afb. Kris Roderburg, 2008

509. Johan Ruysch, 1657

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 161 cm
locatie: kooromgang

Ongeveer tweederde van de steen is leeg. Middenonder zijn nog vaag de contouren te zien van een verdiept veld, mogelijk oorspronkelijk een, volgens Smits, omgedraaid wapenschild. De aanwezige vier kruisjes op de steen wijzen erop dat deze ooit heeft gefunctioneerd als altaarsteen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 435
Leget

Een lapidair palimpsest1)

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

34
Noten
1.Palimpsest was een perkamentrol, waarvan de oorspronkelijke tekst verwijderd was en die opnieuw beschreven werd. Een "lapidair palimpsest" is een "stenen rol", een grafzerk, waarvan de tekst afgeslepen werd en daarna opnieuw gebruikt. Na de val van 's-Hertogenbosch zijn op deze wijze meerdere grafzerken van R.K. families overgegaan naar Gereformeerde grafeigenaars.
2.Stadsarchief 's-Hertogenbosch, ORA 1608 folio 7v.
3.Commissaris van de monsteringe: inspecteur van de verdedigingswerken in en om 's-Hertogenbosch. Hij was tevens raad van 's-Hertogenbosch.
4.Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch 1, blz. 158 (Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 's-Hertogenbosch 1910).
5.Johan Ruijsch en Clara zijn vrouw, dochter van Johan van Beune bij Clara van Swansbel - afkomstig uit Amsterdam - zijn te 's-Hertogenbosch overleden respectievelijk augustus 1657 en 22 augustus 1678.
6.Smits, Dr. C.F.Xav., De grafzerken in de Kathedrale St. Jans kerk van 's-Hertogenbosch (Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 's-Hertogenbosch 1912). Hierin worden twee zerken van Johan Ruijsch beschreven: de bovenvermelde zerk, waarvan de afmetingen nu bedragen 0,82 x 1,64 meter. Verder nog een zerk nr. 249.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 10 (1995) 34
Smits (270)
ingang der graft-stede
van den wel-geboren heer
johan ruysch,
commissaris ordinaris
van de
monsteringe en raad deser stadt.De grootte dezer zerk bedraagt: 0,82 bij 1,64 Meter.
Ook deze grafzerk is een lapidair palimpsest, daar het grafschrift op een afgeslepen steen, waarin aan de onderzijde nog een omgekeerd familiewapen te voorschijn komt, gebeiteld is. Van dit familiewapen is echter alleen maar de vorm van het schild te zien: de heraldieke stukken zijn geheel verdwenen. Het wapen der familie Ruysch is eene gevulde roos van azuur op een veld van zilver.
Johan Ruysch was gehuwd met Clara van Beunen. Vergelijk: J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen adel, a. v. IIe Deel bl. 128; De Navorscher, 1878, bl. 362; 1879, bl.371; Jhr. Mr. A. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's Hertogenbosch, I bl. 155.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 276
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

509. Johan Ruysch, 1657
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 435
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 276

n: vermelding in een voetnoot