afb. David Lamboo Fotografie, Onbekend

Sint Jan (algemeen)

bouwmeester: Alart du Hamel
locatie: Torenstraat 6

Met de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik, was de St. Janskathedraal, evenals alle andere kerkelijke gebouwen in de stad, geconfisceerd door de Staatse bezetting, die de uitoefening van de katholieke godsdienst verbood. De kerk werd hierna bestemd voor de protestantse eredienst, een situatie die heeft geduurd tot 1810. Daarnaast werd de kerk ook gebruikt voor een aantal minder religieuze zaken. Zo diende één van de straalkapellen tot brandspuitstalling.
Hoewel de St. Jan in de achttiende eeuw in hoofdlijnen wel de huidige vorm bezat, zijn er toch een aantal verschillen aan te wijzen. Allereerst verkeerde de kerk tegen het eind van de achttiende eeuw in een bijzonder slechte staat van onderhoud; pas in 1858 zou een begin worden gemaakt met het herstel van de basiliek - een restauratie die in feite pas in 1985 zou worden afgesloten. Door de staat van verwaarlozing waarin de kerk zich bevond, ontbraken op vele plaatsen natuurstenen ornamenten, en was de resterende detaillering sterk aangetast.
Zo waren de ramen in 1794 nog niet voorzien van de schitterende neo-gotische traceringen: een sobere invulling van houten raamroeden vulde de vensteropeningen. Ook het portaal van de het dwarsschip aan de Parade was minder uitbundig van detaillering dan we nu gewend zijn.
Een ingrijpender verschil is aan te wijzen op de plaatsen waar de zijbeuken aansluiten op kapellen aan weerszijde van de toren: hier bevonden zich tot in de negentiende eeuw bakstenen gevels. De St. Janstoren is na de restauratie (1975-1982) hersteld in de gedaante waarin hij tussen de zeventiende en negentiende eeuw het stadsbeeld heeft bepaald.
Historische Maquette 's-Hertogenbosch Stad & Vesting
Achter de voorgevel

Drie ramen en twee restauraties

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 oktober 1996
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1740
S. Jans Kerk
Kaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740) Uit: Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795
St Jans Kerk
Kaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1832
St Jans Kerk
Kaart 's-Hertogenbosch Sectie H
JJJJ
Kathedrale basiliek Sint-Jan
Bossche monumenten

Rijke Brabantse gotiek

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 17 september 2014
Interieur
Bossche Monumenten in Beeld
Rijksmonument

Torenstraat 6

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verhalen en legenden I

Sint-Jan in de wijn

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 september 1987
Verhalen en legenden II

De middentoren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 1 december 1988
Verhalen en legenden III

Toeristen in Sint-Jan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 maart 1989
Verhalen en legenden IV

