afb. Kris Roderburg, 2008

375. Jan Martens Moens, 1551

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 107 cm
locatie: transept

Het betreft het onderstuk van een zerk die op een tekening uit het begin van de negentiende eeuw nog in zijn geheel wordt afgebeeld. Smits vermeldt de zerk en beeldt de engel af met verwijzing naar het handschrift Martini; zelf kende hij de zerk niet. 1.
De gedeeltelijk bewaard gebleven zerk is enigszins afgesleten, wat vooral geldt voor de onderhelft van de engel, inclusief de wapens op de schilden.
Het betreft een zerk met een brede tekstband met op de hoeken vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden bevindt zich (de onderhelft van) een staande engel tegen een perspectivisch weergegeven tegelgrond, tussen een soort randversiering.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 305
Smits (305)
hier leet begraven
jan moens martinisszen,
sterf anno 1551 den iersten aprill;
ende
mechtelt dochter jacob coelbers,
sijn huysvrou,
sterf anno 1557, den 15 octobris.Volgens voormeld handschrift bedroegen de afmetingen dezer grafzerk 4 bij 7 voet. Jhr. E. Martini teekent hierbij aan: „N.B. In het onderste gedeelte der linkerhelft van het ter linkerzijde staande wapenschild is een leeuw of een ander figuur, doch niet meer te onderkennen.”
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 305
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

375. Jan Martens Moens, 1551
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 305
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 305

n: vermelding in een voetnoot