afb. Kris Roderburg, 2008

311. Reyner Henricx van Reijs, 1568

steensoort: maaskalksteen
maten: 88 x 176 cm
locatie: transept

De latere inscriptie onderaan op het middenveld is volledig afgesleten. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie van de tekstband loopt door op het middenveld aan de bovenzijde. In het midden van de zerk bevindt zich een verdiepte cirkel met rand en daarbinnen het wapenschild in relif, dat met een lint afhangt van de cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 111
Smits (321)
reyner henricx van reys,
sterf 19 december 1568;
jenneken,
sijn huysvrou,
(sterf) 22 october 1597;
jan den hee,
27 februari 1624;
en
henricxken van reys,
huysvrou jans de hee,
gestorven den 20 mert 1618;
en meester
jacob [c]a[s]syer,
winroeder en assayeuu(r) der munte,
ster(f) anno 1617, de(n) 23 juny.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,88 bij 1,75 Meter.
De beroepsnaam „Assayeuur” is eene verbastering vam ”essayeur”, d. i. toetser of keurmeester der munt.
Vergelijk over Bossche Munt: Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen enz. a. v. I. bl. 251.
Mr. Jacob Cassyer was gehuwd met Hildegonda van Reys, dochter van genoemden Reyner.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 321
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

311. Reyner Henricx van Reijs, 1568
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 111
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 321

n: vermelding in een voetnoot