Dodelijk ongeluk

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 28 december 1989
Geschiedenis
1210 Buiten de stadsmuren, op een terrein 'de Pepers' genaamd, beginnen de Bosschenaren met de bouw van de (eerste) Sint Jan, een bakstenen kerkje in romaanse stijl. Het terrein (atrium) is eigendom van de hertog. Het eerste gedeelte is bestemd voor de kerk. De huidige Sint Jan staat nog op deze plaats. Het tweede gedeelte doet dienst als vrijthof; er wordt recht gesproken en de poorters komen er samen bij belangrijke aangelegenheden. De Sint Jan doet nog geen dienst als parochiekerk. Zij is volkomen ondergeschikt aan de San Salvator te Orthen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1240 Men begint met de bouw van een toren aan de romaanse Sint Jan. Hoogstwaarschijnlijk is een Westfaler of een Rijnlander de bouwmeester.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1268 Ten noorden van de toren van de romaanse Sint Jan wordt een afzonderlijk, losstaand doophuis gebouwd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1275 Marcilius de Colonia (of: van Keulen) werkt als steenhouwer aan de romaanse Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1280 Omstreeks deze tijd wordt de Sint Jan tot parochiekerk verheven, hoewel nog steeds onder de jurisdictie van de pastoor van Orthen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1380 In de steenhouwersloods van de Sint Jan wordt een oud Mariabeeld gevonden. Het wordt door broeder Woutken weer in de kerk geplaatst, waar het wegens lelijkheid steeds op achterafplaatsen gezet wordt. Het bijbehorende Jezusfiguurtje wordt in de Orthenstraat bij spelende kinderen ontdekt. Na bespotting van het beeld valt een vrouw verlamd neer en geneest na offering van enig geld om het beeld te beschilderen. Hierna beginnen meerdere mirakelen plaats te vinden, vooral in de eerstkomende jaren, allen opgetekend in het Mirakelboek. Zo wordt het veronachtzaamde beeld tot wonderbeeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.
Begonnen wordt met de bouw van de gotische Sint Jan, waarbij de romaanse kerk gehandhaaft blijft. Willem van Kessel is bouwmeester van de gotische Sint Jan van ca. 1382 tot aan zijn dood, tussen 1418 en 1420.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1390 Gestart wordt met de bouw van het koor van de Sint Jan, dat gereed zal komen in 1410.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1430 Uit testamenten van Arnoldus Bock (1427) en van Giselbertus Back (1458) kunnen we concluderen, dat er in deze periode nieuwe koorbanken gemaakt worden voor de Sint Jan.
In de periode 1430-1470 wordt het zuiderportaal van de Sint Jan voltooid, weer verschillend van de oorspronkelijke opzet. Ondanks het feit dat het noorder- en zuiderportaal kort na elkaar klaar komen is er een groot verschil in uiterlijk. Het ontwerp van het noorderportaal dateert dan ook van een vroeger datum dan het zuiderportaal. Rond 1430-1490 bouwt men ook diverse aanbouwen; o.a. de gerfkamer, de kanunnikenkamer en de kapittelzaal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1450 De toren van de Sint Jan wordt verhoogd. Dit gebeurt toen men besloten had een middentoren op te richten waarvan de aanleg en opening reeds aanwezig was. De westtoren (de toren van de romaanse kerk) wordt verhoogd, omdat de middentoren geen klokkentoren kan zijn. De toren krijgt twee klokverdiepingen.
In 1451 maakt de stad een verordering op het luiden met de grote klok, die 'Margriet' of 'Grym' genoemd wordt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1478 De Bosschenaar Alart du Hamel (ca 1449 - ca 1509), bouwmeester, beeldhouwer en graveur, wordt aangesteld als bouwmeester van de St. Jan. Hij zal er de werkzaamheden tot 1494 leiden en dan naar Leuven vertrekken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1481 De straalkapellen komen dit jaar gereed.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1505 De oude romaanse Sint Jan wordt afgebroken, daar de bouwwerkzaamheden dit vereisen. Van 1505-1522 wordt het schip en de zijbeuken afgebouwd. De benodigde steen is afkomstig uit Antwerpen. Van 1505-1520 worden de luchtbogen van het schip van de Sint Jan met luchtboogfiguren versierd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch.
 
1523 De middentoren van de Sint Jan wordt verder opgetrokken. Van het ontwerp uit 1480 is de lantaarn klaar, gebouwd in steen. Als men in 1523 de werkzaamheden hervat, is het plan gewijzigd en wordt de toren opgetrokken uit hout, bekleed met lood.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1526 In het jaar des Heren 1526 is men begonnen met de bouw en constructie en daarna het optrekken van de grote, houten toren op de kerk van Sint-Jan evangelist in 's-Hertogenbosch, wat een grote uitgave voor deze kerk betekende: het vervaardigen ervan immers kostte ongeveer 5000 gulden. De ontwerper van deze toren heette meester Jan van Poppel, een Bossche poorter en een man zeer ervaren in het ontwerpen van prachtige bouwwerken van hout. Hij was daarin zo ervaren dat hij in die tijd in 's-Hertogenbosch of omliggende plaatsen zijns gelijke in die kunst niet had. Later, toen hij oud geworden was en toch nog moeilijke, gevaarlijke dingen aanpakte, die hij van zijn leeftijd niet meer kon eisen, en zich boven op een toren in Gorcum waagde, die hij hersteld had, is hij van die hoogte naar beneden gevallen en omgekomen.
Bron: Kroniek van Molius, blz 267
 
