afb. Kris Roderburg, 2008

465. Abraham Tempelaers, 1675

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 254 cm
locatie: kooromgang

Midden door het wapen loopt een brede, opgevulde breuk. Er loopt ook een breuk door de vierde regel van de inscriptie, waardoor hier een aantal letters verloren is gegaan. Hoewel de zerk enigszins glad is geworden, is zij wel goed bewaard gebleven. De letters van de inscriptie en hun spaties zijn hier en daar tamelijk willekeurig weergegeven. Bovenaan zien we een grote verdiepte cirkel, waarvan de verhoogde rand is aangegeven door twee gleuven. Hierbinnen bevindt zich het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 299
Smits (247)
begraffenis
van den heer
abraham tempelaers,
rentmeester van de geestelyke goederen
over de quartiere van kempelant en stadhouder etc.
obiit den 22 ja(n)uwary anno 1675;
ende jof(frou)
caeterina de with,
sijn huysvrou, obiit den 27 janwari 1670; en
maria dochter abraham tempelaers,
obiit den 30 mert 1654; en
antonetta aalstius,
huysvrou van abraham tempelaar,
sterft den 10 januwarii 1722; en
abraham tempelaar,
sterft den 14 october 1722;
en sijn soon
samuel,
sterft den 14 november 1722; en
petronella tempelaar,
sterft den 16 september 1729.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 1,43 bij 2,54 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 255
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

465. Abraham Tempelaers, 1675
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 299
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 255

n: vermelding in een voetnoot