint Jan, ca 1860

vervaardiger: Anoniem
techniek: gravure 50 x 70 cm
collectie:

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0003611)
 

De bouw van de St. Jan, detail, 1884

vervaardiger: A.J. Derkinderen ()
techniek: potlood en aquarel
bron: Gemeentelijke Archiefdienst 's-Hertogenbosch

Gezicht op de St. Jan, 1928

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op doek, 65.5 x 50.5 cm
bron: Christie's

 

Gezicht op de St. Janskerk, 1930

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op triplex, 9.5 x 50.0 cm
collectie: particulier

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 58

Gezicht op de St. Janskerk, met links het Paleis van Justitie en het Refugiehuis, 1931

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op doek, 69.0 x 99.0 cm
collectie: Museum Slager, 's-Hertogenbosch

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 12
 

Gezicht op Den Bosch, 1951

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood en aquarel
collectie: KUB, Tilburg

Gezicht op de St. Jan, de Putgang en een deel van het oude Postkantoor, 1956

vervaardiger: Jan van den Tillaart (1904-)
techniek: tekening, 63.0 x 46.0 cm
collectie: kunstenaar

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 113

Gezicht op de St. Jan vanuit het zuiden

vervaardiger: Herman Bogman (1890-1975)
techniek: aquarel, 77.0 x 49.0 cm
collectie: Gerben Postma

Open Monumentendag
2016

Sint-Janskathedraal

Het meest bekende religieuze monument en belangrijkste icoon van de stad is gebouwd tussen de 14e en de vroege 16e eeuw. Het onderste deel van een oudere, 13e-eeuwse romaanse bakstenen kerktoren bleef daarbij behouden en werd opgenomen in het nieuwe gebouw. De imposante kruisbasiliek vormt een hoogtepunt van de gotiek in het hertogdom Brabant en wordt gekenmerkt door een grote rijkdom in detaillering en beeldhouwwerk. Het gebouw heeft een basilicale opzet met dubbele zijbeuken en kooromgang met straalkapellen. Koor en schip worden geschraagd door dubbele luchtbogen. Tot de rijke gebeeldhouwde onderdelen van het exterieur behoren onder meer de reliëfs in de wimbergen (driehoekige gevelvlakken boven de spitsboogvensters) en de vele gebeeldhouwde iguren op de luchtbogen van het schip. De middentoren op de viering (kruising tussen schip en transept) was oorspronkelijk in de 16e eeuw voorzien van een hoge houten opbouw met spits. Deze markante middentoren was met zijn hoogte van circa 96 meter veel hoger dan de bakstenen toren aan westzijde van de kerk. Na blikseminslag in 1584 stortte de middentoren in en werd vervangen door de huidige koepel. In de 17e en 18e eeuw kwam een periode van verval. Sinds het midden van de 19e eeuw (tot recent) volgt een aantal ingrijpende restauraties van dit rijkst vormgegeven gotische bouwwerk van Nederland.
Magazine Open Monumentendag (2016) 24
 
Stadsrekeningen
1498 Kapittel 14.
Oude blaauwe hardsteenen pilaren uit de St. Jans kerk, door kerkmeesters aan de stad verkocht.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 43
 
1498 Kapittel 24.
Transport der door de stad gekochte hardsteenen pylaren uit St. Jans kerk gebroken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 44
 
1500 Kapittel 6.
Twist tusschen de stad en het kapittel van St. Jan, ter zake van het mededragen der lasten door de geestelijkheid.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1500-1501. Deel 1, blz 50
 
1500 Kapittel 18.
Proceskosten in zake het kapittel van St. Jan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1500-1501. Deel 1, blz 54
 
1501 Kapittel 19.
• De Raden, Arbiters en den Cancelier van Brabant als Sub-arbiter in het proces van de stad tegen het kapittel van St. Jan Evangelist met ossen beschonken, om daardoor de zaak aantebevelen en afgedaan te krijgen.
• Afdoening van het proces met het kapittel van St. Jan Evangelist
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1501-1502. Deel 1, blz 61
 