1550 De kuip van de nieuwe spreekstoel voor de Sint Jan wordt vervaardigd in vroege Renaissance stijl.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1566 Op 22 augustus breekt in 's-Hertogenbosch de beeldenstorm uit. De Sint Jan als belangrijke kerk wordt daarbij ernstig beschadigd. Enige kleinere belangrijke zaken worden vanuit de Sint Jan op het stadhuis in veiligheid gebracht.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1584 Op 25 juli gebeurt er iets rampzaligs: op dezelfde dag dat overdag het 'Te Deum Laudamus' wordt gezongen wegens het vermoorden van Willem van Oranje, de Zwijger, slaat er 's avonds om 11 uur de bliksem in de toren van de St. Jan. De hoge middentoren, die van hout is gebouwd, brandt geheel af. In de kerk ontstaat veel schade, omdat de toren op het schip valt. Ook de westertoren raakt in brand. De klokken vallen uit de toren. Het oxaal en vele altaren verbranden. 's Nachts om 2 uur is de brand uitgewoed.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1610 Er wordt besloten tot de bouw van een oxaal in de St. Jan, aangezien het vorige bij de brand van 1584 is vernield. Coenraad van Norenborch krijgt de opdracht. Voor het beeldhouwwerk trekt hij verschillende kunstenaars aan, waaronder de befaamde Hendrik de Keyser.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1613 Gereed komen van het oxaal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1617 Start bouw nieuw hoogaltaar en een orgel in renaissance-stijl.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1722 Op zondag 13 december breekt er brand uit in de Sint Jan. De oorzaak is waarschijnlijk uit een stoof gevallen vuur. Door het lichten van de ramen kan de brand snel opgemerkt worden, al zijn er verschillende banken inmiddels door het vuur verbrand.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1810 Tijdens een bezoek aan de stad belooft Napoleon de Sint Jan aan de katholieken terug te geven. Een katholieke deputatie heeft hem hierom gevraagd. Het antwoord van de keizer luidt: 'Vous aurez la grande église et un évêque aussi'. Dat is niet de bedoeling: de Bosschenaren willen geen door de keizer benoemde maar niet door de paus erkende bisschop. Liever heeft men zelfs geen Sint Jan dan een schismatieke bisschop. Ondanks dit misverstand komt de Sint Jan in katholieke handen. De toren van de Sint Jan wordt eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch en de hervormden krijgen een schadeloosstelling uitbetaald die hen mede in staat zal stellen een eigen kerk in de Kerkstraat te laten bouwen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1816 Op 11 december wordt het Koninklijk Besluit ondertekend waarbij de Sint Jan definitief aan de katholieken wordt gelaten. De katholieken moeten een bedrag van zestigduizend gulden un 's Rijks kas storten. Uit deze schatkist zal voor de hervormden een geheel nieuwe kerk gebouwd worden. Om dit laatste te bereiken zal de stad aan de hervormden het Geefhuis en de daarachter gelegen gronden in de Hinthamerstraat afstaan. De gemeente 's-Hertogenbosch zal eigenaar worden van de voormalige Annakapel en de toren van de Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1830 Op 5 augustus slaat de bliksem in de toren van de Sint Jan. De spits en het klokkenhuis verbranden.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1842 In 1842 wordt de spits van de Sint Jan hersteld na de brand van 1830. De klokkenhuizen (welke verwoest waren) keren niet meer terug; de klokken worden tegen de schuine zijkanten geplaatst. Pas bij de restauratie in 1975 komen de klokkenhuizen terug.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1853 Mgr. Zwijsen wordt de eerste bisschop na 1629. In 1853 heeft deze bisschop zich beijverd om het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch terug te halen uit België. Het lukt! Plebaan van Liempt en J. van der Lee (Bosschenaar, maar als kapelaan verbonden aan 't Heike te Tilburg) halen het beeld in Brussel op en brengen uit Mechelen het Mirakelboek mee. De sieraden van het Mariabeeld blijven in België. Op 27 december, de feestdag van Sint Jan de Evangelist, keert het Mirakelbeeld in een plechtige processie terug in de Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1858 11-05-1858 begonnen met steigers aan de zuidelijke portaal.
Bron: ?
 
1860 Begonnen met restauratie.
Bron: ?
 
1877 In dit jaar werden door Lambert Hezemans, restauratie-architect van de Sint Jan, de koorbanken hersteld.
Bron: SA 's-Hertogenbosch
 
