Sint Jan : Kapittel
Stadsrekeningen

1500

Kapittel 6

 • Twist tusschen de stad en het kapittel van St. Jan, ter zake van het mededragen der lasten door de geestelijkheid.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 50

Kapittel 18

 • Proceskosten in zake het kapittel van St. Jan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 54

1501

Kapittel 19

 • De Raden, Arbiters en den Cancelier van Brabant als Sub-arbiter in het proces van de stad tegen het kapittel van St. Jan Evangelist met ossen beschonken, om daardoor de zaak aantebevelen en afgedaan te krijgen.
 • Afdoening van het proces met het kapittel van St. Jan Evangelist.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 61

1502

Kapittel 11

 • Betaling der 1e en 2e termijnen van de 1200 gulden waarin het kapittel van St. Jan alhier bij arbitrale sententie was veroordeeld ter zake van het mededragen der belasting.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 64

1511

Kapittel 44

 • Proces met het Kapittel van St. Jan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 107

1515

Kapittel 7

 • Commissie om te bewerken dat de smokkelhandel uit den papenkelder van het Kapittel van St. Jan wordt geweerd.
 • Commissie naar Brussel ter afdoening van het voorm. geschil met het Kapittel van St. Jan over den papen wijnkelder en het brouwen van bier voor dat kapittel. Dat geschil wordt door den Koning-Hertog beslist.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 307

Kapittel 21

 • 13 brouwers, gedaagd tot het afleggen van een eed, waarbij zij verbonden waren om zoo wel voor het Kapittel van St. Jan als voor de burgers geen bier als op het segel te brouwen.
 • Gratificatien aan de Heeren van financien, Secreten en Grooten Raad des Konings-Hertog, ter zake der kwestie over de aquiten en den Heeren van het Kapittel van St. Jan, over het slijten van hunne bieren en wijnen uit den papenkelder.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 311, 312

1516

Kapittel 13

 • Commissie naar Brussel in zake van het geschil der stad 's Hertogenbosch tegen het Kapittel van St. Jan, aangaande de frauden op den wijn en het bier in en uit den zoogenaamden papenkelder.
 • Commissie naar Brussel en Mechelen, in zake van het Kapittel van St. Jan, dat ten Hove solliciteerde om boven den bepaalde tax wijn te mogen inslaan en voorts om gratie der bij het koninklijk decreet opgelegde betaling.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 315

Kapittel 13

 • Proces met het Kapittel van St. Jan. Het Kapittel slaat brieven op de kerkdeur aan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 320

Kapittel 28

 • Inbeslagneming van wijnen en bieren
 • Getuigenverhoor in zake der stad tegen het Kapittel van St. Jan, wegens begane overtredingen op den stedelijken wijn- en bieraccijns.
 • Bewaking van de in beslag genomen wijnen.
 • Privilegien van het Kapittel van St. Jan, door dat Kapittel op de deur der kerk aangeslagen. Bulle van vrijheid der geestelijkheid.
 • Kosten van sollicitatie, tot het bekomen der koninklijke ordonnantie en het beteekenen van die ordonnantie aan den Kanselier van Brabant, waarbij bevolen werd dat het Kapittel van St. Jan geen wijnen og bieren boven den gestelden tax mogt inslaan en te niet werd gedaan de provisie daartegen, door dien Kanselier aan het Kapittel verleend.
 • Notarieel protest tegen de Kanunniken van het Kapittel van St. Jan, wegens het met geweld invoeren van wijn in hunne kelder, boven de door den Koning-Hertog gestelden tax.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 325, 326, 330

1517

Kapittel 55

 • Vervolg van het proces tusschen de stad en de kanunniken van het Kapittel van St. Jan, ter zake van hunnen wijn- en bierkelder genaamd den papenkelder.
 • Vervolg van het proces tegen de Kanunniken van het Kapittel van St. Jan.
 • Proces tegen het Kapittel van St. Jan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 335, 336, 337

Kapittel 69

 • Brief van den Heer van Ravenstein aan den Bisschop van Luik, om het mandement der Kanunniken van het Kapittel van St. Jan, waarbij het toedienen der Heilige Sacramentewn aan de burgers van 's Hertogenbosch wordt verboden, buiten werking te stellen.
 • Mandement van dien Bisschop, waarbij die burgers daarvan worden ontheven.
 • Brieven van de Koning uit Spanje waarbij het appointement tegen gemeld Kapittel wordt gehandhaafd.
 • Nadere akten tot uitvoering der opheffing van den ban door de kanunnikken van St. Jan tegen de burgers van 's Hertogenbosch uitgevaardigd.
 • De Kanunniken van St. Jan willen twee wagens met wijn boven hunnen gestelden tax in hunnen wijkelder doen brengen, waartegen stads Regering zich verzet met die wagens in beslag te nemen en te bewaken zij doet ook de overige toegangen der stad tegen verboden invoer bezetten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 342, 343

1519

Kapittel 9

 • Commissie ten Hove om te verzoeken brieven van voorschrijving aan den Bisschop van Luik, ten einde de stad te verschoonen ter zake van het proces tegen het Kapittel van St. Jan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 346

Kapittel 10

 • Een bode aan den Heer van Zevenbergen in Hoog-Duitschland gezonden, om zijn advies en om zijn mondeling gedaan rapport, aangaande de kwestie van het Kapittel van St. Jan in schrift te brengen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 347

Kapittel 23

 • Commissie naar deze stad gezonden, om tusschen haar en het Kapittel van St. Jan, eene schikking te treffen ter zake van het hangende proces.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 348-349

1520

Kapittel 57

 • Proces over den tol te Antwerpen en het Kapittel van St. Jan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 354

Kapittel 57

 • Gesloten brieven aan den Hove dat de kanunniken van St. Jan niet boven de 200 aamen wijn in den papenkelder mogten opslaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 354

1572

Kapittel 22

 • Geschil van de Stad met de Heeren van het Kapittel van St. Jan, over de uitvoering der ordonnantie op de nieuwe parochien, met betrekking tot het vorderen van offerkaarsen, begrafeniskosten en andere kerkelijke lasten bij het begraven van lijken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 879