afb. Kris Roderburg, 2008

471. Jan Elantssz., 1572

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 135 x 234 cm
locatie: kooromgang

De zerk vertoont aan de bovenzijde een breuk, die de inscriptie in het bovengedeelte van het middenvak doorkruist. Verder zijn de vierpassen enigszins afgesleten.
De oorspronkelijke tekst bevindt zich in een tekstband die wordt doorbroken door hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Het middengedeelte van het middenveld wordt ingenomen door het in relif weergegeven wapen, waarbij opvalt dat het lint waarmee het schild is opgehangen aan de helm opvallend breed is weergegeven. De tweede inscriptie is gegraveerd op een verhoogd veld boven het wapen. Het verhoogde veld onder het wapen is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 319
Smits (261)
HIER LEET BEGRAVEN
DEN EERSAME
JAN ELANTSSZEN,
BARGHEMEESTER ENDE SCEPEN IN SYNEN TIJT
DORDRECHT,
STERF ANNO 1572, 28 NOVEMBER;
ENDE JOFFROU
ANNA ELANT,
SYNE DOCHTER,
HUYSVROU (VAN) HEER ENDE MEESTER
ADRIAEN VAN MAEUSYENBROECK,
LICENTIAET IN DE RECHTEN ENDE ADVOCAET,
sterf 13 april 1617.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,31 bij 2,34 Meter.
Op den steen bevindt zich een afkortingsteeken boven het woord „de” op den voorlaatsten regel van het grafschrift, dat dus abusivelijk als „den” zou moeten gelezen worden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 268
Afbeeldingen

 
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

471. Jan Elantssz., 1572
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 319
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 268

n: vermelding in een voetnoot