1880 De restauratiewerkzaamheden aan de Sint Jan vorderen gestadig. In 1880 is men bij de toren. De gemeenteraad (immers de toren is eigendom van de gemeente) besluit over te gaan tot restauratie. Evenals bij de rest van de kerk wordt hier Udelfanger zandsteen voor gebruikt. Het geheel wordt omkleed met een schil harde fabrieksvorm-baksteen in sterke specie. Het resultaat hiervan zal zijn dat de gemetselde baksteenschil gaat afvriezen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1888 Bij de restauratie van de Sint Jan komt men tot de ontdekking de voorgaande jaren steeds een verkeerde steensoort, de Udelfanger zandsteen, gebruikt te hebben. IJlings gaat men over op een andere steensoort: de zogenaamde St. Joire en Savennières, een Franse kalksteen.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1909 Architect L.C. Hezemans overlijdt en wordt als restauratiearchitect van de Sint Jan opgevolgd door H. van Heeswijk. Van Heeswijk huldigt het principe 'behouden gaat vóór vernieuwen'. Vóór 1909 heeft men veel vernieuwd; grotendeels is het uiterlijk van de Sint Jan neo gotisch geworden.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1976 Op het eind van het jaar worden naast de spits ook de klokkenhuizen van de Sint Jan weer zichtbaar voor de Bosschenaren na een restauratie.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1977 Restauratie Zuidtransept, 1977-1979.
Interieur van de Sacramentskapel, 1978.
Buitengevel van de zuidelijke schipzijbeuk, 1978-1981.
Schip met zijbeuken inwendig, 1978-1981.
Westgevel en zuidelijke traptoren uitwendig, 1979-1982.
De straalkapellen inwendig, 1978-1982.
Het transept inwendig, 1981-1982, voortzetting van het werk van 1977-1979.
Buitenste noordelijke schipzijbeuk, noordportaal en Sacramentskapel uitwendig, 1981-1982.
Het hoogkoor inwendig, vanaf 1981.
Bron: De restauratie van de Sint Jan
 
Kunstafbeeldingen
 

De St. Janskerk in wintertooi aan de Paradezijde, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: ets, 62.5 x 43.0 cm
collectie: De Laat, 's-Hertogenbosch

 

Fragment Sint Jan met op de achtergrond de Sint Jacobskerk, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: ets, 15.0 x 22.0 cm
collectie: Het Bossche Prentenmuseum

 

Gezicht op Sint Jan vanuit het noordoosten, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 15.0 x 13.7 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

 

De St. Jan te 's-Hertogenbosch, z.j.

vervaardiger: Abraham Beerstraten
techniek: potlood, penseel in grijs, 53.8 x 93.0 cm
collectie: Amsterdam, Rijksprentenkabinet inv. nr. 65: 316

Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629

Studieblad beelden, basementen e.d., z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 30.3 x 40.8 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de tekenstift geboren (2004) 200

Studieblad vieringpilaar, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood, 30.5 x 40.8 cm
collectie: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de tekenstift geboren (2004) 201

Ingang sacristie, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: zwart krijt, 23.6 x 30.1 cm
collectie: Brab. Coll. UvT

Met de tekenstift geboren (2004) 201

Gezicht op 's-Hertogenbosch vanuit het zuidwesten, 7 juli 1632

vervaardiger: Pieter Saenredam
techniek: pen in bruin en aquarel, 4.8 x 36.8 cm
collectie: Prentenkabinet van het Provinciaal Genootschap, inv. nr. H 55-11a

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0000119)

Gezicht op 's-Hertogenbosch vanuit het noorden, 19 juli 1632

vervaardiger: Pieter Saenredam
techniek: pen in bruin en aquarel, 13.7 x 39.9 cm
collectie: Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0071985)

Gezicht op de zuidzijde van de Sint Janskathedraal, 1732

vervaardiger: H. Spilman, C. Pronk
techniek: prent 7.0 x 9,8 cm

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0000538)

Sint-Jan, 18e eeuw

vervaardiger: Daniel Dupré
techniek: tekening
collectie : Prentenkabinet van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen

De Sint-Jan in de 18e eeuw, gezien vanuit het Zuiden, naar een tekening van Daniel Dupré, die echter de aangrenzende bebouwing niet heeft weergegeven.
De Gulden Hopsack
 

De St. Jan vanuit de Choorstraat, 1827

vervaardiger: Johannes R. Jelgershuis
techniek: zwart krijt, gewassen in kleuren, 36.0 x 48.0 cm
collectie: particulier

Zuidertransept van de Sint-Jan, 1838

vervaardiger: E. Koster
techniek:
collectie: Stichting 'Huizinghe De Loet'

De kooromgang van de St. Jan, 1840

vervaardiger: Johannes Bosboom (1817-1891)
techniek:

Haagse kunsthandelaar R. Polak

Interieur van de Sint-Jan, 1840

vervaardiger: Bernardus van de Laar (1804-1872)
techniek: olieverf op paneel, 43 x 54.5 cm
collectie: Het Noordbrabants Museum

De kathedrale basiliek van Sint Jan, ca 1860

vervaardiger: Anoniem
techniek: gravure 50 x 70 cm
collectie:

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0003611)
 

De bouw van de St. Jan, detail, 1884

vervaardiger: A.J. Derkinderen ()
techniek: potlood en aquarel
bron: Gemeentelijke Archiefdienst 's-Hertogenbosch

Gezicht op de St. Jan, 1928

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op doek, 65.5 x 50.5 cm
bron: Christie's

 

