afb. Kris Roderburg, 2008

467. Franciscus van Ghestel, 1640

steensoort: maaskalksteen
maten: 146 x 232 cm
locatie: kooromgang

De zerk heeft bovenin een grote verdiepte cirkel met rand en daarin in reliëf het wapenschild.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 307
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (260)
monumentum
reverendi ac nobilis domini
francisci van ghestel,
juris utriusqui licentiati atque
romanae ecclesiae prothonotarii,
necnon buscoducensis ecclesiae archidiaconi
et canonici graduati,
qui obiit 26 marth anno 1640.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,45 bij 2,33 Meter.
Franciscus van Gestel was in 1587 geboren, daar Zoësius, bij de visitatie van het kapittel van Den Bosch, in December 1617 door hem ingesteld, aanteekent, dat de aartspriester en officiaal F. van Gestel dertig jaren oud was. Tijdens het episcopaat van Ophovius was F. van Gestel aartsdiaken en kanunnik, gelijk belijkt uit de visitatie des kapittels van S. Jan te 's-Hertogenbosch, door Ophovius gehouden in Mei 1627.
Vergelijk L.H.C. Schutjes, als voren, IVe Deel, bl. 281 en 282.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 267
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

467. Franciscus van Ghestel, 1640
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 307
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 154

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 267

n: vermelding in een voetnoot