afb. Kris Roderburg, 2008

276. Andries Wynants, 1546

steensoort: maaskalksteen
maten: 115 x 173 cm
locatie: transept

De zerk heeft een dwarse breuk over het ondergedeelte, waar blijkens de onderbroken inscriptie aldaar een gedeelte is verdwenen. Ook aan de randen zijn stukken verdwenen. Het bovengedeelte ligt in het oosten. Het oppervlak is erg vervaagd. Onderaan op het middenveld zijn nog de contouren te ontwaren van de bovenrand van een cirkel bestaande uit centrifugale streepjes. Hieronder kan men nog met enige moeite de schaduw van een kelk in relif ontwaren. We zien een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met de evangelistensymbolen. De inscriptie is in gotische letters.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 19
Smits (181.A)
hiv jacet sepult(us)
dominus
andreas wynndi d.[ier. p.t...s],
ecclesie de dinther et hujus ecclesie b . . . . .
(obiit anno) domini xvc xlvi, xxiii aprilis.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,14 bij 1,73 Meter. Deze grafsteen bestaat uit twee over de breedte aaneengevoegde stukken, waarvan aanzienlijke stroken langs de voeg verloren zijn gegaan en tengevolge waarvan er in het (hierboven afgedrukte) grafschrift eene gaping ontstond. Deze lacune heb ik door vergelijking met L.H.C. Schutjes, als voren, IIIe Deel, bl. 452-62 en IVe Deel, bl. 164-283 e.a. niet kunnen aanvullen. De tusschen accoladen geplaatste naam beduidt waarschijnlijk Dierc Peters.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 191
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

276. Andries Wynants, 1546
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 19
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 191

n: vermelding in een voetnoot