1502 Kapittel 11.
Betaling der 1e en 2e termijnen van de 1200 gulden waarin het kapittel van St. Jan alhier bij arbitrale sententie was veroordeeld ter zake van het mededragen der belasting.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1502-1503. Deel 1, blz 64
 
1505 Kapittel 22.
De regering gaat ter komme, staande in St. Jans-Evangeliste kerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1505-1506. Deel 1, blz 100
 
1505 Kapittel 21.
De gruissteen gevallen van den bouw der St. Janskerk op den Orthenschen dijk gebragt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1505-1506. Deel 1, blz 107
 
1538 Kapittel 118.
• Het groot choor in St. Jans kerk te 's Hertogenbosch bij de gehouden uitvaart voor de keizerin met zwart laken behangen.
• Zes wapens der keizerin voor de baar en hoog altaar door den schilder Jan Loijen geschilderd om later in het groot choor te worden opgehangen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1538-1539. Deel 1, blz 556
 
1544 Kapittel 8.
Fundatie voor het waslicht in den metalen tuin voor het H. Sacrament in de Cathedraal van St. Jan, te 's Hertogenbosch.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1544-1545. Deel 1, blz 621
 
1565 Kapittel 16.
Het groot schilderij voorstellende de afdoening van het kruis uit St. Jans kerk maar het Raadhuis overgebragt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1565-1566. Deel 1, blz 750
 
1565 Kapittel 18.
Het tafereel der drie koningen, de deuren van ons lieve vrouwe altaar en het bord van de afneming van het kruis op Gunter Stairs graf hangende uit St. Janskerk in het Raadhuis gebragt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1565-1566. Deel 1, blz 751
 
1568 Kapittel 22.
• Vlam, de schilder, schildert de wapenen. De in olieverw geschilderde wapens worden in het hoogkoor van St. Janskerk gehangen.
• Het gestoelte in dat choor met zwart laken behangen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1568-1569. Deel 2, blz 825
 
1572 Kapittel 22.
Geschil van de Stad met de Heeren van het Kapittel van St. Jan, over de uitvoering der ordonnantie op de nieuwe parochien, met betrekking tot het vorderen van offerkaarsen, begrafeniskosten en andere kerkelijke lasten bij het begraven van lijken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1572-1573. Deel 2, blz 879
 
1576 Kapittel 16.
De Regering bevreest voor het verbranden van Stads privilegien, als het duitsche garnisoen brand op het stadhuis zou stichten, doet eene geheime bergplaatst in St. Janskerk maken, om die privilegien daarin te bewaren.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1576-1577. Deel 2, blz 932
 
1589 Kapittel 5.
De kelk van St. Jan door den Beeldsnijder Pauwels Janssen op gemaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1589-1590. Deel 2, blz 1084
 
1594 Kapittel 6.
De leijdekkers den buik of het middenschip der groote St. Janskerk gedekt hebbende, 6 ton bier gegeven.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1594-1595. Deel 2, blz 1104
 
1598 Kapittel 16.
• Kast voor wapenen des Konings in het groot koor boven het hoog-altaar.
• De Kosters van St. Janskerk, voor het luijen bij den intogt van Z.H.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1598-1599. Deel 2, blz 1121
 
1601 Kapittel 15.
• Bevel dat alle burgers de wacht niet hebbende, naar St. Janskerk moeten komen, om God te danken voor het ontzet der Stad van de belegering door de vijanden en rebellen van God, hare Hoogheden en de gemeene ingezetenen ondernomen.
• Rekening van kerkmeesters der St. Janskerk van 25 Januarij tot 29 Dec. 1593.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1139..1144
 
1602 Kapittel 16.
• Uitvaart van hare Majesteit de Keizerin te 's Hertogenbosch gehouden.
• Kosten tot het luiden der klokken, het versieren der St. Janskerk en het doen der plegtige uitvaart in die kerk.
• Wapens en blasoenen voor de uitvaart der Keizerin, door Antonie Lambrechts Cloot, alias Keijser, geschilderd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1149
 
