afb. Kris Roderburg, 2008

413. Adriaen van Empel, 1621

steensoort: maaskalksteen
maten: 152 x 273 cm
locatie: kooromgang

De zerk is goed bewaard gebleven.
De tekstband met de inscriptie in grote, uitgebeitelde kapitalen is weergegeven als zijnde omgeslagen op de hoeken. In het middenveld zien we bovenaan het wapenschild omgeven met bandwerk. Daaronder bevindt zich een grote staande rechthoek eveneens met bandwerk omgeven, waarin de rest van de inscriptie is aangebracht in iets kleinere kapitalen. Tussen de tekst van de eerste zes regels is een kleine cirkel uitgespaard met daarin een tweede wapen. Boven deze inscriptieplaat zijn links een doodshoofd en rechts twee gekruiste doodsbeenderen aangebracht.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 131
Smits (207)
begraefnis
adriaens van empel,
sterf de(n) xxiii april mdcxx1;
catharina hixspors,
sijn huysvrou, den xii november mdcxvi;
begraeffenis van mijnheer
godefroy van herlaer,
in sijn leven licentiaet in byde de rechten,
advocaet ende raet deser stadt 's hartogenbossche,
sterft den 14 december anno 1652; ende
henrica van empel,
syn huysvrouwe,
sterft den 29 januari 1666;
ende
elisabet van empel,
sterf den 22 september an(n)o 1653.De afmetingen dezer zerk bedragen: 1,52 bij 2,76 Meter. Het bovenste der twee wapenschilden is dat van Van Empel en het benedenste dat van het geslacht van Herlaer, eene Noord-Brabantsche familie. Zie J.B. Rietstap, Amorial Général, Tome I, page 934.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 216
Afbeeldingen

1886
     
Artikelen
1886

Aug. Sassen

Grafzerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1886) 165-166, 192
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

413. Adriaen van Empel, 1621
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 131
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 216

n: vermelding in een voetnoot