afb. Kris Roderburg, 2008

281. Johan Carel Palier, 1780

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 128 x 171 cm
locatie: transept

Het betreft hier een gedeelte van een zerk, waarvan het restant elders in de kerk wordt bewaard. (zie zerk 26). Het fragment vertoont twee breuken in de rechterbenedenhoek.
Op de steen bevindt zich slechts een achtregelige inscriptie. De letters zijn in kapitalen maar erg slordig vormgegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 31
Smits (180.B)
DIT GRAFT HOORT TOE AAN
VOWE
W. MARTINI, WEDUWE I(OHAN) C(AREL) PALIER,
PREDIKANT EN PROFESSOR ALHIER,
'S BOSCH DEN 20 FEBRUARI 1780;
HIER LEGT BEGRAVEN
J(OHAN) C(AREL) PALLIER;
ALSMEEDE
JUF(FROUW) M.M. LARES,
DEN 24 NOVEMB(ER) 1782.De grootte van de onder A vermelde zerk bedraagt: 1,27 bij 1,70 Meter en van de onder B afgedrukte: 1,27 bij 1,70 Meter. Daar er destijds meerdere Paliers te 's Hertogenbosch woonden, acht ik de volgende toelichting gewenscht. Johan Carel Palier, geboren te 's Hertogenbosch in 1729, werd aldaar eerst predikant in 1769 en daarna professor in de godgeleerdheid anno 770. Hij schreef verscheidene theologische en archeologische werkjes en overleed te 's Hertogenbosch in 1781, zooals van der Aa in zijn Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel XII, bl. 36-39 aangeeft. Deze bekende predikant en professor behoorde tot de drukkersfamilie Palier, over welke Dr. C.R. Hermans „Iets over 't geslacht der Paliers” in het licht gaf. Vergelijk verder: J.H. van Heurn, Beschrijving der stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, 2e Deel bl. 121, en het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde (J.G. Frederiks en F.J. van den Branden) 2e druk, bl. 586.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 190
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

281. Johan Carel Palier, 1780
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 31
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 190

n: vermelding in een voetnoot