1605 Kapittel 17.
De St. Janskerk en de belegering van 's Hertogenbosch in koper gesneden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, blz 1166
 
1607 Kapittel 3.
Coenraad van Norenberch, Beeldhouwer, maker van het Jubé in St. Janskerk, wordt burger.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1175
 
1607 Kapittel 15.
Bijdragen aan St. Jans Evangeliste en der St. Catharina parochiekerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1178
 
1607 Kapittel 18.
Opmeting der Groote of St. Janskerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1181
 
1611 Kapittel 18.
Toelaag voor de arbeiders aan het oxaal in St. Janskerk.
Stads Rekeningen van het jaar 1611-1612. Deel 2, blz 1205
 
1613 Kapittel 16.
• Commissie tot opneming der rekening van St. Janskerk.
• Aanbesteding van het heilig Sacraments huisje in St. Janskerk.
• Jonkheer Goyart de Jeger legt den 1e steen onder het Heilig Sacramentshuisje in St. Janskerk.
• Commissie tot onderzoek der rekening van St. Janskerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1613-1614. Deel 2, blz 1215..1216
 
1615 Kapittel 6.
Commissie in zake van St. Jans kerk, de Dijkagie te Orthen en in het proces over den stapel van Hoornbeesten met Lier.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1615-1616. Deel 2, blz 1225
 
1618 Kapittel 22.
Uitvaart van den Keizer en de Keizerin in St. Jans kerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1618-1619. Deel 2, blz 1255
 
1622 Kapittel 22.
Een misgewaad van groenen trijp, te Mechelen gemaakt voor St. Janskerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1622-1623. Deel 2, blz 1305
 
1623 Kapittel 23.
Vereering aan den Eerw. Heer mr. Jacob Cassijer, Plebaan van St. Jans kerk, bij zijne promotie tot Doctor in de Godgeleerdheid.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1623-1624. Deel 2, blz 1316
 
1625 Kapittel 23.
• Mededeeling door den Plebaan en de kerkmeesters van St. Jans kerk, van hun voornemen tot het maken van een zilveren Lieve Vrouwe beeld.
• Wachter in St. Jans kerk, om gedurende de Paaschdagen de beelden en ornamenten te bewaren.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1625-1626. Deel 2, blz 1327-1328
 
1629 Kapittel 21.
Banken om in St. Janskerk te gebruiken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1358
 
Afbeeldingen
  • voor 1943
  • Onbekend
  • Onbekend
Prenten
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 83, 84, 88-89

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 142

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 212, 223, 223n, 226, 228, 260, 265

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29, 140, 188, 193, 193n, 209

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 11, 29, 30, 53, 91, 112, 134, 137, 151, 161, 174

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 15, 41 46, 48, 57, 63, 65, 66, 70, 73, 89, 100, 123

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 47, 135, 196, 226, 309, 371

Larousse, La Hollande Illustrée (1910) 164

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 8, 57, 103, 110, 111, 138

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 48, 66, 97, 100, 159, 192n

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 60, 68, 70, 78, 79, 84

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 23, 43, 51n, 56, 56n, 145, 145n, 146, 156n, 158, 210, 223, 237, 271, 272

A. van Sasse van Ysselt, 'De garderobe van eenen priester der St. Janskerk te 's Hertogenbosch in 1553' in: Taxandria (1916) 285-286

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 183-321

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 10, 12, 24, 25, 27, 36, 39, 48, 201n

Varia Historica Brabantica III (1969) 10, 127n, 188, 217, 237, 243, 264, 266, 326, 343

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172-180

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 36, 45, 58, 74, 82, 124, 127-129, 131, 134, 135, 139, 140, 145, 158, 169, 191, 209, 216, 220, 223, 241-246, 250, 251, 255, 256, 263, 269, 281, 346, 380-382, 386, 392, 393, 395, 396, 405, 409, 412, 413, 416

n: vermelding in een voetnoot