afb. Kris Roderburg, 2008

511. Matteus van Ravenstyn, 1632

steensoort: maaskalksteen
maten: 90 x 185 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont beschadigingen aan de rechter- en linkeronderzijde. Nog vaag is te zien dat de oorspronkelijke vormgeving van de zerk een tekstband vertoonde, waarschijnlijk zonder hoekvierpassen. Ook is nog vaag te ontwaren dat deze tekstband een inscriptie bevatte. Hiervan zijn in de
linker- en rechterband nog sporen van letters te zien, die niet meer zijn te ontcijferen. Van de later aangebrachte inscriptie valt op dat de laatste letters van de drie onderste regels zijn aangebracht over de oorspronkelijke tekstband.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 439
Smits (266)
>
begraffenis
van
matteus van ravestyn,
sterft anno 1632;
en
hester van weert,
sijn huysvrou,
sterft den 21 desember
anno 1658.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 0,90 bij 1,18 Meter. Het hierboven afgedrukt grafschrift bevindt zich gedeeltelijk op een ouder inschrift, dat nagenoeg geheel is verdwenen. Alleen zijn woorden „hier leet begraven” op het ouder inschrift nog te ontcijferen. Wij staan hier dus weer voor het geval van een lapidair palimpsest, hetwelk reeds spoedig na het overgaan der S. Janskerk in de handen der Hervormden (1629) moet vervaardigd zijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 273
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

511. Matteus van Ravenstyn, 1632
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 439
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 273

n: vermelding in een voetnoot