Gezicht op de St. Janskerk, 1930

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op triplex, 9.5 x 50.0 cm
collectie: particulier

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 58

Gezicht op de St. Janskerk, met links het Paleis van Justitie en het Refugiehuis, 1931

vervaardiger: Frans Slager (1876-1953)
techniek: olieverf op doek, 69.0 x 99.0 cm
collectie: Museum Slager, 's-Hertogenbosch

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 12
 

Gezicht op Den Bosch, 1951

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: potlood en aquarel
collectie: KUB, Tilburg

Gezicht op de St. Jan, de Putgang en een deel van het oude Postkantoor, 1956

vervaardiger: Jan van den Tillaart (1904-)
techniek: tekening, 63.0 x 46.0 cm
collectie: kunstenaar

Den Bosch laat u groeten (1978) no. 113

Gezicht op de St. Jan vanuit het zuiden

vervaardiger: Herman Bogman (1890-1975)
techniek: aquarel, 77.0 x 49.0 cm
collectie: Gerben Postma

Open Monumentendag
2016

Sint-Janskathedraal

Het meest bekende religieuze monument en belangrijkste icoon van de stad is gebouwd tussen de 14e en de vroege 16e eeuw. Het onderste deel van een oudere, 13e-eeuwse romaanse bakstenen kerktoren bleef daarbij behouden en werd opgenomen in het nieuwe gebouw. De imposante kruisbasiliek vormt een hoogtepunt van de gotiek in het hertogdom Brabant en wordt gekenmerkt door een grote rijkdom in detaillering en beeldhouwwerk. Het gebouw heeft een basilicale opzet met dubbele zijbeuken en kooromgang met straalkapellen. Koor en schip worden geschraagd door dubbele luchtbogen. Tot de rijke gebeeldhouwde onderdelen van het exterieur behoren onder meer de reliëfs in de wimbergen (driehoekige gevelvlakken boven de spitsboogvensters) en de vele gebeeldhouwde iguren op de luchtbogen van het schip. De middentoren op de viering (kruising tussen schip en transept) was oorspronkelijk in de 16e eeuw voorzien van een hoge houten opbouw met spits. Deze markante middentoren was met zijn hoogte van circa 96 meter veel hoger dan de bakstenen toren aan westzijde van de kerk. Na blikseminslag in 1584 stortte de middentoren in en werd vervangen door de huidige koepel. In de 17e en 18e eeuw kwam een periode van verval. Sinds het midden van de 19e eeuw (tot recent) volgt een aantal ingrijpende restauraties van dit rijkst vormgegeven gotische bouwwerk van Nederland.
Magazine Open Monumentendag (2016) 24
 
Afbeeldingen
  • voor 1943
  • Onbekend
  • Onbekend
  • ca 1970
Prenten
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 83, 84, 88-89

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en M.F.A. Linders-Rooijendijk, Vreemde militairen in een gesloten samenleving LXVII (1986) 142

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 212, 223, 223n, 226, 228, 260, 265

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29, 140, 188, 193, 193n, 209

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 111-195, 304-306

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 11, 29, 30, 53, 91, 112, 134, 137, 151, 161, 174

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 15, 41 46, 48, 57, 63, 65, 66, 70, 73, 89, 100, 123

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 47, 135, 196, 226, 309, 371

Larousse, La Hollande Illustrée (1910) 164

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 8, 57, 103, 110, 111, 138

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 48, 66, 97, 100, 159, 192n

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 60, 68, 70, 78, 79, 84

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 23, 43, 51n, 56, 56n, 145, 145n, 146, 156n, 158, 210, 223, 237, 271, 272

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van heiligen tot amoeben : Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland (Leiden 2014) 8, 10, 11, 12-19, 20, 24, 26, 28, 67, 69-73, 80, 81-83, 94-96, 97, 99, 100, 129

A. van Sasse van Ysselt, 'De garderobe van eenen priester der St. Janskerk te 's Hertogenbosch in 1553' in: Taxandria (1916) 285-286

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 183-321

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 10, 12, 24, 25, 27, 36, 39, 48, 201n

Varia Historica Brabantica III (1969) 10, 127n, 188, 217, 237, 243, 264, 266, 326, 343

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172-180

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 36, 45, 58, 74, 82, 124, 127-129, 131, 134, 135, 139, 140, 145, 158, 169, 191, 209, 216, 220, 223, 241-246, 250, 251, 255, 256, 263, 269, 281, 346, 380-382, 386, 392, 393, 395, 396, 405, 409, 412, 413, 416

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 38

n: vermelding in een voetnoot